Кафедра гігієни та екології

Про кафедру

Пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: +38 (0342) 52-82-21

 

Рішення уряду про вiдкриття медичного iнституту в м. Станiславi було прийнято 4 липня 1945 р., а з 6 жовтня 1945 р., почався навчальний рiк в складi перших трьох курсiв. Поряд з iншими кафедрами в iнститутi була вiдкрита кафедра загальної гігієни.

За цей час кафедра 5 разів змінювала свою дислокацію: у 1945-1982 рр. вона розміщалась у центральному корпусі по вул. Галицька, 2, у 1982-1986 рр. - вул. Левицького, 2, у 1986-1988 рр. - вул. Гетьмана Мазепи, 25, у 1998-1999 рр. - вул. Гетьмана Мазепи, 34, з 1999 р. - вул. Федьковича, 91а (мал. 1). Будівля кафедри вміщує 2 лекційні аудиторії  на 250 чол. Кожна, 4 навчальні класи  площею по 32 м2, 2 навчальні класи  площею по 15 м2, кабінет завідувача кафедри - 15 м2, викладацьку - 15 м2, навчальну лабораторію - 15 м2, наукову лабораторію - 30 м2 та інші допоміжні приміщення

image005

Мал. 1. Корпус кафедри загальної гігієни та екології (1999 р.)

Першим організатором кафедри був кандидат меднаук доцент БЄЛКIН Євсiй Самойлович,  який закінчив Харкiвський медичний iнститут. На посадi завiдувача  кафедри працював з 16.11.1946 р.

Протягом 60-річного періоду свого існування кафедрою завідували: доц. Харшат Ізраїль Ісайович - 1946-1949 рр., доц. Хомутова Матрона Олексіївна - 1949-1955 рр., проф. Кушаківський Лев Наумович - 1956-1957 рр., доц. Самофал Тамара Сергіївна - 1957-1958 рр., доц. Токарєва Олена Петрівна - 1958-1966 рр., проф.  Попов Вадим Віталійович - 1966-1980 рр., доц. Дмитроченко Олександр Степанович - 1980-1981 рр., проф. Пальгов Володимир Іванович - 1981-1991 рр., проф.  Мізюк Михайло Іванович - з 1991 р.

З моменту заснування кафедри загальної гігієни наукові дослідження її співробітників були спрямовані на зниження захворюваності, поліпшення умов життя та праці жителів краю. Співробітники кафедри доц. Бєлкін Є. С. (мал. 2) , доц. Харшат І. І., асистенти Суржик І. Е., Бреслер Ф. С. з перших днів розпочали активну роботу щодо висвітлення досвіду гігієністів у другій світовій війні та вивчення хімічного складу питних вод Прикарпаття.

2

Мал. 2. Доц. Є. С. Бєлкін

Уже в 1946 році зав. кафедрою, доц. Харшат І. І. захистив докторську дисертацію на тему “Водопостачання військ за досвідом Великої Вітчизняної війни”. Проводились також дослідження щодо вивчення водопостачання пiдприємств, освiтленостi та загазованостi на взуттєвому виробництвi (доц. Бєлкін Є. С.); гiгiєнiчних питань забезпечення питною водою та органiзацiї харчування вiйськ, хлорування води, вивчення вмiсту аскорбiнової кислоти в продуктах та рослинах (доц. Харшат І. І.).

3

Мал. 3.  Доц. М. О. Хомутова

Доц. Хомутова М. О. (мал. 3) внесла новий струмінь в наукову тематику кафедри. Її наукова робота “Санітарно-гігієнічне та медико-біологічне вивчення Прикарпаття і шляхи його оздоровлення” розпочала висвітлення вельми пекучої проблеми краю - екологічної. На кафедрi нею виконана дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Шкiдливi хiмiчнi домiшки в повiтрi жилих примiщень". Завідувала кафедрою з 26.04.1958 року по 07.02.1966 року.

Вона є автором 10 наукових робіт, основні з яких присвячені методам визначення вітаміну С, свинцю в полуді, заліза і міді в польових умовах, аміаку як забруднювача повітря приміщень, запиленості лікарняних приміщень.

4 1

Мал. 4.  Доц. О. П. Токарєва

У період 1950-1960-х років основнi роботи були присвяченi вивченню вмiсту вiтамiну С в харчуваннi дiтей, впливу метеорологiчних факторiв на захворюванiсть дiтей, вивченню захворюваностi нафтовикiв Станiславського раднаргоспу  та  робiтникiв  Калуського калiйного комбiнату (доц. Токареєва О. П.); профілактиці ендемічного вола,  вмісту мікроелементів в  воді  та харчових продуктах на Прикарпатті, індивідуального знезараження води в польових умовах (ас. Самофал Т. С.); стану водних ресурсів  м. Станіслава (ас. Дівнич Є. Д.); природного вмісту свинцю в грунті та харчових продуктах (ас. Борисова Є. М.).  Доцент Токарєва О. П. (мал. 4) завідувала кафедрою з 26.04.1958 року по 07.02.1966 року.

Співробітники кафедри асистенти Самофал Тамара Сергіївна та Сорока Надія Володимирівна були активними учасниками другої (в 1956 році) та третьої (в 1970 році) експедицій з вивчення та ліквідації ендемічного вола на Прикарпатті, організованих професорами Гарагашьяном А. А. та Паращак Г. П.

У 1960-1970-х роках головна тематика наукових досліджень була спрямована на вивчення вмісту мікроелементів у воді, харчових продуктах, стравах, дієтичних раціонах із різних географічних зон Прикарпаття та визначення їх впливу на розвиток ендемічних захворювань. Ця тематика лягла в основу однієї докторської та 5 кандидатських дисертацій.

5

Мал. 5. Проф. В. В. Попов

Зокрема, в 1969 р. доцент Попов В. В. (мал. 5) захистив докторську дисертацiю на тему: «Порiвняльна гiгiєнiчна характеристика марганцю i хрому як мiкроелементiв». Автор 60 наукових робіт, основні з яких присвячені вивченню впливу діоксиду вуглецю на організм, гігієнічних аспектів ендемічних захворювань (зобна хвороба), ролі мікроелементів марганцю і хрому в харчуванні населення. Завідував кафедрою з 16.08.1966 року по 08.01.1980 року. Тривалий час (1969-1977 рр.) був деканом лікувального факультету Івано-Франківського медичного інституту.

Значний внесок в розвиток гігієнічних досліджень належить і іншим співробітникам: доц. Дмитроченко О. С. – завідував кафедрою з 08.01.1980 року по 26.05.1981 року, працював над проблемами гігієнічних аспектів ендемічних захворювань Прикарпаття,  особливостей водопостачання краю і впливу фторування води на захворюваність населення карієсом, умов праці та захворюваності робітників різних галузей промисловості, нормування токсичних речовин в воді водойм; доц. Сорока Н. В. - вивчала вміст мікроелементів в навколишньому середовищі, продуктах харчування і харчових раціонах, займалась нормуванням токсичних речовин в навколишньому середовищі; ас. Крутікова Н. А. - вивчала значення мікроелементів в харчуванні, нормування токсичних речовин в навколишньому середовищі.

image013

Мал. 6. Склад кафедри у 1976 р.: перший ряд зліва направо – доц.

Дмитроченко О. С., проф. Попов В. В., другий ряд –  ас. Альонова Л. П., 

ас. Сорока  Н. В.,  ас. Крутикова Н. А.

26.05.1981 року на посаді завідувача кафедри затверджено професора В. І. Пальгова (мал. 7).  Він з відзнакою закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту в 1953 р.  В  1953-1956  рр. - аспірант Київського науково-дослідного інституту комунальної гігієни. З 1956 р. по 1968 р. - науковий співробітник, старший науковий співробітник, зав. сектором, зав. відділом цього ж інституту. В 1968-1972 рр. - зав. відділом професійної патології Київського НДІ отоларингології, в 1972-1981 рр. - професор кафедри загальної гігієни Київського медичного інституту.

7

Мал. 7.  Проф. В. І. Пальгов

В 1960 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічні питання планування, житлового будівництва і благоустрою радгоспних селищ (за матеріалами України і  Північного Казахстану», в 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему «Комунальний шум як гігієнічна проблема», в 1973 р. затверджений у вченому званні професора.  Автор понад 190 наукових робіт, в т. ч. 5 монографій і книг. Наукові дослідження були присвячені розробці гігієнічних проблем планування та благоустрою сільських населених пунктів, вивченню комунального та промислового шуму і їх впливу на організм, розробці гігієнічних норм токсичних речовин у воді водойм і грунті, питанням педагогіки вищої школи. Під його керівництвом виконано 15 дисертацій.  Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. та 12 медалями.

У 1980-1990-х роках наукова тематика кафедри - дослідження впливу виробничого та комунального шуму на організм, охорона довкілля та медична педагогіка. Практичне втілення цих наукових доробок - розробка та затвердження санітарних норм шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови (проф. Пальгов В. І.),  гранично допустимих концентрацій (ГДК) для 6 нових речовин у воді водойм, які застосовуються в промисловості (проф. Пальгов В. І., доц. Дмитроченко О. С., доц. Сорока Н. В., доц. Савицька Л. Г.) та однієї ГДК в повітрі робочої зони (доц. Савицька Л. Г.), розробка 7 токсикологічних паспортів (проф. Пальгов В. І., доц. Сорока Н. В., асистенти Крутикова Н. А., Мізюк М. І.).

На кафедрі в той час працювали 7 співробітників (мал. 8).

image017

Мал. 8. Склад кафедри у 1984 р.: перший ряд зліва направо – доц.

Дмитроченко О. С., проф. Пальгов В. І., доц. Сорока Н. В., другий ряд - 

лаборант кафедри, ст. лаб.  Гулько Л. І., асп. Мізюк М. І., ас. Крутикова Н. А.

Професором Пальговим В. І. та аспірантом Мізюком М. І. (мал. 9) проводились широкі експериментальні дослідження на тваринах і на волонтерах з вивчення комбінованої дії шуму та нагрівного мікроклімату, а також  натурні дослідження з впливу даних факторів на організм і умови праці робітників газокомпресорних станцій Прикарпатського регіону.

image019

Мал. 9. Дослідження комбінованого впливу шуму і нагрівного

Мікроклімату на організм проводять проф. Пальговим В.І. та асп. Мізюк М.І. (1986 р.)

Вивчено гігієнічний стан атмосферного повітря в районах розміщення промислових підприємств Івано-Франківської області та його вплив на алергенну резистентність організму дітей м. Калуша, смт. Бурштина та Рожнятова (доц. Дмитроченко О. С., доц. Сорока Н. В., доц. Крутикова Н. А.).  У цей період науковці кафедри вивчали також стан фізичного розвитку та здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вузів, підлітків допризовного віку (проф. Пальгов В. І., доц. Крутикова Н. А., ас. Мізюк М. І.).

У 1991 році на кафедрі працювали 7 співробітників (мал. 10).

image021

Мал. 10. Склад кафедри в 1991 р.: перший ряд - доц. Савицька Л. Г., доц. 

Дмитроченко О. С., асп. Анциферова Н. В., другий ряд - ас. Галаган С. І.,

лаборант Соколова О., доц. Мізюк М. І.,  старший лаборант Лімбах В. М.

Значна увага була привернута до вивчення умов праці, рівня та структури захворюваності робітників промислових підприємств та працівників сільського господарства (доц. Дмитроченко О. С., ас. Мізюк М. І.). За результатами досліджень розроблялись гігієнічні рекомендації і заходи з профілактики професійної патології.

Упродовж 1990-2004-х років розвиток гігієнічних досліджень характеризувався комплексністю, тісною співпрацею з профільними науково-дослідними інститутами. Основний напрям - вивчення екологічної обстановки на Прикарпатті та розробка гігієнічних рекомендацій щодо її поліпшення.

11

Мал. 11. Проф. М. І. Мізюк

З 01.09.1991 року на посаді завідувача кафедри працює доц. Мізюк М. І. (мал. 11).

Він у 1980 р. з відзнакою закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. В  1980-1983  рр. - працював головним лікарем Верховинської районної санітарно-епідеміологічної станції, в 1983-1986 рр. – аспірант кафедри загальної гігієни Івано-Франківсько медичного інституту, в 1986-1991 рр. - асистент.

В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Гігієна праці робітників газокомпресорних станцій», в 1992 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної гігієни. В 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гігієнічні аспекти регламентації магнітного поля промислової частоти для населення», в 1998 р. затверджений у вченому званні професора.  Автор понад 160 наукових робіт, в т. ч. 1-ї монографії, 4-х підручників та 12-ти посібників. Підготував 6 раціоналізаторських пропозицій. За період 1983-2007 рр. був виконавцем, відповідальним виконавцем та керівником 25 комплексних та господарсько-договірних тем наукових досліджень, підготував 2-х кандидатів медичних наук.

За час роботи на кафедрі наукові дослідження професора Мізюка М. І. були направлені також на вивчення умов праці та стану здоров'я робітників газової, хімічної та машинобудівної промисловості Прикарпаття, комбінованої дії постійного шуму та нагрівного мікроклімату на організм, нормування токсичних речовин в воді водойм та ґрунті, розробку технічних умов для фітотерапевтичних засобів, дослідження проблем педагогіки вищої школи. Спільно з Українським науковим гігієнічним центром та іншими науковими закладами ним розроблено і затверджено “Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” (1993 р.), “Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” (1996 р.) та “Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно” (1997 р.).

Протягом останнього десятиріччя проф. М. І. Мізюком опубліковано низку наукової та навчальної літератури, зокрема: монографія – Нейко Є. М., Мізюк М. І. «Біотропна дія  магнітного поля промислової частоти»; підручники – Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. «Основи екології», Мізюк М. І. «Гігієна», а також їхні електронні варіанти»; посібники – Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. «Основи екології. Посібник для практичних занять», Мізюк М. І. «Гігієна, Посібник для практичних занять», Нейко Є. М., Боцюрко В. І., Мізюк М. І. «Норми основних клінічних, лабораторних та інструментальних показників у медицині» і їх електронні варіанти (мал. 12).

12

Мал. 12. Наукова та навчальна література проф. М. І. Мізюка

Співробітниками кафедри проводились і проводяться наукові дослідження в досить широкому проблемному спектрі, зокрема: доц. Савицька Л. Г. - гігієнічне нормування токсичних речовин в навколишньому середовищі, оцінка фізичного розвитку дітей і підлітків в різних еколого-географічних зонах Карпатського регіону; ас. Анциферова Н. В. -  нормування  мінерального добрива каїніт природний у воді водойм та ґрунті; ас. Галаган С. І. - вивчення умов праці працівників державного концерну “Екотехпром” та розробка гігієнічних рекомендацій; ас. Суслик З. Б. - гігієнічні аспекти “шкільної зрілості” дітей Прикарпаття; ас. Тимощук О. В. – особливості психофізичного розвитку дітей 6-10 років у різних клімато-географічних і соціальних умовах Прикарпаття в онтогенезі; доц. Дерпак В. В. – гігієнічне обґрунтування заходів профілактики несприятливої дії синтетичних аніонних азобарвників на працюючих у хімічній промисловості; доц. Кіріяк О. П. – стан здоров’я, медичного та санітарно-епідеміологічного обслуговування дитячого населення області; доц. Заяць Л. М. – вплив факторів навколишнього середовища на стан дихальної системи людини; доц. Дерпак В. В. захистив кандидатську дисертацію на тему „Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики несприятливої дії синтетичних аніонних азобарвників на працюючих у хімічній промисловості” (05.12. 2002 р.).

У 1999 році кафедра матеріально-технічна база кафедри значно поліпшилась у зв’язку з передислокацією в новозбудований корпус з 2 лекційними аудиторіями, 6 навчальними класами, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам ( мал. 13, 14).

image037

Мал. 13. Лекцію читає професор М. І. Мізюк

image039

Мал. 14. Практичні заняття проводить асистент С. І. Галаган

У 2005-2015-х роках кафедра продовжувала виконувати основну наукову тематику з гігієни дітей та підлітків. У 2006 році завершено великомасштабну наукову роботу з вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку школярів рівнинної, передгірської та гірської зон Прикарпаття, яка отримала широке наукове визнання та ґрунтовне практичне впровадження в роботу закладів охорони здоров’я, навчальних закладів вищої медичної освіти та загально-освітніх навчальних закладів.

У 2005 році на кафедрі працювали 13 працівників (мал. 15). У 2006 року на кафедру повернулась доц. Н. А. Крутікова.  У 2007 році асистентами кафедри призначено двох нових співробітників – Лідію Степанівну Гречух та Ярослава Олександровича Єремчука (мал. 16).

image041

Мал. 15. Склад кафедри у 2005 р.:

перший ряд зліва направо: ас. Погорілий М. П., доц. Кіріяк О. П., доц. Заяць Л. М., проф. Мізюк М. І., ст. лаб. Лімбах В. М., ас. Загайкевич І. С.;

другий ряд: ас. Тимощук О. В., ас. Галаган С. І., ас. Мельник В. І., доц. Дерпак В. В., ас. Суслик З. Б., лаб. Сидор І. М., преп. Петрів О. П.

image043

Мал. 16. Склад кафедри у 2009 р.:

перший ряд зліва направо: доц. Крутікова Н. А., доц. Суслик З. Б., ас. Мельник В. І., ас. Гречух Л. С.;

другий ряд: ас. Єремчук Я. О., ас. Погорілий М. П., ас. Галаган С. І., ас. Загайкевич І. С., проф. Мізюк М. І., доц. Дерпак В. В., лаб. Сидор І. М.

Кафедру поповнили нові співробітники: доц. Йонда Михайло Євгенович (2011 р.), доц. Мищенко Ірина Анатоліївна (2014 р.), доц. Зубик Степан Васильович (2013 р.), ас. Малишевська Ольга Степанівна (2014 р.), ас. Токар Ірина Тадеївна (2015 р.), ас. Єремчук Володимир Олександрович (2015 р.)

За цей період співробітники кафедри захистили дисертаційні роботи:  кандидатську – З. Б. Суслик "Гігієнічні аспекти  шкільної зрілості дітей Прикарпаття" (02.02.2005 р.); докторську – доц. Л. М. Заяць "Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- і ендогенних факторів" (2006 р.); кандидатську –  ас. О. В. Тимощук „Особливості психофізичного розвитку ді­тей 6-10-річного віку Прикарпаття в онтоге­незі” (2006 р.); кандидатську – ас. Мищенко І. А. "Фізіолого-гігієнічна оцінка та профілактика несприятливого впливу умов праці на операторів сейсмопрогнозу" (2010 р.); кандидатську – ас. Мельник В. І. "Вивчення особливостей психофізіологічного стану дітей, підлітків та студентів у період запровадження освітній інновацій" (2016 р.)

17

Мал. 17. Склад кафедри у 2017 р.:

перший ряд зліва направо: ас. Мельник В. І., ас. Токар І. Т., доц. Мищенко І. А., ас. Гречух Л. С., доц. Крутікова Н. А., ас. Онищук І. С., ас. Фоменко Н. В., ст. лаб. Стовпюк І. М., ас. Малишевська О. С.;

другий ряд: доц. Йонда М. Є., доц. Дерпак В. В., викл. Іванців М. Я., проф. Мізюк М. І., доц. Суслик З. Б., ас. Єремчук В. О., ас. Єремчук Я. О.

Основні напрямки наукової роботи за період існування кафедри:

  1. Гігієна навколишнього середовища
  2. Умови праці і захворюваність робітників промислових підприємств
  3. Ендемічні захворювання Прикарпаття
  4. Гігієна води, санітарна охорона джерел водопостачання
  5. Вміст мікроелементів в навколишньому середовищі (воді, харчових продуктах)
  6. Вивчення біологічної ролі мікроелементів
  7. Гігієна харчування
  8. Наукові основи гігієни праці
  9. Гігієна дітей і підлітків
  10. Питання медичної педагогіки

Результати наукової діяльності кафедри дістали міжнародне визнання: на Десятій Ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2007” (15-17 лютого 2007 року, м. Київ) високої оцінки удостоєні виконані співробітниками кафедри дослідження з комплексного моніторингу стану здоров’я учнів Прикарпаття в умовах запровадження нового змісту і структури початкової освіти: Бронзову медаль виставки у номінації „Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю – стратегічний напрям розвитку освітнього середовища” вручено Івано-Франківському державному медичному університету (мал. 18).

Почесну грамоту  за вагомий творчий внесок у розвиток національної системи освіти вручено  кафедрі загальної гігієни та екології ІФДМУ, Почесний диплом за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді – професору М. І. Мізюку.

image045

Мал. 18. Вручення нагород на Десятій Ювілейній міжнародній

виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2007”

Таким чином, за період існування кафедри гігієни та екології її співробітниками внесено вагомий вклад у підготовку медичних кадрів, розвиток гігієнічної науки на Прикарпатті та розробку профілактичних заходів з охорони  навколишнього середовища, поліпшення умов праці та здоров’я населення.

Подальший розвиток наукових досліджень колектив вбачає у впровадженні інноваційних технологій в навчальний процес відповідно до вимог Болонського процесу, сприянні євроінтеграційним процесам у вищій медичній освіті, розширенні тематики досліджень, вирішенні пріоритетних та актуальних для нашого краю гігієнічних проблем на основі тісної співпраці з профільними гігієнічними науково-дослідними інститутами та санітарно-епідеміологічною службою області.

Співробітники

Мізюк Михайло Іванович

завідувач кафедри

д.мед.н, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Колганов Анатолій Васильович

д.б.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тимощук Оксана Василівна

д.мед.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Суслик Зоряна Богданівна

к.мед.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Йонда Михайло Євгенович

к.мед.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дерпак Володимир Васильович

к.мед.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Малишевська Ольга Степанівна

д.б.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мельник Віра Ігорівна

к.мед.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Гречух Лідія Степанівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Погорілий Микола Петрович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Токар Ірина Тадеївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Яворський Віктор Петрович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Кича Ірина Іванівна

асистент

Данилюк Альберт Емануїлович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Іванців Мар'яна Ярославівна

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Діяльність