1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно- просвітницьким структурним підрозділом Івано-Франківського національного медичного університету (надалі – медичний університет). 
1.2. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, Статутом медичного університету , а також даним положенням.
1.3. Загальне методичне керівництво бібліотекою медичного університету незалежно від відомчого підпорядкування, здійснює Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональні та обласні методичні ради вузівських бібліотек.
1.4. Положення про бібліотеку медичного університету складено на основі «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації» затвердженого наказом МОН України № 641 від 06.08.2004р. та «Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти Міністерства освіти України» затвердженого наказом МОН України № 155 від 30.04.1998р.

2. ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального закладу та інформаційних потреб читачів.
2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників медичного університету та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів (згідно з правилами користування бібліотекою).
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
2.4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення. 
2.5. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з 
використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації.
2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. Використання елементів господарського розрахунку.
2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.
2.8. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
2.9. Координація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами та громадськими організаціями медичного університету. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації.
2.10. Налагодження прямих зв’язків з бібліотеками інших країн, співробітництво з освітніми фондами, залучення діаспори до розвитку бібліотеки.

3. ЗМІСТ  РОБОТ И

3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.
3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
3.1.2. Безкоштовно забезпечує читацький контингент медичного
університету основними бібліотечними послугами.
3.1.3. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів медичного університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою їх оптимального задоволення.
3.1.4. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів за рахунок взаємодії з органами НТІ та забезпечує читачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.
3.1.5. Організовує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів медичного університету, надає їм необхідну методичну допомогу.
3.1.6. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі медичного університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.
3.1.7. Організовує для студентів згідно з навчальним розкладом заняття з основ інформатики, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок та інше.
3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень.
3.2.1. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання. Вносить до видавництв пропозиції щодо видання навчальної та науково-методичної літератури.
3.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію
3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, традиційних і сучасних машинних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
3.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.4. Веде роботу по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.
3.4.1. Спільно з громадськими організаціями та викладачами університету проводить читацькі конференції, літературно-тематичні вечори, диспути, інші масові заходи.
3.5. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, а також результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.
3.6. Проводить науково-методичну роботу ( аналітичну, організаційну, консультативну) по удосконаленню всіх напрямків діяльності бібліотеки.
3.7. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки роботі з комп’ютерною технікою в автоматизованих системах.

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядкований ректору (проректору) і є членом Вченої ради медичного університету. Директор бібліотеки призначається наказом ректора університету.
4.2. Директор повністю відповідає за роботу бібліотеки, видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників.
Директор та завідувачі структурних підрозділів бібліотеки можуть бути обрані на конкурсній основі.
4.3. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальною схемою медичного університету.
4.4. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.
4.5. Структура та штати бібліотеки затверджуються ректором медичного університету.
4.6. Керівництво медичного університету забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.
4.7. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, непередбачених завданнями бібліотеки.
4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них і Правилами користування бібліотекою.
4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються ректором медичного університету.
4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються ректором медичного університету.
4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.
4.12. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних питань, інформування співробітників про діяльність і можливості бібліотеки створюються громадські ради – бібліотечна, методична і т. ін.
4.13. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою та до оцінки її діяльності.
4.14. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно- гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день бібліотека користувачів не обслуговує.

5. БІБЛІОТЕКА МАЄ ПРАВО

5.1. Представляти медичний університет в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
5.2. Знайомитися з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.
5.3. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями; використовувати економію фонду оплати праці і частину коштів, одержаних від госпрозрахункової діяльності, на встановлення доплат та надбавок співробітникам бібліотеки за сумісництво професій (посад), збільшення обсягу робіт, розширення зони обслуговування, високі досягнення у праці, а також їх матеріальне заохочення.
5.4. Розробляти структуру та штатний розпис бібліотеки, здійснювати у встановленому порядку підбір та розстановку кадрів.
5.5. Встановлювати посадові оклади відповідно до діючих схем в межах фонду оплати праці бібліотеки.