Кафедра гістології, цитології та ембріології

Про кафедру

Кафедру гістології, цитології та ембріології Станіславського (Івано-Франківського) державного медичного інституту засновано в жовтні 1945 року. На посаду завідувача кафедри було призначено д.мед.н., доцента Зейлі Зіновіївну Зеліковську. Невдовзі доцент З.З. Зеліковська була призначена на посаду професора кафедри гістології Львівського зооветеринарного інституту, а кафедру очолив учень професора О.О. Авербуха (Одеса) асистент Іван Андрійович Шевчук. Кафедра отримала нове приміщення в центральному корпусі інституту, були придбані необхідні для навчального процесу мікроскопи, обладнання для організації гістологічної лабораторії. І.А. Шевчук відомий своїми науковими працями з питань вікових особливостей будови підшлункової залози та гістохімії панкреатичних острівців. Він працював на кафедрі до 1951 року, після чого багато років обіймав посаду професора, завідувача кафедри гістології Чернівецького медичного інституту.     

Ris 1                                    

Професор З.З. Зеліковська

(завідувач кафедри в 1945-1946 рр.)

Ris 2

Професор І.А. Шевчук

(завідувач кафедри в 1946-1948 рр.)

У 1948 році для ведення лекційного курсу був запрошений і очолив кафедру доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Київського медичного інституту Вальтер Янович Карупу, згодом д.біол.н. (1963 р.), професор (1965 р.). Вивчав нервові структури печінки в нормі та при різних експериментальних впливах на організм. Здійснив електронно-мікроскопічні дослідження мозку, печінки, нирок, легень та кісток в нормі та при різних формах променевої патології. Розробив метод імпрегнування солями срібла препаратів для сканувальної електронної мікроскопії.

Впродовж двох років (1948-1949) кафедру гістології очолювала к.мед.н. Марія Михайлівна Гектіна, відома своїми науковими працями з гістофізіології щитоподібної та підшлункової залоз.

Ris 3

Професор В.Я. Карупу   

(завідувач кафедри в 1948р.)

Ris 4

К.мед.н. М.М. Гектіна

(завідувач кафедри в 1948-1949 рр.)

У 1949 році на кафедру прибув к.мед.н., доцент Микола Дмитрович Зайцев – учень знаного вченого М.І. Зазибіна (Київ). Він залишив помітний слід у житті та діяльності як кафедри, так й інституту – впродовж чотирьох років був проректором з наукової роботи, багато часу приділяв організації методичної, навчальної та виховної роботи, був делегатом трьох Всесоюзних з’їздів анатомів, гістологів та ембріологів (1949, 1958, 1967). М.Д. Зайцев організував нейрогістологічну лабораторію, завершив і захистив докторську дисертацію щодо особливості будови та іннервації пупкового канатика, організував Івано-Франківське обласне відділення товариства анатомів, гістологів та ембріологів.

Ris 5

Професор М.Д. Зайцев

(завідувач кафедри в 1950-1958 рр.)

За часів професора М.Д. Зайцева на кафедрі була створена гістологічна лабораторія для виготовлення навчальних мікропрепаратів. М.Д. Зайцев займався вивченням структур нервової системи, отож у лабораторії був засвоєний і впроваджений метод Більшовського-Грос, а також ряд інших передових на той час методик. Для документування гістологічних структур на кафедрі було обладнано фотолабораторію. У 1958 році М.Д. Зайцев був призначений на посаду завідувача кафедри гістології Одеського медичного інституту, де він працював до 1976 року.

Ris 6

Професор М.Д. Зайцев та колектив кафедри гістології в 1956 році

З 1958 р. завідувачем кафедри працював доцент Іван Іванович Хворостухін. Основним напрямком наукової діяльності доцента І.І. Хворостухіна, біолога за фахом, було вивчення біологічних властивостей нафталанської суміші. Для цього були розроблені і проведені за спеціальними методикам цікаві досліди, які дозволили зрозуміти корисну дію її складових компонентів при аплікаціях цього середника. У 1959 році доцент І.І. Хворостухін переїхав до Білорусі, де до 1967 року завідував кафедрою гістології, цитології та ембріології Гродненського медичного інституту.

У 1960 році його на цій посаді змінив професор Костянтин Павлович Рябов, який у 1958 році був запрошений для читання лекцій із Ужгородського університету. Він залишився в інституті, а згодом був обраний завідувачем кафедри. Основним напрямком наукової роботи професора К.П. Рябова були проблеми експериментальної гістофізіології. Молоді асистенти професора – С.В. Березуцька, Н.М. Олійник-Потапова одержали наукові теми, успішно завершили наукові дослідження захистом кандидатських дисертацій і працювали на кафедрі до 1970 року. К.П. Рябов багато уваги приділяв освітньому процесу, цікаво читав лекції, проводив практичні заняття, брав активну участь в роботі наукового товариства АГЕТ. Незабаром професор К.П. Рябов переїхав до Білорусі, де працював на кафедрі гістології та ембріології Мінського медичного інституту, очолював кафедру впродовж 1970-1971 років.

Протягом 1963-1964 років кафедру гістології очолювала доцент Софія Олександрівна Петрова.

У 1964 році на посаду завідувача кафедри гістології, цитології та ембріології обраний професор Олексій Васильович Сосунов. Професор О.В. Сосунов, висококваліфікований патоморфолог, включав у лекційний матеріал дані патологічної анатомії, вмів зацікавити студентів проблемами магнітобіології, над розробкою яких пропрацював усе своє життя. До наукової роботи залучалися студенти як молодших, так і старших курсів, а також молоді лікарі. У цей час починали наукову діяльність аспірант кафедри А.С. Головацький (нині д.мед.н., професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету), асистенти Л.Б. Даніловський, М.В. Василик, які виконали кандидатські дисертації під керівництвом професора О.В. Сосунова. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену дегенерації периферійних нервів, В.К. Воскобойніков.

Ris 7

Доцент І.І. Хворостухін

(завідувач кафедри в 1958-1960 рр.)

         Ris 8      

Професор К.П. Рябов

(завідувач кафедри в 1960-1963 рр.)

Ris 9

Професор О.В. Сосунов

(завідувач кафедри в 1964-1968 рр.)

Ris 10

Професор Л.І. Хананаєв

(завідувач кафедри в 1968-1997 рр.)

У 1968 році професор О.В. Сосунов був призначений на посаду завідувача кафедри гістології, цитології та ембріології Мордовського університету (м. Саранськ).

У 1968 році завідувачем кафедри був обраний кандидат медичних наук Леонід Іванович Хананаєв, представник відомої наукової школи професора Ю.П. Мельмана. У цьому ж році він захистив докторську дисертацію, присвячену функціональній морфології кровоносного русла підшлункової залози. У ці роки співробітники кафедри зосередили увагу на вивченні особливостей мікроциркуляції внутрішніх органів. Результати цих робіт були втілені в кандидатських дисертаціях М.О. Акімченкова та І.О. Михайлюка. Згодом І.О. Михайлюк був переведений на кафедру патологічної анатомії, де завершив докторську дисертацію під керівництвом професора В.В. Яглова (Москва). Професор І.О. Михайлюк нині працює професором кафедри патологічної анатомії ІФНМУ. Упродовж семи років на кафедрі гістології працював к.мед.н., доцент І.Г. Дацун. Після захисту докторської дисертації він перейшов на посаду завідувача кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії ІФДМУ. Важливим етапом наукових досліджень кафедри було вивчення нейроцито-капілярних взаємовідносин у спинному мозку (А.О. Новоземцева), у вузлах вегетативної нервової системи (Т.Г. Тарнавська). Вивченню морфологічних змін малих слинних залоз і слизової оболонки порожнини рота при екстирпації субмандибулярного комплексу присвячена кандидатська дисертація А.П. Мотуляка, захищена в 1996 році.

Велика увага на кафедрі приділялась оптимізації освітнього процесу. Були переглянуті і оновлені тексти лекцій, розроблені методичні вказівки до практичних занять, значно покращено унаочнення. Кафедра одержала комп’ютерний клас на 6 моніторів на базі ЕОМ СМ та плідно працювала в царині розробки контролюючих і навчальних програм з дисципліни. Згодом цей клас був оснащений більш сучасними персональними комп'ютерами і став основою для створення інформаційно-аналітичного відділу університету.

Ris 11

Колектив кафедри гістології. цитології та ембріології в 1969 році

Професор Л.І. Хананаєв завідував кафедрою гістології, цитології та ембріології ІФДМУ протягом 29 років, обирався членом правління товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, є автором 210 наукових праць, 6 монографій, підготував 4 кандидатів медичних наук. Працював на посаді професора кафедри онкології ІФНМУ.

Ris 12

Колектив кафедри гістології, цитології та ембріології в 1984 році

У 1988 році на кафедру перейшла з кафедри анатомії людини д.мед.н. Олена Іванівна Дєльцова, яка згодом стала професором, а в 1997 році змінила професора Л.І. Хананаєва на посаді завідувача кафедри.

З приходом професора О.І. Дєльцової на кафедрі започатковано цикл досліджень з екологічної гістології. Зокрема, захищено кандидатські дисертації, присвячені вивченню впливу низьких рівнів іонізуючого випромінювання (В.М. Волошинович, О.І. Грищук) та пестицидів (М.І. Грищук) на органи травної системи. У тісній співпраці з клінічними кафедрами виконано низку клініко-морфологічних досліджень, присвячених проблемам патоморфогенезу та розробки нових діагностично-лікувальних технологій при облітеруючих захворюваннях судин кінцівок, хронічних захворюваннях органів травної системи, гінекологічних та ендокринних захворюваннях, респіраторному дистрес-синдромі, макулодистрофіях, сіалолітіазі. Зокрема, результатом плідної співпраці з фахівцями гастроентерологами та стоматологами було видання монографій "Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки в умовах тривалої дії малих доз опромінення (патогенез, клініка, лікування) (автори Є.М. Нейко, А.Д. Захараш, О.І. Дєльцова, 2002) та "Клініко-морфологічні особливості розвитку і перебігу сіалолітіазу під впливом малих доз радіації" (автори О.І. Грищук, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, 2005), методичних рекомендацій та інформаційних листів, великої кількості публікацій у наукових журналах.

Ris 13

Колектив кафедри гістології, цитології та ембріології в 2005 році:

зліва направо: у нижньому ряду проф. О.І. Дєльцова, проф. Л.І. Хананаєв, у верхньому ряду лаборант В.Б. Перегінчук, асист. Н.М. Толоконнікова, доц. А.П. Мотуляк, доц. В.М. Волошинович, доц. Т.Г. Тарнавська.

Значна увага приділялась питанням оптимізації та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. Співробітниками кафедри видано 10 навчальних посібників, у т.ч. електронних, присвячених актуальним питанням історії гістології, ембріології, гістофізіології органів травної системи, нервової тканини, зокрема "Пульпіти в дітей. Частина І. Анатомо-фізіологічні особливості пульпи в дітей" (Казакова Р.П., Шутка Б.В., Рожко М.М., Мотуляк А.П., 1999), "Vademecum histologicum dentale" (Акімченков М.О., Рожко М.М., 2000), "Сучасні уявлення про будову нервової тканини" (Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., 2001), "Гістоструктурні особливості тканин і органів у пре- і постнатальному онтогенезі в дітей" (Дєльцова О.І., Хананаєв Л.І., Акімченков М.О., Тарнавська Т.Г., Мотуляк А.П., Толоконнікова Н.М., 2003), "Ембріологія в біографіях вчених (від Арістотеля до наших днів)" (Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., 2003), "Гістофізіологія печінки" (Нейко Є.М., Дєльцова О.І., Захараш А.Д., Геращенко С.Б., 2004). Спільно з викладачами Інституту доуніверситетської та післядипломної освіти Прикарпатського Національного університету ім. Василя Стефаника створені посібники "Скелет людини. Атлас для учнів загальноосвітньої школи" (Дєльцова О.І., Новицька Т.Г., Тимофійчук О, 1998) та "М’язи людини. Атлас для учнів загальноосвітньої школи" (Дєльцова О.І., Новицька Т.Г., Тимофійчук О., 1999).

У 2001 р. за створення серії навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів ("Практикум з гістології, цитології та ембріології", "Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнини", "Видатні гістологи", "Ембріологічний словник") авторський колектив у складі Ю.Б. Чайковського, О.І. Дєльцової, С.Б. Геращенка, М.О. Акімченкова, Н.М. Толоконнікової був удостоєний премії академії медичних наук України.

Значно активізувалась робота студентського наукового гуртка. Студенти залучались до проведення багатьох наукових досліджень, регулярно брали участь та перемагали в наукових конференціях та симпозіумах. Команда студентів-науковців неодноразово займала призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з гістології, цитології та ембріології. У 2002 р. колективом гуртківців видано книжку "Світ цікавої гістології".

Професор О.І. Дєльцова, автор 391 наукової праці, у т. ч 8 монографій, 3 патентів України, 26 навчальних посібників, науковий консультант 1 докторської та науковий керівник 6 кандидатських дисертацій, до 2023 р. працювала на посаді професора кафедри.

Ris 14

Професор О.І. Дєльцова

(завідувач кафедри в 1997-2005 рр.)

Ris 15

Професор С.Б. Геращенко

(завідувач кафедри з 2005р.)

У 2005 році на посаду завідувача кафедри обрано професора кафедри патологічної анатомії, д.мед.н. Сергія Борисовича Геращенка. Він є співавтором 7 монографій, 30 навчальних посібників, 323 наукових праць, 1 патенту України на винахід. Наукові дослідження присвячені проблемам морфології центральної та периферійної нервової систем у нормі та при патології, впливу іонізуючого випромінювання та забруднювачів довкілля на органи травної та ендокринної систем, патології вагітності, інтенсивної терапії, трансплантології, раптової серцевої смерті, епігенетики, питанням вдосконалення навчального процесу. Науковий керівник 4 кандидатських дисертацій. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, протягом багатьох років виконував обов'язки голови спеціалізованої вченої ради Д 20.601.02 при Івано-Франківському національному медичному університеті. Член комітету фахової експертизи Центру тестування при МОЗ України. Лікар-патологоанатом, судово-медичний експерт-гістолог вищої кваліфікаційної категорії. Член правління наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. Член Європейського товариства нейронаук, Асоціації судових медиків України.

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри залишаються проблеми екологічної гістології. Доцент А.П. Мотуляк виконав і захистив у 2007 році докторську дисертацію, присвячену проблемі радіаційно індукованого апоптозу в органах імунної системи (науковий консультант – проф. В.А. Левицький); ас. Г.Б. Кулинич захистила в 2009 р. кандидатську дисертацію, присвячену вивченню впливу пестициду 2,4-Д на печінку та корекції її пошкоджень глутаргіном (науковий керівник – проф. С.Б. Геращенко). Виконана низка досліджень, присвячених вивченню впливу хіміотерапевтичних середників на органи й тканини в експерименті, та пошуку ефективних цитопротекторів. Зокрема, у 2008 р. захищено кандидатську дисертацію асп. О.Р. Кушнір, присвячену вивченню впливу цисплатину на печінку та можливості застосування в якості корегуючого засобу ентеросгелю (науковий керівник – проф. О.І. Дєльцова). У 2011 р. захистили кандидатські дисертації ас. Н.Ю.Лучків (науковий керівник – проф. В.І. Парпан), здобувачі Р.Л. Вадюк (науковий керівник – проф. О.І. Дєльцова) та І.М. Гвоздик (науковий керівник – проф. С.Б. Геращенко). У 2013 році захистила докторську дисертацію доцент О.Г. Попадинець (науковий консультант - проф. Б.В. Шутка). У 2014 році захистила кандидатську дисертацію аспірант О.І. Гевка, у 2020 році - асистент Н.З. Довга (науковий керівник – проф. С.Б. Геращенко).

На кафедрі виконується 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, комплексні науково-дослідні роботи, присвячені розробці способів діагностики та лікування периферійних нейропатій при захворюваннях ендокринної системи, ятрогенній патології периферійної нервової системи, органів травлення під впливом хіміопрепаратів.

У 2005 р. видана монографія "Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та при патології)" (автори С.Б. Геращенко, О.І.Дєльцова, А.К. Коломійцев, Ю.Б. Чайковський), яка стала підсумком багаторічних досліджень нейроморфологів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Івано-Франківського національного медичного університету. У 2008 році вийшла друком монографія "Структура органів імунної системи після дії малих доз іонізуючого випромінювання (автори А.П. Мотуляк, В.Г. Черкасов, Л.О. Стеченко, В.А. Левицький). У 2009 році побачила світ монографія "Серце при гіпотиреозі (экспериментальне дослідження) (автори Л.О. Стеченко, В.А. Петренко, Т.П. Куфтирева, А.П. Мотуляк, Л.І. Антоненко, Л.Л. Аршиннікова). У 2011 році авторський колектив у складі члена-кореспондента НАМН України Ю.Б. Чайковського, професорів О.І. Дєльцової та С.Б. Геращенка удостоєний премії імені В.П. Комісаренка Національної академії наук України за монографію "Міжтканинні взаємодії периферійного нерва в нормі та патології". У 2013 році авторським колективом з участю професора О.І. Дєльцової видано монографію "Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки". У 2013 році вийшла друком монографія "Стовбурові клітини" (автори Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко). У 2015 році видана монографія "Нейроморфологія. Епоніми та гістологічна техніка" (автори Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко). Результатом багаторічної праці академіка І.М. Трахтенберга, д.мед.н. С.П. Луговського (Інститут медицини праці імені Ю.І. Кудієва НАМН України), академіка Ю.Б. Чайковського, проф. Л.М. Сокуренко, к.біол.н. Т.В. Козицької (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), к.мед.н. О.Л. Сіделковського (неврологічна клініка "Аксимед") та співробітників кафедри гістології, цитології та ембріології ІФНМУ проф. С.Б.Геращенка та проф. О.І. Дєльцової стала фундаментальна праця "Нейротоксикологія: морфологічні аспекти", яка побачила світ у 2018 р.

Спільно з кафедрою патологічної анатомії створена в 1991 р. і успішно функціонує міжкафедральна лабораторія автоматизованих методів аналізу зображень, оснащена сучасними комп'ютерними системами морфометричного та статистичного аналізу. Спільно з клініцистами лабораторія плідно працює над розробкою та оптимізацією методів морфологічної, у т.ч. прижиттєвої діагностики хвороб печінки, травного тракту, крові.

Ris 16

Доцент В.М. Волошинович у лабораторії автоматизованих методів аналізу зображень (2004 р.) 

Значна увага приділяється на кафедрі питанням удосконалення викладання дисципліни в руслі Болонського процесу. Колективом кафедри щорічно видаються збірники тестових завдань, практикуми для самостійної роботи студентів. У 2007 році видано навчальний посібник "Енциклопедія клітини (тлумачний словник цитологічних термінів) (автори Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко). У 2008 році побачив світ посібник для студентів стоматологічного факультету "Пульпіти у дітей: Анатомо-фізіологічні особливості пульпи у дітей. Частина І." (автори Р.В. Казакова, Є.В. Ковальов, А.П. Мотуляк, А.І. Сидорова, О.В. Дєньга, М.М. Рожко, М.Н. Воляк, М.В. Білищук).

Нині на кафедрі працює 17 викладачів. У штаті кафедри 8 доцентів – к.мед.н. О.В. Атаманчук, к.біол.н. О.І. Дячук, к.мед.н. Н.Є. Ковальчук, к.мед.н. Г.Б. Кулинич, к.біол.н. Н.Ю. Лучків, к.мед.н. М.І. Поливкан, к.мед.н. О.Є. Халло, к.мед.н. Г.Ю. Юрах, 7 асистентів –к.біол.н. Б.В. Микицей, Т.Й. Аннюк, О.В. Базалицька, Р.І.Луценко, М.І. Макулович, І.М. Марків, М.М. Островський. Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують старші лаборанти Ю.І. Дудаєва, О.П. Мандзюк, Н.Я. Рябова, В.І. Хлопецька, лаборанти Л.В. Григорчук, О.В. Катеринюк, , препаратори М.С. Дубницька, Т.Л. Стрембіцька.

На кафедрі обладнано 8 навчальних кімнат, гістологічна та гістохімічна лабораторії, навчально-науково-практичний центр "Мікроскопія". Табличний фонд складає понад 700 таблиць, колекція мікропрепаратів налічує 2559 одиниць. Бібліотека кафедри регулярно поповнюється друкованими та електронними підручниками, посібниками та атласами, навчальними та контролюючими комп'ютерними програмами. Наукові та навчальні лабораторії кафедри обладнані навчальними, робочими та дослідницькими світловими мікроскопами, люмінесцентними мікроскопами, аналоговими та цифровими фотомікроскопами, мікротомом-кріостатом. На кафедрі наявна велика колекція цифрових зображень гістологічних мікропрепаратів, у т.ч. з власної колекції. При вивченні дисципліни широко застосовуються "хмаркові" технології з можливістю доступу до сайтів інтерактивної цифрової мікроскопії.

Ris 17

Здобувачка наукового ступеня доктора філософії (PhD)

університету штату Юти, США (Utah State University, USA)

Тетяна Форостян та старший лаборант Юлія Дудаєва працюють над виконанням фрагменту дисертаційного дослідження в гістологічній лабораторії кафедри (2017 р.).

Колектив кафедри надає великого значення роботі студентського наукового товариства. Студенти-гуртківці кафедри постійно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія". У 2008-2010 роках ІІ тур олімпіади проходив на базі ІФНМУ. Команда університету займала І місце в командному заліку, студенти Ольга Дубровна, Віталій Зітинюк, Анастасія-Катерина Медвідь ставали призерами олімпіади.

Ris 18

Учасники та члени журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з гістології, цитології та ембріології (м. Івано-Франківськ, 2010 р.)

Студентка Ірина Яріш стала переможцем усного бліц-туру та нагороджена дипломом журі олімпіади 2011 року, який проходив на базі Луганського державного медичного університету. У 2012 році студенти Яна Коцабюк, Іван Петришин нагороджені дипломом олімпіади за зайняте ІІІ місце в командному заліку. Студенти-гуртківці кафедри у 2011 році стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Студент Микола Островський нагороджений дипломом за зайняте 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. У 2013 році студенти Богдана Доскалюк, Марія Козловська, Микола Островський успішно виступили в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія". Команда університету зайняла друге місце в командному заліку, Микола Островський посів друге місце в індивідуальному заліку, Марія Козловська удостоєна диплому журі за друге місце в теоретичному турі олімпіади. Наукова робота студентки Ольги Яців удостоєна диплому ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з теоретичної медицини. У 2014 році наукова робота студентки Наталі Вітковської удостоєна диплому І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з теоретичної медицини. У 2015 році команда ІФНМУ у складі Вікторії Коколин, Андрія Глущука, Галини Яцути, Вадима Чесановського, Мар'яни Купчак зайняла ІІ місце в командному заліку Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія". В. Чесановський став переможцем олімпіади, удостоєний диплома ІІІ ступеня, В. Коколин нагороджена дипломом журі. У 2016 році студентка Ілона Пукач стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з теоретичної медицини (диплом І ступеня) та Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" (диплом ІІ ступеня). Команда університету в складі Віроніки Бойко, Людмили Грицишин, Ілони Пукач та Ірини Семенів виборола загальнокомандне 2-е місце.

Ris 19

Ілона Пукач, переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з теоретичної медицини

(диплом І ступеня) та Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" (диплом ІІ ступеня) (2016 р.).

Ris 20

Команда ІФНМУ – Людмила Грицишин, Ілона Пукач, Віроніка Бойко, Ірина Семенів

на змаганнях Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" 2016 р.

(м. Київ)

У змаганнях олімпіади 2019 року студент Назарій Огороднік посів 3-е місце, Сергій Костелей нагороджений дипломом журі за кращу відповідь на теоретичне питання.

Кафедра тісно співпрацює з практичною охороною здоров'я. На базі кафедри організовано проведення стажування на робочому місці за програмою "Клінічна гістологія" судово-медичних експертів-гістологів-стажистів Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи. Професор С.Б.Геращенко проводить експертну та консультативну роботу на базі відділення судово-медичної гістології обласного бюро судово-медичної експертизи.

Ris 21

Колектив кафедри гістології, цитології та ембріології в 2011 році:

зліва направо: у нижньому ряду ас. О.І. Гевка, проф. О.І. Дєльцова, проф. С.Б. Геращенко, проф. А.П. Мотуляк, доц. Г.Б. Кулинич; у верхньому ряду ас. Н.З. Довга, ас. Т.Й. Аннюк, ас. О.В. Бойко, доц. М.І. Грищук, ас. Б.В. Микицей, доц. О.Г. Попадинець, ас. Н.Ю. Лучків, лаборант В.Б. Перегінчук, ас. Л.В. Соболь, препаратор М.С .Дубницька.

У 2019-2020 р.р. на кафедрі проведено масштабну реконструкцію усіх приміщень, переоснащення навчальних кімнат, навчальних та наукових лабораторій.

Ris 22

Кафедра гістології, цитології та ембріології ІФНМУ після реконструкції 2020 р.

Ris 23 

Навчальна кімната

Ris 24

Гістохімічна лабораторія

Ris 26

Навчально-науково-практичний центр "Мікроскопія" кафедри гістології, цитології та ембріології ІФНМУ (2020 р.)

З метою вдосконалення навчального процесу створено 8 кімнат інтерактивного навчання, обладнаних мікроскопами, цифровими та аналоговими камерами, моніторами високого розрішення та доступом до спеціалізованих банків зображень гістологічних препаратів у мережі Internet через Wi-Fi, постійно поповнюється банк цифрових зображень гістологічних препаратів та електронних мікрофотографій, підготовлено мультимедійні презентації з усіх розділів дисципліни.

Ris 27

Колектив кафедри гістології, цитології та ембріології в 2017 році:

зліва направо: у нижньому ряду доц. Галина Юрах, проф. Олена Дєльцова, проф. Сергій Геращенко, доц. Галія Кулинич, доц. Олександра Халло; у верхньому ряду ас. Тарас Аннюк, ст. лаборант Надія Рябова, препаратор Оксана Мурин, ст. лаборант Юлія Дудаєва, доц. Наталія Лучків, ас. Микола Островський, доц. Ольга Гевка, ас. Наталія Довга, доц. Мар'яна Поливкан, доц.Оксана Дячук, ас. Богдан Микицей.

Перспективи навчальної та наукової роботи кафедри пов'язані з впровадженням новітніх методів візуалізації мікропрепаратів, удосконалення інтерактивних засобів опанування практичних навичок діагностики на світловому та електронномікроскопічному рівнях з використанням цифрової мікроскопії, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження, вдосконалення способів морфометричного аналізу, опануванням методик трьохвимірної комп'ютерної реконструкції гістологічних об'єктів.

Співробітники

Геращенко Сергій Борисович

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

лауреат премії імені В.П. Комісаренка Національної академії наук України, премії Національної академії медичних наук України

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дєльцова Олена Іванівна

професор кафедри

доктор медичних наук, професор

лауреат премії імені В.П. Комісаренка Національної академії наук України, премії Національної академії медичних наук України

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Атаманчук Оксана Володимирівна

доцент

кандидат медичних наук

ORCID Google Scholar Web of Science

Дячук Оксана Іванівна

доцент

кандидат біологічних наук

ORCID Google Scholar Web of Science

Ковальчук Наталія Євгенівна

доцент

кандидат медичних наук

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кулинич Галія Богданівна

доцент

кандидат медичних наук

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Поливкан Мар'яна Іванівна

доцент

кандидат медичних наук

ORCID Google Scholar Web of Science

Халло Олександра Євгенівна

доцент

кандидат медичних наук

ORCID Google Scholar Web of Science

Юрах Галина Юріївна

доцент

кандидат медичних наук

ORCID Google Scholar Web of Science

Микицей Богдан Васильович

асистент

кандидат біологічних наук

ORCID Google Scholar Web of Science

Аннюк Тарас Йосифович

асистент

ORCID Google Scholar

Базалицька Олександра Василівна

асистент

ORCID Web of Science

Луценко Ріта Іванівна

асистент

Марків Інна Миколаївна

асистент

ORCID Google Scholar Web of Science

Островський Микола Миколайович

асистент

ORCID Google Scholar Web of Science

Мандзюк Оксана Петрівна

старший лаборант

Хлопецька Вікторія Іванівна

старший лаборант

аспірант

Григорчук Лілія Василівна

лаборант

Дудаєва Юлія Іванівна

лаборант

Рябова Надія Яремівна

старший лаборант

Діяльність