СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ОГОЛОШЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Звіт декана стоматологічного факультету про діяльність у період 2016-2021 рр.

 

Про деканат

- Історія факультету 

- Історія факультету (буклет) 

Стоматологічний факультет Івано-Франківського національного медичного університету було створено в 1978 р. В різний час деканат факультету очолювали: доцент Долішній М.В. - 1978-1982 рр.; професор Шкромида М.І. - 1982-1985 рр.; доцент Букавін С.П. - 1985-1987 рр.; доцент Казакова Р.В. - 1987-1990 рр.; доцент Шляховенко О.О. - 1990-1995 рр.; професор Рожко М.М. - 1995-2001 рр.; доцент Воляк М.Н. - 2001 -2011 рр. ). З 2011 року деканом призначено та затверджено Вченою Радою доцента Бугерчука О.В.

«Центром» факультету є його деканат. Під керівництвом О.В. Бугерчука працює злагоджений педагогічний колектив. Організовують та координують навчальний і виховний процеси заступники декана – доц. Петрунів В.Б., доц. Саган Н.Т. Важливою ланкою в роботі деканату стоматологічного факультету є навчання на засадах кредитно-модульної системи освіти, за впровадження якої відповідає куратор ЕСТS доцент Ю.В. Октисюк. З метою підвищення ефективності роботи деканату нині використовується комп’ютерна програма «Контингент», функціонує локальна комп’ютерна мережа з доступом до глобальної мережі Інтернет.

Навчальний процес проводиться на 37 кафедрах, 12 із яких закріплені за факультетом. Кафедрами завідують кращі науково-педагогічні працівники, імена яких добре знані в Україні та за її межами, зокрема: професор Г.М. Мельничук, професор З.Р. Ожоган та інші. Навчальний процес забезпечують 214 викладачів, з-поміж них - 43 докторів та 148 кандидатів медичних наук. Профільними та випускними є 4 кафедри стоматологічного спрямування - терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології, хірургічної стоматології та дитячої стоматології. Упродовж останніх 5 років викладачі, які працюють на випускних кафедрах, підвищували свій рівень в галузі педагогічної майстерності на циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця та Київській Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, а також пройшли стажування в закордонних вищих навчальних закладах та лабораторіях.

При підготовці фахівців на факультеті дотримуються принципів студентоцентричності, наступності та міжкафедральної інтеграції. У навчальному процесі застосовуються новітні стоматологічні технології, вивчаються питання та проблеми застосування нових методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань, протезування сучасними знімними та незнімними конструкціями зубних протезів, імплантології, відновної пластичної хірургії. Технічне оснащення стоматологічних кафедр постійно оновлюється сучасним обладнан­ням, інструментарієм, матеріалами.

Працівники кафедр стоматологічного факультету беруть активну участь у роботі, спрямованій на розбудову загальноєвропейського простору вищої освіти. Для покращення ефективності викладання науковцями університету видано низку підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій українською мовою. Співробітниками деканату стоматологічного факультету розроблені навчально-контролюючі програми для тестування рівня знань студентів під час навчання. Для допомоги у підготовці до складання тестових контролів «Крок-1», «Крок-2» деканатом щороку готуються та видаються навчальні посібники-практикуми для підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ): "КРОК 1. Стоматологія", "КРОК 2. Стоматологія" та ОСКІ (об’єктивний структурований клінічний іспит).

Студенти стоматологічного факультету мають змогу користувався всіма структурними підрозділами університету для повноцінного навчального та наукового самовдосконалення. Практичні заняття зі студентами-стоматологами проводяться на базі центру стоматології університетської клініки ІФНМУ, міської та обласної стоматологічних поліклінік, щелепно-

лицьового відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Виробнича практика проходить у лікувально-профілактичних закладах м. Івано-Франківська, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької областей.

З метою покращення якості та ефективності педагогічного процесу на більшості кафедр факультету широко застосовуються новітні мультимедійні технології. Лекції студентам читають у пристосованих для цього аудиторіях із використанням сучасних демонстраційних методик. Для підвищення ефективності навчального та науково-дослідного процесу функціонує науково-дослідна база, до її складу входить віварій, в якому розташовані експериментальні лабораторії й операційні кімнати теоретичних і клінічних кафедр. Більшість кафедр мають у своєму розпорядженні наукові (гістологічні, електронно-мікроскопічні, біохімічні тощо) лабораторії та операційні кімнати.

Для покращення навчання студентів організовано навчально-практичний центр «Стоматологія», який складається з 15 фантомних класів різного функціонального призначення. Зокрема фантомний клас на кафедрі ортопедичної стоматології оснащений наборами для проведення стоматологічної імплантації. У фантомному класі на базі кафедри хірургічної стоматології студенти засвоюють методики видалення різних груп зубів та різноманітні методики місцевої ін'єкційної анестезії та методики планування оперативних втручань в щелепно-лицевій ділянці. У фантомній кімнаті, розташованій на 6-му поверсі стоматологічного корпусу мають змогу проводити практичні заняття зі студентами викладачі кафедр дитячої, терапевтичної та ортопедичної стоматології. Студенти відпрацьовують методики препарування порожнин різних класів чи препарування твердих тканин зубів для виготовлення різних видів незнімних ортопедичних конструкцій. У спеціалізованому фантомному класі відпрацьовуються методики надання невідкладної медичної допомоги.

Тож студенти мають можливість не лише навчатися за освітньою програмою «Стоматологія», а й займатися науково-дослідною роботою. На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, вихованці яких беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, організованих Студентським науковим товариством. Молоді науковці виступають з доповідями на звітних студентських науково-практичних конференціях, що часто є першим кроком до серйозної наукової діяльності. На факультеті активно працює Асоціація студентів стоматологів.

До послуг студентів бібліотека з двома абонементами і центральним читальним залом, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків.

На стоматологічному факультеті створено всі умови не лише для навчальної та дослідницької роботи, але і для відпочинку та всебічного розвитку студентів. До послуг всіх бажаючих діють різноманітні спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами. Високою популярністю серед студентської молоді користуються концерти-огляди художньої самодіяльності, тематичні літературні вечори. Незабутні враження залишають екскурсії та подорожі туристичними маршрутами чарівного Прикарпаття, що організовуються для студентів та співробітників факультету.

Працівники деканату беруть участь у формуванні патріотичного світогляду студентської молоді, високих етичних та моральних якостей студентів (організація студентського дозвілля, художньої самодіяльності, екскурсій, спортивних змагань, участь у загальноміських молодіжних акціях). Колектив деканату приділяє велику увагу проблемам студентської молоді. Допомога кожному з учасників освітнього процесу є основним завданням, яке успішно виконується завдяки злагодженій командній роботі деканату.

 

 

Перелік кафедр, підпорядкованих стоматологічному факультету:

- Кафедра українознавства і філософії: зав. кафедрою д.ф.н., академік, Заслужений діяч науки і техніки України

         Качкан Володимир Атаназійович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2, тел. 2-52-31

- Кафедра фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М.Бережницького:   зав. кафедрою д.м.н., професор

         Вірстюк Наталія Григорівна

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114, тел. 52-72-40

- Кафедра хірургії стоматологічного факультету: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Пиптюк Олександр Володимирович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114, тел. 75-07-54

- Кафедра   фізіології:   зав.   кафедрою   д.м.н.,   професор

         Воронич-Семченко Наталія Миколаївна

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 7, тел. 75-23-20

- Кафедра анатомії людини: зав. кафедрою д.м.н., професор Попадинець

         Оксана Григорівна

         Адреса: м.Івано-Франківськ, Майдан Шептицького, 21, тел. 4-51-24

- Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Попович Юрій Іларіонович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, Майдан Шептицького, 21, тел. 4-51-24

- Кафедра   патофізіології:   зав.   кафедрою   д.м.н.,   професор

         Заяць Любомир Мирославович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 7, тел. 2-31-07

- Кафедра гістології, цитології та ембріології: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Геращенко Сергій Борисович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, Майдан Шептицького, 21, тел. 50-12-69

- Кафедра терапевтичної стоматології: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Герелюк Віталій Іванович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 17, тел. 75-04-54

- Кафедра хірургічної стоматології: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Пюрик Василь Петрович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Федьковича, 91, тел. 52-81-93

- Кафедра дитячої стоматології: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Мельничук Галина Михайлівна

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 17, тел. 3-11-29

- Кафедра ортопедичної стоматології: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Ожоган Зіновій Романович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 17, тел. 75-01-33

- Кафедра медицини катастроф та військової медицини: зав. кафедрою д.м.н., професор

         Левченко Валерій Анатолійович

         Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2

 

- Перелік кафедр, які забезпечують освітній процес за ОПП «Стоматологія».

 

Співробітники

Бугерчук Олександр Вікторович

Декан стоматологічного факультету

доцент

Саган Назар Тарасович

Заступник декана стоматологічного факультету

доцент

Петрунів Володимир Богданович

Заступник декана стоматологічного факультету

доцент

Тимків Мирослава Євстахівна

Секретар деканату

Бєлікова Галина Володимирівна

Оператор деканату

Діяльність