1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (4 Голосів)

24.11.2020 року у режимі онлайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету.

На засіданні розглянули наступні питання:  

1. Про присвоєння вчених звань.

1.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства, к.мед.н. Гриджук Тетяні Ігорівні. Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 72 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.2 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі ортопедичної стоматології, к.мед.н. Кумгир Ірині Романівні. Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 72 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.3 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М.Бережницького, к.мед.н. Лучко Оксані Романівні. Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 72 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач: Учений секретар Ган Р.З.

Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Нейко В.Є. 

                                  Члени комісії:    проф. Левченко В.А.

                                                              Боліновська В.А.                                                        

2. Про особливості забезпечення навчального процесу в умовах епідемії COVID-19.

Доповідач: начальник навчального

відділу Голуб В.В. 

3. Про стан підготовки до акредитації освітніх програм.

3.1 Гарант ОПП «Медицина» Яцишин Р.І. доповів про стан підготовки до акредитації освітньої програми.

Гарант ОПП «Стоматологія» Бугерчук О.В. повідомив, що на даний час відбувається робота над наповненням форми самоаналізу; триває моніторинг сайтів кафедр; просить завідувачів кафедр звернути увагу на силабуси вибіркових дисциплін. 

Гарант ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» Голод Н.Р. інформує членів Вченої ради про стан підготовки до акредитації освітньо-професійної програми . 

3.2 Перший проректор професор Ерстенюк Г.М. ознайомила присутніх    з етапами проходження акредитації ОПП «Фармація, промислова фармація», зауважила на необхідності перегляду силабусів дисциплін; підготовці презентаційних матеріалів про матеріально-технічне та інформаційне забезпечення дисциплін, які вивчають здобувачі на кафедрі; ретельного підходу до подачі відомостей про кадрове забезпечення.                  

4 Різне.

4.1 про проведення попередньої експертизи наукової дисертаційної роботи аспіранта кафедри стоматології дитячого віку Кіцак Тетяни Степанівни на тему: «Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор Годованець О.І. Рецензенти: д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.; к.мед.н., доц. Попович З.Б.

4.2 Рекомендації до друку:

 • методичні вказівки для оформлення протоколу дослідження ефективності й безпечності застосування лікарського препарату  студентами V курсу медичного факультету. Автори: колектив кафедри під керівництвом проф. І. Купновицької;
 • методичні вказівки англійською мовою для студентів медичного і фармацевтичного факультетів «Guidelines for writing the protocol of efficacy and safety of the drug for students of medical and pharmaceutical faculties». Автори: колектив кафедри під керівництвом проф. І. Купновицької;
 • методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів ІІ курсу освітньої кваліфікації «бакалавр  фізичної терапії, ерготерапії» з дисципліни «Основи фармакології за професійним спрямуванням». Автори: колектив кафедри під керівництвом проф. І. Купновицької;
 • методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи студентів ІІ курсу освітньої    кваліфікації «бакалавр  фізичної терапії, ерготерапії»  з дисципліни «Основи фармакології за професійним спрямуванням». Автори: колектив кафедри під керівництвом проф. І.Купновицької.

4.3 про затвердження Вченою родою:

 • Програми курсу підвищення кваліфікації «Актуальні питання процедури акредитації освітніх програм»

Цільова аудиторія: керівний персонал закладів вищої освіти (керівник і заступник керівника закладу; керівник і заступник керівника закладу післядипломної освіти; керівник і заступник керівника інституту та факультету; начальник навчального відділу, начальник відділу EKTS та моніторингу якості освіти; керівник кафедри; керівник аспірантури, докторантури), методист кафедри та відповідальний за освітній процес на кафедрі.

Обсяг: 6 кредитів ЄКТС

Колектив розробників програми курсу підвищення кваліфікації: Ерстенюк Г. М., д. біол. н., проф., перша проректорка Івано-Франківського національного медичного університету; Луцак С. М., д. філол. н., проф., завідувачка кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, член галузевої експертної ради 03 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Костюк С. В., к. екон. н., доц., фахівець першої категорії навчального відділу Івано-Франківського національного медичного університету.

Рецензенти: Пашковський В. М., д. мед. н., проф., директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Буковинського державного медичного університету.

Нагорняк М. М., д. політ. н., проф., директор Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Федірчик Т. Д., д. пед. н., проф., декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Програма затверджена Центральною методичною радою ІФНМУ (протокол №2 від 23.09.2020 р.)

 • Програми курсу підвищення кваліфікації «Удосконалення професійної іноземної мови» (напрямок підвищення мовної майстерності)

Цільова аудиторія: науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Обсяг: 2 кредити ЄКТС.

Колектив розробників програми курсу підвищення кваліфікації:

Луцак С. М., д. філол. н., проф., завідувачка кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, член галузевої експертної ради 03 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

Білічак О. І., к. філол. н., викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету.

Рецензенти:

Дерев’янко О. А., к. філол. н., доц. кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Бикова Т. В., д. філол. н., проф. кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Програма затверджена Центральною методичною радою ІФНМУ (протокол №2 від 23.09.2020 р.)

 • Програми курсу підвищення кваліфікації «Підготовка до іспиту FCE з англійської мови» (напрямок підвищення мовної майстерності)

Цільова аудиторія: науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Обсяг: 3,5 кредита ЄКТС (курс Compact, Complete), 2,5 кредита ЄКТС (курс Empower).

Колектив розробників програми курсу підвищення кваліфікації:

Луцак С. М., д. філол. н., проф., завідувачка кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, член галузевої експертної ради 03 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

Шпільчак Л. Я., к. пед. н., доцент кафедри мовознавства, фахівець з перекладу відділу міжнародних зв’язків Івано-Франківського національного медичного університету.

Рецензенти:

Дерев’янко О. А., к. філол. н., доц. кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Бикова Т. В., д. філол. н., проф. кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Програма затверджена Центральною методичною радою ІФНМУ (протокол №2 від 23.09.2020 р.)

 • Другої редакції Положення про Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету.
 • Плану заходів стоматологічного факультету на 2020-2021 н.р. щодо реалізації зауважень голови ЕК за результатами професійно-орієнтованого випускного іспиту (у формі ОСКІ) зі спеціальності «Стоматологія» у 2020р. 

Доповідач: Учений секретар Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив Ректор, заслужений діяч науки і техніки України,  професор Рожко М.М. про СOVID-19:

 • про обов’язкове дотримання санітарно-епідеміологічного режиму працівниками ІФНМУ;
 • про відповідальність кожного завідувача кафедрою, щодо якісного забезпечення навчального процесу в режимі онлайн;
 • про точність і правильність заповнення інформаційних сайтів кафедр.

Засідання Вченої ради  проводилось в режимі oнлайн, на платформі Teams.

 

 

 

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika