КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ

Про кафедру
 

 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КАФЕДРИ

В 2001 році в ІФДМУ було створено кафедру фармації, яка з 2002 року розташувалася в реставрованому корпусі фармацевтичного факультету (вул. Галицька, 124 К).Кафедра фармації проводила навчання студентів з наступних дисциплін: фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин, фармацевтична хімія та інші, налічувала 3 – доцентів, 18 – асистентів та 5 лаборантів.Кафедра приймала участь в Міжгалузевій програмі “Біологічно активні добавки рослинного походження”, проводилися технологічні розробки в області отримання біологічно активних речовин та продуктів на основі рослин Карпатського регіону. Серед них - унікальні і апробовані на практиці профілактичні препарати для медицини, а також нові лікувально-профілактичні безалкогольні напої, продукти харчування. На основі рослин Карпат розроблена серія рослинних настоянок - "Тирлич", "Калган", "Румекс" (технології захищені патентами України на винахід). Розроблена, затверджена і зареєстрована в установленому порядку згідно діючого законодавства України нормативна документація - технічні умови, рецептура, регламент, гігієнічні висновки МОЗ України. Сировина стандартизується згідно вимог, розроблених і затверджених Технічних умов України. Результати наукової роботи представлені у вигляді патентів на винахід, інформаційних листів, статтей у фахових виданнях.Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії ІФНМУ була створена наказом ректора № 734-д від 01.09.2021 р. Розміщена в корпусі фармацевтичного факультету (вул. Галицька, 124 К). Кафедра є випускною і проводить профільну підготовку студентів на І – VІ курсах.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

На кафедрі (2023 рік) працює 2 професори, 10 доцентів, кандидатів наук, 8 кандидатів наук, асистентів, 3 доктори філософії, асистенти, 4 асистенти без наукового ступеня, 4 викладачі медичного коледжу, 6 старших лаборантів (лаборантів).Штат кафедри налічує 27 осіб навчально-педагогічного персоналу. З вересня 2023 року обов’язки в.о. завідувача кафедри виконує кандидат фармацевтичних наук, доцент Мельник М.В. На кафедрі працюють 2 доктори фармацевтичних наук, професори Грицик А.Р. та Ільїна Т.В., також кандидати фармацевтичних наук, доценти Водославський В.М., Коляджин Т.І., Струк О.А., Сологуб В.А., Самборський О.С., Старченко Г.Ю., Дубель Н.І. і к.екон.н., доцент Феденько С.М. Навчальний процес також забезпечують: к.біол.н., доцент Недоступ А.Т., к.фарм.н., асистенти Нейко О.В., Посацька Н.М., Білик І.П., Легінь Н.І., Сініченко А.В.; к.біол.н., асистент Данилів С.І.; д-ри філософії, асистенти – Івасюк І.М., Малюванчук С.В., Гнатойко К.В. Асистентами кафедри є Костащук Т.З., Тузін Л.М.; магістр фармації, асистент Ціхонь Г.М.; за сумісництвом працюють – д-р філософії, асистент Малюванчук С.В., асистент Бучко О.В.; у декретній відпустці – к.фарм.н., асистенти Ярема І.О., Яцюк К.М. та викладачі Мандзій М.Р., Мадерук О.П.На кафедрі викладають дисципліни студентам фахового медичного коледжу: 2 курс – ботаніка, фармакогнозія, збір і заготівля лікарської сировини (Вовк Л.В), технологія ліків (Будзан Л.Б.); 3 курс – фармакогнозія, Блок 4: фармацевтичні аспекти фітотерапії (Вовк Л.В.); технологія ліків (Будзан Л.Б.), організація економіки фармації (Гнатойко К.В.); основи менеджменту і маркетингу у фармації (Білик І.П.), Блок 5: основи медичного та фармацевтичного товарознавства (Посацька Н.М.).Працівники навчально-допоміжного персоналу, старші лаборанти та лаборанти – Якимів І.І., Стасинець Н.Ю., Тузін Л.М., Лукашик Т.Н., Середюк О.М., Григорак Г.М., Мала М.В. (декретна відпустка).На кафедрі розміщуються 1 лекційний зал, 1 конференц-зал, 12 навчальних аудиторій, кабінет завідуючого, асистентські, доцентські, лаборантські кімнати, матеріальні кімнати, приміщення для сушіння сировини, допоміжні приміщення.Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії забезпечує викладання за трьома Освітніми програмами: Освітньо-професійна програма «Фармація», рівень освіти - фахова передвища освіта, Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, Освітньо-наукова програма «Фармація, промислова фармація» третього (освітньо-наукового) рівня вищої школи. За Освітньо-професійною програмою «Фармація», рівень освіти - фахова передвища освіта кафедра забезпечує викладання 10 нормативних та 4 вибіркових дисципліни, знання і навички яких є базовими для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація:• нормативні дисципліни:2 курс – ботаніка, фармакогнозія, БП 13 Технології: збір і заготівля лікарської сировини, технологія ліків, виробнича пропедевтична практика, виробнича фармакогностична практика; 3 курс – фармакогнозія, технологія ліків, організація та економіки фармації, основи менеджменту та маркетингу у фармації, виробнича технологічна практика, переддипломна практика.• вибіркові дисципліни:3 курс – Блок 4 ВК 12.2 Фармацевтичні аспекти фітотерапії, Блок 5 ВК 13.1 Основи медичного та фармацевтичного товарознавства, ВК 13.2 Товарний асортимент аптечних та медичних закладів.За Освітньо-професійною програмою «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти на кафедрі викладаються 40 дисципліни на українській, англійській мовах, з яких 12 нормативних та 28 вибіркових дисциплін, які є базовими для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація:• нормативні дисципліни:1 курс – вступ у фармацію; 2 курс - фармацевтична ботаніка; 3 курс – фармакогнозія, технологія ліків; 4 курс - технологія ліків, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, організація та економіка фармації, фармакоекономіка, фармацевтичне та медичне товарознавство; 5 курс - фармацевтичний менеджмент та маркетинг, біофармація, технологія лікарських косметичних засобів, ресурсознавство лікарських рослин, практична підготовка/виробнича практика (у тому числі: з фармакогнозії, організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та маркетингу, технології ліків).• вибіркові дисципліни:1 курс – академічна доброчесність, комп´ютерні технології у дослідженні лікарських засобів; 2 курс – Блок 10 ВК.10.1 Основи систематики, геоботаніки та фітоекології, ВК 10.2 Фітоценологія лікарських рослин; 3 курс – Блок 11 ВК 11.1 Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії, Блок 12 ВК 12.6 Парфумерно-косметичні засоби; 4 курс – Блок 17 ВК 17.12 Організація фармацевтичної справи за кордоном, Блок 18 ВК 18.2 Фармакогнозія з основами фітотерапії, Блок 19 ВК 19.2 Виробництво лікарських препаратів за вимогами GMP; 5 курс – Блок 20 ВК 20.1 Фармацевтична біотехнологія, ВК 20.2 Біотехнологічні процеси у виробництві лікарських препаратів, Блок 21 ВК 21.1 Системи якості у фармації, ВК 21.2 Належні фармацевтичні практики, Блок 22 ВК 22.1 Соціальна фармація, ВК 22.2 Суспільна функція фармацевтичної діяльності.На кафедрі викладають дисципліни за Освітньо-науковою програмою «Фармація, промислова фармація» третього (освітньо-наукового) рівня вищої школи галузі знань 22 Охорона здоров’я Кваліфікація: Доктор філософії у галузі 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» з яких 2 дисципліни циклу професійної-наукової підготовки та 8 вибіркових дисциплін:• дисципліни циклу професійної-наукової підготовки:1 курс – ОК 7. Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації, ОК 8. Теоретичні та практичні проблеми сучасної фармації; 2 курс - ОК 8. Теоретичні та практичні проблеми сучасної фармації• вибірковий цикл дисциплін:2 курс - ВК 3 Сучасна фармацевтична розробка, ВК 7 Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії, ВК 5 Менеджмент у фармації, ВК 9 Наукометрія.Працівниками кафедри розроблені робочі програми з дисциплін, методичні вказівки для виконання практичних робіт та виконання самостійної позааудиторної роботи.Теоретичний матеріал з предметів, які викладаються на кафедрі, закріплюється виконанням практичних робіт, велика увага приділяється оволодінню практичними навичками.Підготовка студентів базується на принципах інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та вмінь.Практичні заняття зі студентами фармацевтичного факультету проводяться в 13 навчальних кімнатах. Навчальні аудиторії оснащені необхідним устаткуванням, апаратурою для проведення практичних занять та атестації випускників.Наукові дослідження на ОНП «Фармація, промислова фармація» здобувачами ступеня доктора філософії з інтродукції, акліматизації, вивчення, розмноження в природних та штучних умовах трав’янистих видів рослин Карпатського регіону, рідкісних і типових видів світової флори, вивчення особливостей органогенезу рослин та фенологічних спостережень проводяться на дослідних ділянках лікарських рослин (м. Івано-Франківськ). З метою фармакогностичного дослідження лікарських рослин, розробки лікарських препаратів, сучасних методів аналізу сировини і фітозасобів колектив кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії працює над науковою роботою “Дослідження культивованих і дикорослих лікарських рослин Західного регіону України та розробка технологій їх застосування з лікувальною метою” (№ державної реєстрації 0118U003809).Проведені нами спостереження вказують, що заходи з збереження та відновлення ресурсів необхідно проводити з врахуванням направленості природної динаміки та особливостей розміщення екзогенних стихійних та антропогенних впливів на лікарські рослини: регулювати збір, виходячи із результату антропогенних сукцесій в окремих ландшафтно-екотипічних умовах, інтенсивність експлуатації необхідно лімітувати порогами зниження флористичного різноманіття рослинних угруповань, чисельності та якості угруповань; організовувати тривалий багаторічний моніторинг за окремими найбільш цінними трав'янистими угрупованнями лікарських рослин; збільшення чисельності рідкісних видів можна досягнути штучним культивуванням з наступним висаджуванням в природні місцезростання; необхідно посилити природоохоронні заходи, направлені на контроль за знищенням лікарських видів (збір їх як лікарських, декоративних, для приватного культивування тощо).З метою вивчення та дослідження лікарських рослин в 2003 році в Івано-Франківському національному медичному університеті було закладено навчально-дослідні ділянки лікарських рослин, колекція яких налічує 110 видів місцевої та інтродукованої флори. Закладені ділянки рідкісних і зникаючих видів флори Карпат і Прикарпаття. Інтродуковано види місцевої флори: стародуб широколистий, види роду Чемериця, первоцвіт лікарський, енотера дворічна, звіробій звичайний, звіробій плямистий, види кремени, оман високий, гадючник шестипелюстковий тощо. У колекції дослідних ділянок лікарських рослин ІФНМУ зростають середземноморські види: лаванда вузьколиста, гісоп лікарський, чебрець звичайний, шавлія лікарська та мускатна; види лікарських рослин, які культивуються в Україні: меліса лікарська, ехінацея пурпурова, нагідки лікарські, розторопша плямиста, ромашка лікарська, м’ята перцева, артишок посівний. В результаті проведення робіт по інтродукції та культивуванню створюється генетичний банк насіння. Співробітники кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії займаються вивченням інтродукції деяких дикорослих рослин, беруть участь у науково-дослідних експедиціях, конференціях та виїздних семінарах, опановують методики проведення навчально-польових дослідів.Науковці досліджують види родів Тирлич (Грицик А.Р.), Гадючник (Струк О.А.), Вербена (Посацька Н.М.), Астранція (Коляджин Т.І.), Підлісник (Легінь Н.І.), Миколайчики (Гнатойко К.В.), Горлянка (Малюванчук С.В.), сорти Щавнату (Будзан Л.Б.) інтродукцію та акліматизацію лікарських рослин, особливості розмноження, способи вирощування (Мельник М.В.).Проведені дослідження вказують, що у флорі Західної України налічується близько 350 видів лікарських рослин, деякі з яких занесені до Червоної книги України, і незважаючи на промислове значення, їх збір заборонений. Встановлено, що на території Українських Карпат зростає 46 видів лікарських рослин із потенційно достатнім обсягом щорічної заготівлі сировини для фармацевтичної промисловості.На кафедрі продуктивно працюють наукові студентські гуртки «Panaceya» та «Officina» під керівництвом к.біол.н., асист. Данилів С.І. та к.фарм.н., асист. Легінь Н.І. Студенти виконують науково-практичну роботу з актуальних проблем фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, технології ліків, організації та економіки у фармації - досліджують перспективні джерела ЛРС Прикарпаття. 

(https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EpHv2qUz5YdOgFv78IoAcQwBWE38xBI7ZkhFLBqPuQ40QA?e=y06cAi)

 

 

emblema

Рис. 1. Емблема Panatseya

Студенти-науковці приймають участь в щорічних міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених (ІФНМУ, м. Івано-Франківськ); конференціях студентів в ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів) та ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль) та інших.

У період воєнного стану лекційні заняття проходять он-лайн у системі MS Teams з відео- і аудіо- фіксацією. Для підготовки до занять студенти відпрацьовують тестові завдання на сайті ІФНМУ tests.if.ua, тестове оцінювання знань на поточних заняттях і ПМК відбувається на сайті pmk.ifnmu.edu.ua.

Foto 1 Kolektiv kafedru Farmacevtuchnoho upravlinnja, technologii likiv ta farmakognosii

Колектив кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

Foto 2. Doslidni diljanki likarskich roslyn IFNMU (m. Ivano Frankivsk)

Дослідні ділянки лікарських рослин ІФНМУ (м. Івано-Франківськ)

Foto 3. Doslidni diljanki likarskich roslyn IFNMU (m. Ivano Frankivsk)

Дослідні ділянки лікарських рослин ІФНМУ (м. Івано-Франківськ)

Співробітники

Грицик Андрій Романивич

завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

доктор фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Ільїна Тетяна Василівна

професор кафедри

доктор фармацевтичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професор кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Мельник Марія Володимирівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Струк Оксана Анатоліївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Водославський Василь Мирославович

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Сологуб Вероніка Анатоліївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Старченко Галина Юріївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Феденько Світлана Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Недостуа Анна Теодорівна

Доцент

Кандидат біологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Нейко Оксана Василівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Данилів Світлана Іванівна

Асистент

Кандидат біологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Дубель Наталія Ігорівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Посацька Наталія Миколаївна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Ярема Інна Олександрівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Білик Ірина Петрівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Легінь Надія Ігорівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Коляджин Тарас Іванович

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Костащук Тетяна Зіновіївна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Сініченко Анна Вікторівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Івасюк Ірина Миколаївна

Асистент

Доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Бучко Олександра Василівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Малюванчук Світлана Василівна

Асистент

Доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Вовк Лідія Василівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Гнатойко Ксенія Володимирівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Будзан Лілія Богданівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Мадерук Оксана Петрівна

Викладач

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Ціхонь Галина Мирославівна

Асистент

магістр фармації

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Яцюк Катерина Михайлівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

Детальна інформація (pdf)

Тузін Лілія

Асистент

Детальна інформація (pdf)

Середюк Оксана Миколаївна

Лаборант

Детальна інформація (pdf)

Григорак Галина Миколаївна

Лаборант

Детальна інформація (pdf)

Стасинець Надія Юріївна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Лукашик Тамара Несторівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Якимів Ірина Іванівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)
Діяльність