Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка

Про кафедру

Кафедра біохімії була створена в 1945 році, першим завідувачем кафедри був тодішній директор Станіславського медичного інституту проф. І.В.Савицький (1945 – 1950 рр.). Наукова тематика кафедри стосувалась вивчення білкового обміну та активності ферментів при променевих ураженнях.

В наступні 4 роки (1950-1954) кафедру очолював проф. Є.Ф.Шамрай, наукова робота велась в напрямку вивчення біологічної ролі вітамінів С і Р. Під керівництвом проф. Шамрая Є.Ф. був синтезований новий лікарський середник – галаскорбін, який знайшов широке застосування в лікуванні багатьох недуг.

В 1954 році на посаду завідувача кафедри біохімії був призначений к.м.н., доцент, нині заслужений діяч науки, академік Української Академії Наук національного прогресу, проф. Г.О. Бабенко. Під його керівництвом була створена лабораторія “Метали та металоферменти в медицині”, за час її існування виконано 71 кандидатська і 32 докторські дисертації. Наукові інтереси кафедри концентрувались в галузі вивчення особливостей хімічного складу навколишнього середовища Прикарпаття, ролі мікроелементів в обміні речовин, вивчення мікроелементозів та корекція їх.

Для виконання комплексних досліджень при кафедрі була створена лабораторія „Метали та металоферменти в медицині”, обладнана доскональною для свого часу апаратурою, що забезпечило використання в дослідженнях емісійного спектрального, масс-спектрометричного, полярографічного, спектрофотометричного, хроматографічного аналізів. До виконання згаданих вище досліджень широко залучались науковці інших кафедр теоретичного і клінічного профілів.

Протягом подальшої діяльності наукові маршрути кафедри були пов'язані з вивченням особливостей хімічного елементного складу грунтово-кліматичних зон Прикарпаття (рівнинна, передгірська, гірська) і співставлення топографії хімічних елементів з розповсюдженням різноманітних недуг серед населення згаданих геохімічних зон.

Особлива увага надавалась виясненню фізіологічної ролі і значення в харчових продуктах рослинного та тваринного походження мікроелементів – йоду, фтору, кобальту, міді, марганцю, цинку, заліза та інших. Визначались показники їх вмісту в тканинах і органах, а також обмін в балансових дослідженнях на органному та організменному рівнях.

В лабораторії опрацьовували такі основні проблеми:

 1. Особливості хімічного складу навколишнього середовища, ареалів в грунтово-кліматичних зонах Прикарпаття і ендемічні хвороби.
 2. Значення порушення обміну мікроелементів у формуванні серцево-судинної патології.
 3. Роль цинку, кадмію, селену в канцерогенезі і рості пухлин.
 4. Роль і значення нормального забезпечення дитячого організму мікроелементами в профілактиці дитячих захворювань.
 5. Вплив дезорганізації обміну мікроелементів в організмі на функцію ендокринних залоз (інсулярний апарат, наднирники, статеві залози).
 6. Особливості обміну деяких мікроелементів при хворобах мозку, м'язової системи, нирок, печінки, сполучної тканини та застосування його корекції з метою лікування.

За сорок років існування проблемної лабораторії взяло участь в її роботі більше ста наукових працівників,  виконано 71 кандидатська і 32 докторських дисертації.

У 1998-2005рр. кафедру очолював академік Української Академії Наук національного прогресу проф. Клименко А.О.

В даний час професор Клименко А.О. працює над новим направленням наукових досліджень – синтез препаратів комплексонів з мікроелементами та вивчення дії з послідуючим застосуванням в практичній медицині.

Перелік дисертацій захищених співробітниками кафедри за останній час:

Докторські:

Ерстенюк Г.М. „Біохімічні механізми пошкодження еритроцитів за умов експериментальної інтоксикації кадмієм”. (2005)

Кандидатські:

Романюк А.Л. „Синтез та властивості бензотриазоліл- та арилазоннафтохінонів”. (2005)

Токарик Г.В. „Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері”. (2006)

Сиротинська І.Д. „Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів”. (2006)

Карпець М.В." Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту  у шеніт" (2009)

Кафедра біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії забезпечує навчальний процес на 1- і 2- ому курсах медичного факультету (спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медсестринство» на базі повної та неповної середньої освіти), на 1- і 2- ому курсах стоматологічного факультету (спеціальність «Стоматологія»), на 3-ому курсі фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація»), на підготовчому відділенні факультету підготовки іноземних громадян.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вивчення біохімічних механізмів поєднаного впливу ксенобіотиків, які найбільш поширені на теренах Прикарпаття. На кафедрі під керівництвом Ерстенюк Г.М. виконується експериментальна частина комплексної міжкафедральної теми «Вивчення стану стоматологічного захворювання населення західного регіону України та розробка пропозицій щодо його збереження і покращення» (державне фінансування).

Співробітники кафедри приймають участь у виконанні комплексних науково-дослідних робіт, зокрема:

„Синтез похідних оксополігідроакридинів і вивчення їх протимікробної активності” (Кафедра біохімії  і мікробіології – науковий керівник проф. Клименко А.О., відповідальний виконавець Мельник М.В.)

„Застосування ендолімфатичнної цитостатикотерапії, фізичних радіомодифікаторів, антиоксидантів та гепатопрпотекторів в поєднанні з опроміненням і хірургічним втручанням як ефективне вирішення медичних та економічних проблем лікування злоякісних пухлин органів травлення, репродуктивної і сечостатевої систем” (№держрєстрації ВНо 107.066) - кафедра онкології та  біохімії.

„Дослідження деяких дикорослих рослин і мінеральних вод Карпатського регіону та розробки технологій їх застосування з лікувальної ціллю” (№держрєстрації ВН 107.066.01)  - кафедра біохімії і фармації.

„Дослідження фізико-хімічних властивостей мінеральної води (ропи) села Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області та вивчення впливу її на перебіг захворювання виразковою хворобою шлунка та 12-ти палої кишки, дуоденітом, хронічним холециститом та гепатитом”- Кафедра біохімії та пропедевтики внутрішніх хвороб.

„Вивчення вмісту важких металів в компонентах екосистем та хімічного складу джерельних вод Карпатського Національного Природного парку” - кафедра біохімії.

„Оптимізація патогенетичної терапії бронхо-легеневих захворювань у дітей”- кафедра біохімії та педіатрії.

Господарсько-договірна тема „Дослідження фізико-хімічного складу  джерельних вод на території  Карпатського національного природного парку”.

"Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах впливу модифікуючих чинників та поєднаної патології "(№ держреєстрації 0108U003987)

"Клініка, деякі особливості метаболізму при поєднаній патології у дітей та їх медикаментозна корекція" (№ держреєстрації 0108U004396)

"Клініко-рентгено-ендоскопічні паралелі в оптимізації діагностичної та лікувальної тактики при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів"(№ держреєстрації 0106U003922).

До наукових досліджень залучаються молоді викладачі і науковці як кафедри біологічної та медичної хімії, так і інших кафедр університету, а також студенти, що допомагає їм оволодіти навиками наукової роботи. Результати виконаних робіт успішно представляються на міжнародних і вузівських наукових конференціях.

Біохімічна лабораторія

Для проведення таких досліджень на кафедрі функціонує науково-дослідна  „Біохімічна лабораторія” атестована комісією МОЗ України згідно наказу від 19.10..2009 року №10-адм. За результатами атестації лабораторії надано право на виконання вимірювань у сфері охорони здоров’я відповідно до заявленої галузі атестації терміном на чотири роки.

Перелік методик, які виконуються в лабораторії:

   1. Визначення інфрачервоних та ультрафіолетових спектрів речовин.
   2. Визначення рівня мікро- та макроелементів у біологічних субстратах..
   3. Визначення масової концентрації іонів в розчинах.
   4. Визначення ПОЛ (хемілюмінесценція).
   5. Кількісне визначення каталази.
   6. Визначення активності церулоплазміну.
   7. Визначення насиченості трансферину.
   8. Вимірювання дієнових кон’югатів в плазмі крові по УФ поглинанню гептанових і ізопропанольних екстрактів.
   9. Визначення продуктів перекисного окислення ліпідів з тіобарбітуровою кислотою (МДА).
   10. Визначення рівня молекул середньої маси (МСМ) в крові.
   11. Кількісне визначення гліколізованого гемоглобіну.
   12. Визначення активності AST, ALT.
   13. Визначення аргінази.
   14. Визначення концентрації орнітинкарбамоілтрансферази (ОКТ).
   15. Визначення активності сорбітолдегідрогенази (СДГ).
   16. Визначення концентрації холінестерази.
   17. Визначення концентрації лактатдегідрогенази (ЛДГ).
   18. Визначення активності кислої фосфатази.
   19. Визначення активності лужної фосфатази.
   20. Визначення концентрації фруктози в сироватці крові.
   21. Визначення вмісту сіалових кислот.
   22. Визначення тригліцеридів в сироватці крові.
   23. Визначення концентрації білка біуретовим методом.
   24. Визначення неорганічного фосфору в крові (сироватці).
   25. Визначення концентрації загального та йонізованого кальцію в крові (сироватці).
   26. Визначення загального холестерину.
   27. Визначення концентрації ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ).
   28. Визначення сечової кислоти в сироватці.
   29. Визначення глюкози в біологічних середовищах глюкозооксидним методом.
   30. Визначення кількісного вмісту АТФ.
   31. Визначення активності АТФ-ази.
   32. Визначення активності трипсину.
   33. Визначення рівня гіпурової кислоти у сечі.
   34. Визначення концентрації оксіпроліну у слині, крові, сечі.
   35. Визначення концентрації лактату у біологічних рідинах.
   36. Визначення концентрації пірувату у біологічних рідинах.
   37. Визначення продуктів окиснювальної модифікації білків.
   38. Визначення активності ферментів глутатіонової системи.
   39. Хімічний аналіз грунтів та води ( рН, вмісту катіонів та аніонів).
   40. Визначення гематологічних індексів.

На базі лабораторії виконали дисертаційні дослідження:

Клюфінська Т.І.; Дехтяр В.Б.; Сухоребський Ю.І.;  Цюцяк О.М.; Остап'як І.З.;  Ткачук Р.І.; Гаврилюк Н.С.; Дрінь М.М.; Кутинська І.П.; Оринчак В.А..

У 2010 році виконували фрагменти дисертаційних робіт наступні співробітники  університету:

Чернюк Н., Зозуляк Н., Гриб В., Сенютович Н.Р., Семкович Я., Боднарук Ю., Михайленко Т., Мельничук А.С., Оринчак М.А., Лучко О. В., Семенюк Г.Д., Грицик А.Р., Гуранич Т.В., Бортник Ю.В., Николишин Л.В., Герасимчук М., Голотюк Л., Лембрик І., Валовіна Ю., Кузь І.В., Жураківська О.Я., Ткачук О., Ковтун Ю., Вацеба М.О., Попадинець О., Кутинська І., Тимощук О.В.

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри 

Maksymchuk Taras Petrovych 17 02 2022

Максимчук Тарас Петрович

Кандидат біологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри

       У 1971 р. закінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту. З 1973 р. працював старшим лаборантом кафедри біохімії ІФМІ і навчався в аспірантурі при кафедрі. З 1977 р. асистент, а з 1988 р. доцент кафедри. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Вплив аліментарної недостатності міді, марганцю, цинку і кремнію на вміст їх в тканинах, активність металоферментів і злоякісний ріст" у спеціалізованій раді при Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка. Автор понад 50 наукових праць, двох навчальних посібників в з біохімії (1992, 1999), співавтор підручника "Біохімія людини" (1-е вид. - 2001 р., 2-е вид. - 2002 р., 3-е вид. -2017 р.) і підручника "Біонеорганічна хімія" (2018 р.). Розробив методичні рекомендації до занять і презентації лекцій з біохімії на англійській мові, читає лекції і проводить практичні заняття для іноземних студентів. З вересня 2019 р. виконує обов'язки завідувача кафедри.

 Біохімія людини : [підручник для студентів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / Ярослав Іванович Гонський, Тарас Петрович Максимчук, Михайло Іванович Калинський ; за ред. Я.І. Гонського. - Вид. 2-ге. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 743 с. : іл. - Бібліогр.: с. 731-732.

Біохімія людини [Текст] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III- IV рівнів акредитації / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук ; за ред. Я. І. Гонського. - 3-тє вид., випр. і допов. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. - 731 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 720-721.

Колектив кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка 2019 рік

image001

image003

Співробітники

Максимчук Тарас Петрович

Завідувач кафедри,доцент

Кандидат біологічних наук

тел.: +380674936461

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Ерстенюк Анна Михайлівна

,Професор

Доктор біологічних наук

тел.: +380664342469

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перший проректор

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мельник Марія Василівна

,Доцент

Кандидат хімічних наук

тел.: +380964856172

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Сенчій Василь Миколайович

Доцент

Кандидат медичних наук

тел.: +380505948159

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Токарик Галина Володимирівна

Доцент

Кандидат хімічних наук

тел.: +380507758344

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за медичний факультет

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сиротинська Ірина Дмитрівна

,Доцент

Кандидат хімічних наук

тел.: +380954039202

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Хопта Надія Степанівна

,Доцент

Кандидат біологічних наук

тел.: +380503731478

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Романюк Андрій Леонтійович

,Доцент

Кандидат хімічних наук

тел.: +380999173987

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Мельничук Любов Василівна

Асистент

тел.: +380966928685

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Валішкевич Богдана Володимирівна

Асистент

Кандидат біологічних наук

тел.: +380976971155

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Курас Лілія Дмитрівна

Асистент

Кандидат біологічних наук

тел.: +380961361890

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шкурашівська Світлана Василівна

Асистент

Кандидат біологічних наук

тел.: +380508667359

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Парцей Христина Юріївна

Асистент

тел.: +380664496572

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кривов’яз Оксана Степанівна

Асистент

тел.: +380505138401

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Слободян Зоряна Олексіївна

Асистент

тел.: +380665324171

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Чав’як Олена Вікторівна

Асистент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: +380508357463

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Литвинюк Наталія Ігорівна

Асистент

тел.: +380979380409

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Сав’як Оксана Любомирівна

Асистент

тел.: +380664674607

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Мельничук Ірина Богданівна

Асистент

тел.: +380972890234

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Максимів Лілія Іванівна

Асистент

тел.: +380502095473

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Нечитайло Лариса Якимівна

Асистент

Кандидат біологічних наук

тел.: +380509759348

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Федорів Мар'яна Зіновіївна

Асистент

тел.: +380936952979

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Базалицька Ірина Степанівна

Асистент,магістр фармації

тел.: +380976430277

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Лясковська Марія Романівна

Асистент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Бабчук Лілія Романівна

Викладач вищої категорії

тел.: +380991578422

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Артиш Мирослава Богданівна

Cтарший лаборант,асистент

тел.: +380969941975

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Олексин Марія Михайлівна

Старший лаборант Центру Біоелементології

тел.: +380966292870

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Глова Любов Іванівна

Старший лаборант Центру Біоелементології

тел.: +380963318180

Мартиненко Володимир Русланович

Лаборант Центру Біоелементології

Борецька Надія Прокопівна

Лаборант

тел.: +380964472915

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Ковальчук Мирослава Юріївна

Лаборант

тел.: +380506857675

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Олійник Наталія Миколаївна

Лаборант

тел.: +380505623702

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Сеньків Анна Василівна

Лаборант

тел.: +380507520937

Голобін Святослав Володимирович

Лаборант

тел.: +380999342168

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Вівчар Валентина Миколаївна

Інженер Центру Біоелементології

тел.: +380992082913

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Діяльність