УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

 

- Ліцензія та сертифікати про акредитацію

- Статут ІФНМУ 2021

- Стратегія інтернаціоналізації ІФНМУ

- Колективний договір ІФНМУ на 2017-2021 роки

- Положення про конференцію трудового колективу

- Правила внутрішнього трудового розпорядку

- Положення про нормування робочого часу для планування та обліку НПП

- Положення про порядок конкурсного відбору НПП

- Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Положення про діяльність органів студентського самоврядування у івано-франківському національному медичному університеті

- Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ

- Положення про дистанційне навчання в ІФНМУ

- Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ІФНМУ

- Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ІФНМУ 2020

- Положення про рейтингове оцінювання діяльності НПП ІФНМУ

- Положення про рейтинг студентів ІФНМУ

- Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в ІФНМУ 

- Кодекс академічної доброчесності ІФНМУ

- Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ

- Положення про Гаранта освітньої програми в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм здобувачів освіти Івано-Франківського національного медичного університету 

- Положення про реалізуцію права вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін Івано-Франківського національного медичного університету 

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Івано-Франківського національного медичного університету

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІФНМУ

- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін ( індивідуальних навчальних планів) та визначення академічної різниці в ІФНМУ

- Положення про навчально-практичні центри ІФНМУ 

- Положення про проведення практики для здобувачів ІФНМУ 

- Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) здобувачів Івано-Франківського національного медичного університету 

- Порядок оскарження процедури контрольних заходів

- Положення про організацію відпрацювання здобувачами освіти  пропущених занять у ІФНМУ 

- Положення про медичний факультет 

- Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників - медичний факультет

- Положення про порядок проведення АВ бакалаврського рівня за спеціальністю Фізична терапія ерготерапія

- Положення про стоматологічний факультет 

- Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників в ІФНМУ - стоматологія

- Положення про фармацевтичний факультет ІФНМУ 2019 

- Положення про організацію та порядок проведення АВ на фармфакультеті (3 редакція) 

- 2 редакція Положення про атестацію випускників на фармфакультеті 2020  

- Положення про магістерську роботу на фармфакультеті в ІФНМУ 2020 

- Положення про дипломну роботу на фармфакультеті 2019 

- Положення про заочну форму навчання в ІФНМУ 2019 

- Положення про практики студентів фармафакультету 2019

- Положення про факультет підготовки іноземних громадян

- Положення про організацію та порядок проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті (редакція 2021-01)