Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Про кафедру

Адреса: вул. Максимовича, 5б

Телефон: +38 (0342) 56 28 62

Електронна поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

На кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології ІФНМУ у 2023-2024 н.р. працюють:

Завідувачка кафедри, докторка медичних наук, професорка, Заслужена лікарка України Пришляк Олександра Ярославівна;

Професор кафедри, доктор медичних наук Грижак Ігор Гнатович;

Доцент, кандидат медичних наук Кобрин Тарас Зіновійович;

Доцентка, кандидатка медичних наук Кондрин Оксана Євгенівна;

Доцент, кандидат медичних наук Бойчук Олександр Петрович;

Доцент, кандидат медичних наук Мізюк Руслан Михайлович;

Доцентка, кандидатка медичних наук Васкул Надія Василівна;

Доцентка, кандидатка медичних наук Маринчак Олександра Василівна;

Доцент, кандидат медичних наук Процик Андрій Любомирович;

Асистентка  Мазурок Уляна Яремівна;

Асистентка  Копчак Оксана Володимирівна;

Асистентка  Тиліщак Зоряна Романівна;

Асистентка  Кваснюк Вікторія Іванівна;

Асистентка  Прокопович Мар’яна Василівна;

Асистентка  Матвіюк Ольга Ярославівна;

Старші лаборанти:

            Куравкін Марія Михайлівна;

            Прокоф’єв Микола Валерійович

 

{foto=big=26_kolectyv_2022}

Співробітники кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Історія кафедри

 

Кафедру iнфекцiйних хвороб з курсом епiдемiологiї засновано в 1947 році. ЇЇ органiзатором і першим завiдувачем став кандидат медичних наук, доцент А. М. Шапiро (1947-1949 рр.). Його співробітниками були асистенти: П. Л. Смотрицька i Ф. К. Фiляновський. Протягом наступних двох років (1949-1950 рр.) кафедрою завiдували доценти: Б. М. Волошинов, Б. I. Єрусалимський, Є. I. Брайнiна.

З 1951-го по 1970-й роки очолював кафедру доктор медичних наук, визначний учений і педагог В. О. Мацієвський. Володимир Олександрович народився в 1909 р., у 1931 роцi він закiнчив Харкiвський медичний iнститут. Навчався в аспірантурі на кафедрi iнфекцiйних хвороб I-го Харкiвського медичного iнституту, а в 1945 роцi захистив кандидатську дисертацiю на тему: "Динамiка комплементарного титру кровi при iнфекцiйних хворобах i його клiнiчне значення". З 1947 р. працював асистентом кафедри iнфекцiйних хвороб Харкiвського медичного iнституту. У 1951 році був призначений завiдувачем кафедри iнфекцiйних хвороб Станiславського медичного iнституту.

{foto=middle=1_kolektyv_1964}

Колектив кафедри в 1964 р. (зліва направо): Зав. кафедри, доцент В. О. Мацієвський, доцент Г. М. Грекова, доцент С. Н. Павлович, асистент К. В. Железко, асистент П. Л. Борзих.

На той час на кафедрі працювали кандидати медичних наук, доцент Г. М. Грекова i асистент О. В. Левицька; кандидати медичних наук, асистенти Л. В. Яровий, I. Ф. Жупаненко, П. Л. Борзих, А. М. Демидова, М. О. Кiмельблат, В. М. Годун; асистент М. Г. Бєдний та викладачі - А. П. Волошинська, К. В. Железко.

Наукова дiяльнiсть спiвробiтникiв під керівництвом В. О. Мацієвського була спрямована на вдосконалення методів дiагностики iнфекцiйних захворювань та пошук нових методів лiкування. Напрямками наукових розробок були: iмунохiмiотерапiя черевного тифу (д.мед.н. В. О. Мацієвський), дiагностика хронiчної дизентерії (асист. К. В. Железко), експрес-метод лiкування хворих на дизентерію (асист. М. О. Кімельблат), дiагностика i лiкування хворих на гострі шлунково-кишкові захворювання, які викликанi умовно-патогенною флорою (доц. Г. М. Грекова), комплексне обстеження хворих на вiрусний гепатит (доц. О. В. Левицька), групи кровi й мiкроелементи у хворих на вiруснi гепатити (асист. А. М. Демидова), вплив магнітного фактора на реактивні зрушення лейкоцитів периферичної крові в інфекційних хворих (доц. Л. В. Василик). Проведені й інші численні дослідження: лiкування запальних захворювань, ускладнених протеєм; iнтенсивна терапiя iнфекцiйних хворих. Вивчено також вплив вiтамiнів В2 i В6 на вироблення аглютинiнiв i фагоцитарну реакцiю у тварин за умов лiкування антибiотиками i хiмiопрепаратами, змiни титру комплементу у хворих на скарлатину при лiкуваннi пенiцилiном. Колективом кафедри розроблено складні питання санацiї пацієнтів із черевнотифозним i дифтерiйним бактеріоносійством. Під керівництвом В. О. Мацієвського виконали дисертаційні дослідження і отримали науковий ступінь кандидата медичних наук асистенти: Г. М. Грекова „Вплив пенiцилiнотерапiї на деякi iмунобiологiчнi показники при скарлатинi та досвiд iмунної профiлактики скарлатини” (1962 р.); К. В. Джгун „Дiагностичне значення внутрiшньошкiрної реакцiї при дизентерiї” (1964 р.); О. В. Левицька „Порiвняльна оцiнка деяких клiнiко-лабораторних показникiв при епiдемiчному гепатитi” (1965 р.); М. О. Кiмельблат „Досвiд лiкування дизентерiї антибiотиками та iншими лiкарськими середниками, якi заключенi в целулоїдно-желатиновi капсули” (1969 р.); Л. В. Василик „Вплив екстремальних факторiв на деякi iмунобiологiчнi показники органiзму при iнфекцiйних захворюваннях в експериментi та клiнiцi” (1969 р.).

В. О. Мацієвський в 1967 р. вперше в Українi видав підручник "Iнфекцiйнi хвороби" українською мовою з використанням української медичної термiнологiї, призначений для студентiв медичних iнститутiв та лікарів. Ще й сьогодні цей підручник представляє інтерес, оскільки автор приділяв велику увагу деталям клінічної картини поширених інфекційних хвороб, розвивав клінічне мислення. За підручник "Iнфекцiйнi хвороби" В. О. Мацієвському було присвоєно науковий ступiнь доктора медичних наук. Володимир Олександрович тривалий час був членом Правлiння республiканського наукового товариства iнфекцiонiстiв та головою обласного комiтету боротьби з гельмiнтозами.

До 1963 року iнфекцiйні хвороби викладалися разом з курсом епiдемiологiї та дитячих iнфекцiй. Курс дитячих iнфекцiй очолювала доцент Г. М. Грекова. З 1963-го по 1971 роки предмет епiдемiологiї було видiлено в самостiйний курс, завідувачем призначено кандидата медичних наук, доцента С. О. Павловича, а практичнi заняття проводили асистенти Л. В. Боднарчук i Б. I. Годованець. У 1971 році курс епiдемiологiї знову було приєднано до кафедри iнфекцiйних хвороб, а очолила його доцент О. В. Левицька. З 1990 року лекції з епідеміології читала доцент Г. П. Засуха, а з 1998 року – доцент Т. О. Нікіфорова.

{foto=middle=2_kolektyv_1975}

Колектив кафедри в 1975 р. (зліва направо): зав. каф. професор В. П. Шугайло, доцент Г. М. Грекова, доцент О. В. Левицька, асистент М. О. Кімельблат, асистент А. М. Демидова.

У 1970-1971 навчальному роцi обов'язки зав. кафедрою виконувала доцент Г. М. Грекова, а з 1972-го по 1976-й роки посаду завiдувача кафедри обіймав професор В. Т. Шугайло, який в 1970 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Автор 68 наукових праць, де висвітлив результати власних досліджень клініки й лікування інфекційного гепатиту, орнітозу, токсоплазмозу, ботулізму тощо. У 1976-1977 навчальному році обов`язки зав. кафедри виконувала доцент О. В. Левицька.

З 1977-го по 1987 роки кафедру інфекційних хвороб очолював доктор медичних наук, професор Р. П. Макось (1929–1987 рр.). Роман Павлович із вiдзнакою закiнчив Станiславський медичний iнститут в 1954 роцi. Пiсля закiнчення iнституту з 1954 по 1956 навчався в клiнiчнiй ординатурi на кафедрi госпiтальної терапiї. У 1956 роцi призначений асистентом, в 1969 роцi обраний доцентом кафедри факультетської, а потiм – госпiтальної терапiї. Здобутий лiкарський досвiд, глибокi теоретичнi знання та виконанi ним науковi дослiдження реалiзувались в кандидатськiй (1964 р.) та докторськiй (1975 р.) дисертацiях. У 1977 році вiн отримав звання професора й був призначений на посаду завiдувача кафедри iнфекцiйних хвороб.

Науковi розробки Романа Павловича присвячувались вивченню моторної функцiї рiзних вiддiлiв травного тракту. З цією метою він розробив оригінальні прилади для дуоденографiї, одержання секрету дванадцятипалої кишки, дослiдження екскреторної функцiї кишок, за допомогою яких вивчав морфологiчнi i функцiональнi змiни в дванадцятипалiй кишцi, пiдшлунковiй залозi й кишечнику. До прiорiтетних наукових дослiджень Р. П. Макося та його учнiв також слiд вiднести вивчення iмунологiчних аспектiв вiрусного гепатиту, які перебiгають на тлі захворювань дигестивної системи i ендокринопатiй (гіпо- і гіпертиреоз, цукровий діабет). Були вивчені наступні показники: реакція бласттрансформації лімфоцитів, популяції розеткоутворюючих Т- і В-клітин, рівні імуноглобулінів при рiзних формах вiрусних гепатитів. В практику охорони здоров'я на республiканському рiвнi впроваджено застосування iмунокоректорiв при вiрусному гепатитi В iз супутнiми ендокринопатiями, які є крайовою патологією населення Прикарпаття і Карпат. Вивчалися клініко-імунологічні аспекти переджовтяничного періоду ВГА і ВГВ, а також імунологічні показники у хворих на дизентерію.

{foto=big=3_kolektyv_1982}

Колектив кафедри у 1982 році. У першому ряді (зліва направо): доц. О. В. Левицька, проф. Р. П. Макось, доц. Л. В. Василик. У другому ряді: асист. М. О. Кімельблат, доц. Г. П. Засуха, асист. В. Г. Потапова, асист. В. М. Годун, доц. Б. М. Дикий

У спiвдружностi з працiвниками обласної санепiдстанцiї виконана робота по встановленню причин росту захворюванностi вiрусним гепатитом В i сальмонельозом в м. Iвано-Франкiвську.

Науковий доробок професора Р.П. Макося становить 90 наукових праць. Пiд його керiвництвом виконано і захищені 2 кандидатські дисертації: Г.П. Засуха „Клiнiко-iмунологiчнi аспекти диференцiйованого лiкування i диспансеризацiї хворих на дизентерiю Зонне” (1976 р.); Т.О. Нiкiфорова „Клiнiко-iмунологiчнi аспекти переджовтяничного перiоду вiрусного гепатиту А i В” (1987 р.).

Роман Павлович був членом Правлiння Українського республiканського та головою Iвано-Франкiвського обласного наукового товариства iнфекцiонiстiв, головним позаштатним iнфекцiонiстом областi. За сумлiнну працю його було нагороджено знаком "Вiдмiнник охорони здоров'я".

{foto=left=4_zubyk}

З 1987 року по 1991 рiк кафедру очолював професор, доктор медичних наук, Терентій Михайлович Зубик (1934 р.н.). Т.М. Зубик з вiдзнакою закiнчив IФДМІ у 1959 році. З 1959 - го по 1967 роки працював молодшим вiйськовим лiкарем, а надалi начальником медичного пункту вiйськової частини, дивiзiйним епiдемiологом та начальником iнфекцiйного вiддiлення вiйськового шпиталю.

В 1972 роцi захистив кандидатську дисертацiю. Працював у медичних консультативних бригадах в Анголi, Лаосi, Кампучiї.

У 1987 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: „Iнтенсивна терапiя iнфекцiйних хворих у вiйськових лiкувальних закладах (критичнi стани, змiст, органiзацiя, iнтенсивне лiкування)”. У цьому ж роцi обраний за конкурсом на посаду завiдувача кафедри iнфекцiйних хвороб Івано-Франківського медичного інституту. На той час викладачами на кафедрi працювали доценти Б.М. Дикий, О.В. Левицька, та асистенти Л.В. Василик, В.Г. Потапова, Г.П. Засуха, Т.О. Нiкiфорова, Б.А. Зубик, О.Я. Пришляк, Г.Б. Матейко.

Під його керівництвом виконана комплексна господарсько-договірна робота, що ставила на меті вивчення стану здоров’я працівників великого машинобудування. Для робітників ВО „Коломия-Сiльмаш” були розроблені і впроваджені методи профiлактики гострих респiраторних захворювань. Під науковим керівництвом Т.М. Зубика завершена кандидатська дисертація Г.Б. Матейко: „Вірусний гепатит А у дівчаток-підлітків з патологією щитовидної залози” та запланована кандидатська дисертація О.Я. Пришляк, яка була присвячена вивченню ефективності лікування хворих на гострі вірусні гепатити А і В із використанням калефлону і внутрішньопечінкового електрофорезу рибоксину.

Професор Т. М. Зубик є спiвавтором ряду пiдручникiв та навчально-методичних посiбникiв з інфекційних хвороб.

Терентій Михайлович завідував кафедрою до 1991 року.

 

{foto=left=5_dykyi}

З 1991 по 2013 роки кафедру очолював доктор медичних наук, професор Б. М. Дикий (1939 р.н.). Богдан Миколайович закiнчив з вiдзнакою лiкувальний факультет Iвано-Франкiвського медичного iнституту у 1968 році. З 1968 по 1971 роки навчався в очнiй аспiрантурi на кафедрi мiкробiологiї, а по її закінченні продовжив працювати асистентом. В 1972 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Про деякi бiологiчнi властивостi протея i лiкування запальних захворювань, ускладнених мiкробами iз роду протеус”. У 1978 році переведений на роботу асистентом кафедри iнфекцiйних хвороб. За підсумками плідної наукової діяльності в 1982 році отримав звання і посаду доцента кафедри. Науково-дослiдна робота Б.М. Дикого пов'язана із вивченням клiнiко-iмунологiчного стану хворих на вiруснi гепатити на тлі ендокринопатiй. За його участю впроваджені нові методи обстеження інфекційних хворих: комп’ютерна термографія, УЗД, фіброгастроскопія, колоноскопія. В 1995 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук на тему: „Особливостi перебiгу вiрусного гепатиту В у хворих з патологiєю щитовидної залози та принципи лiкування”. У 1996 роцi йому присвоєно вчене звання професора. Богдан Миколайович є видатним науковцем і організатором наукової роботи співробітників кафедри. Професор Дикий Б.М. є автором понад 280 наукових робiт, 15 патентів на винаходи. За його авторством вийшли навчальні посібники: “Епідеміологія” (2006 р.), “Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці” (2007 р.), «Практична інфектологія» (2010 р.), у співавторстві – “Внутрішні хвороби в практиці сімейного лікаря” (2004 р.), «Інфекційні хвороби» (2012 р.).

Нагороджений медаллю і значком „Вiдмiнник вищої школи”, «Кращий науковець року», 2008-2009 рр., медаллю «Агапіта Печерського», 2015 р. В 2005 році йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Професор Б.М. Дикий з 1991 по 2022 роки обіймав посаду голови обласного товариства iнфекцiонiстiв, призначався головним iнфекцiонiстом управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiї, тричі призначався Головою державної екзаменаційної комісії МОЗ України. Член редакційної ради журналів „Інфекційні хвороби”,  „Сучасні інфекції”, „Профілактична медицина”, „Гепатологія”.

Професор Б. М. Дикий здійснював керiвництво над виконанням комплексних кафедральних і міжкафедральних наукових робіт. З 1991 по 1994 роки кафедра розробляла тему: “Ентеросорбція при лікуванні вірусних гепатитів, лептоспірозу, гастроентероколіту”. Спiльно з кафедрами хiрургiї, реанімації і анестезіології, онкології проведено комплексне дослідження: „Розробка нових методів ранньої диференційної діагностики вірусного гепатиту і механічної жовтяниці” і на основі даних сучасних методів дослідження вставлено критерiї диференцiальної дiагностики паренхiматозних i механiчних жовтяниць, діагностики раку панкреато-біліарної зони на ранніх етапах захворювання (1996 – 1997 рр.).

З 1999 по 2003 роки вивчалася науково-медична проблема: „Ураження печінки при різних інфекційних захворюваннях на тлі супутньої патології: методи лікування”. Були встановлені особливості перебігу лептоспірозу у хворих із супутньою ендокринною патологією; перебігу сальмонельозу, поєднаного з хронічними шлунково-кишковими захворюваннями; особливості перебігу мікст-гельмінтозів. Були розроблені і впроваджені нові методи лікування: синглетно-киснева терапія при вірусних гепатитах, гельмінтозах; рослинні гепатопротектори (калефлон, трицинол, кверцетин, корвітин, альтан), рибоксин-електрофорез, глутаргін; імуномодулятори (протефлазид, літію карбонат) - у хворих на вірусні гепатити. Вивчені інтегральні показники активності клітин імунної системи й розроблено спосіб розрахунку коефіцієнту природної цитотоксичності у хворих на вірусні гепатити.

В 2009-2011 рр. під керівництвом Дикого Б.М. була успішно виконана науково-прикладна дослідницька робота з державним фінансуванням «Інфекції TORCH-групи у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку». У продовження цієї роботи здійснювалася НДР з державним фінансуванням «TORCH- інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики і лікування» (2012-2014 рр).

Професор Б.М. Дикий навчав молоді наукові кадри, чим посилив не тільки науковий потенціал кафедри, університету, але й держави. За час його керівництва на кафедру прийшли працювати перспективні молоді інтелектуали-науковці, кафедра стала одним з найчисельніших і найпотужніших підрозділів університету.

Під керівництвом професора Б. М. Дикого виконані і захищені 3 докторські дисертації: О. Я. Пришляк „Особливості перебігу лептоспірозу на тлі супутньої патології”, 2006 р., Г. Б. Матейко „Герпесвірусна  інфекція у вагітних: особливості перебігу, діагностики і лікування”, 2008 р., І. Г. Грижак «Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики, оптимізація лікування», 2018 р. та 6 кандидатських дисертацій: О. Я. Пришляк „Застосування калефлону та рибоксину в комплексному лiкуваннi хворих на вiруснi гепатити”, 1995 р.; Т. З. Кобрин „Застосування трицинолу та корiнфару в комплексному лiкуваннi хворих на гострий гепатит В”, 1998 р.; В. Ф. Пюрик „Серцево-судиннi розлади у хворих на лептоспiроз i методи їх корекцiї”, 1999 р.; I. Г. Грижак „Лiтiя карбонат в комплексному лiкуваннi хворих на вiруснi гепатити А i В”, 1999 р.; О. П. Бойчук „Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу і лікування”, 2006 р.; О. Є. Кондрин „Гіменолепідоз: стан ендогенної інтоксикації та дисбіотичні процеси; методи корекції”, 2007 р.

З 2014 року був головою спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у Івано-Франківському національному медичному університеті.

Богдан Миколайович Дикий – знаний науковець, досвідчений клініцист, працював на посаді завідувача кафедри інфекційних хвороб та епідеміології по 2013 рік, а з 2013 по 2023 роки – був професором кафедри.

З 2013 року по даний час кафедру інфекційних хвороб та епідеміології очолює професорка, докторка медичних наук Олександра Ярославівна Пришляк.  

{foto=left=6_pryshliak}

Олександра Ярославівна в 1988 роцi закiнчила з вiдзнакою ІФДМІ. З 1988 по 1990 роки навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю „Інфекційні хвороби”. З 1990 року – асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ІФДМА. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Калефлон і рибоксин в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити А і В”. З 1998 р. – доцент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології. Вчене звання доцента присвоєно в 2000 році. З 2006 року – доктор медичних наук. Дисертацію на тему "Перебіг лептоспірозу у хворих із супутньою патологією" захистила 21.09.2006 р. З 2007 р. по серпень 2013 року – професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. З вересня 2013 року – завідувачка кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ІФНМУ.

Пришляк О. Я. була членом робочої групи зі створення Державної програми з проблеми «Хронічний гепатит С», «Хронічний гепатит В». Також Олександра Ярославівна була експертом з ліцензування завдань „Крок-2”.

Професорка Пришляк О. Я. проводить лікувальну і консультативну роботу в клінічній інфекційній лікарні, в лікувальних закладах міста та області. Вона консультує хворих у всіх відділах інфекційної лікарні (в т.ч. у центрі по боротьбі з ВІЛ та профілактики СНІДу), важких та діагностичних у консультативному кабінеті, в ЛПЗ міста та області.

Олександра Ярославівна постійно приймає участь в обласних науково-практичних конференціях, пленумах та з’їздах інфекціоністів України, де ділиться досвідом лікування та діагностики інфекційної патології.

Пришляк О. Я. тісно співпрацює з закладами охорони здоров'я області, постійно надає їм методичну допомогу, бере участь в регіональних програмах, науково-практичних конференціях, колегіях, підсумкових медичних радах.

Професорка Пришляк О.Я є автором понад 200 друкованих наукових праць, основними з яких є:

-          навчальні посібники "Епідеміологія" та "Epidemiolоgу" до підготовки з практичних занять для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із грифом Міністерства охорони здоров'я України;

-          навчальний посібник «Практична інфектологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів із грифом Міністерства освіти і науки України.

-          національний підручник за ред. О. А. Голубовської «Інфекційні хвороби» для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації із грифом Міністерства охорони здоров'я України та  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

-          навчальний посібник "Paediatrics emergencies in tropical medicine" для студентів V-VI курсів, інтернів, клінічних ординаторів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

-          підручник «Інфекційні та паразитарні хвороби у вагітних і породіль: клініка, діагностика, лікування, акушерська тактика».

-          навчальний посібник «The lectures from Epidemiology for the 5-th course students speciality 222 «Medicine»».

-          методичний посібник (електронне видання) «Методичний посібник для керівників інтернів на базах стажування (практична частина підготовки) зі спеціальності «Інфекційні хвороби»».

-          навчальний посібник (електронне видання) «Поняття про інфекційні хвороби та епідеміологію (українсько-англійська термінологія)» для здобувачів ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)».

Пришляк О.Я. є заступником голови центральної методичної ради, членом циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін та членом лікувальної комісії ІФНМУ.

Під керівництвом Пришляк О. Я. успішно захищені дві магістерські наукові роботи і три кандидатські дисертації: асистентом кафедри Маринчак О. В. «Особливості перебігу хронічного гепатиту С у хворих із супутнім цукровим діабетом та корекція лікування», аспірантом кафедри Васкул Н.В. «Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С у осіб із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та лікувальна корекція» та асистентом Проциком А.Л. «Клініко-патогенетичні зміни функціонального стану печінки, біоценозу кишечника та оптимізація лікування хворих на лямбліоз і аскаридоз», а також виконуються кандидатські дисертації асистентами: Матвіюк О.Я. «Клініко-патогенетичні особливості кору у дорослих, прогностичні критерії тяжких та ускладнених форм захворювання, корекція лікування», Тиліщак З.Р. «Клініко-патогенетичні особливості перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19) у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та оптимізація лікування» та Кваснюк В.І. «Клініко-епідеміологічні та лабораторні особливості перебігу Лайм-бореліозу у пацієнтів з переважним ураженням нервової системи: діагностичні підходи».

Основним напрямком наукових досліджень Олександри Ярославівни є вивчення перебігу інфекційних хвороб на тлі супутньої патології.

Пришляк О. Я. була співвиконавцем комплексної міжкафедральної НДР на тему: «Клінічне і медико-соціальне обгрунтування ефективних методів прогнозування і запобігання патологічних станів, діагностики та лікування захворювань вагітних жінок в інші періоди їхнього життя» та «Ураження печінки при різних інфекційних захворюваннях на тлі супутньої патології: методи лікування» і комплексної науково-дослідної роботи із державним фінансуванням МОЗ України на тему: «Інфекції TORCH-групи у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку».

З 2019-2023 роки на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології виконувалася НДР «Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутньої патології, поєднаних хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування», реєстраційний номер № 0119U100571, науковий керівник – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Пришляк Олександра Ярославівна. Відповідальний виконавець – д. мед. н., професор кафедри Грижак Ігор Гнатович. Фрагмет І даної НДР, «Клініко-патогенетичні особливості перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19) у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та оптимізація лікування», фінансувався МОЗ України у 2021-2023 рр.

Олександра Ярославівна є активним учасником міжнародних та всеукраїнських з'їздів, конгресів і науково-практичних конференцій з питань інфекційних хвороб та епідеміології, гепатології.

Професор Пришляк О. Я. – знаний в Україні спеціаліст в галузі інфектології, гепатології, член Українського товариства інфекціоністів, член редакційної ради журналів „Інфекційні хвороби”, „Сучасні інфекції”, „Профілактична медицина”, „Гепатологія”.

{foto=big=7_jurnaly24}

22.01.2016 року Указом Президента України Пришляк О. Я. присвоєне почесне знання «Заслужений лікар України».

Професорка Пришляк О.Я. є головою обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» з 2022 року.

{foto=big=30_zasidannia}

Засідання ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» у 2023 році

На сьогоднi колектив кафедри складається із досвідчених наукових кадрів та викладачів: 2 професори, 7 доцентів, 6 асистентів та 2 старших лаборанти.

Викладачами працюють і в різний час працювали досвідчені лікарі-інфекціоністи ОКІЛ та КІЗів міських поліклінік: головний лікар – Роман Степанович Остяк, заступники головного лікаря – Л. І. Андрусишин, Н. М. Дьоміна, Л. С. П’яста; лікарі Л. Р. Грижак, М. П. Миронюк, Г. В. Піскорська, Е. Ю. Винник, М. Я. Перекліта, І. І. Гринчишин, Л. І. Будеркевич, О. В. Савчук; лікарі-епідеміологи: Л. І. Мурзова, Л. О. Герасимчук та інші.

На кафедрі навчаються студенти різних курсів та факультетів: 5 і 6-й курси – ОПП «Медицина» та «Педіатрія», 4-й курс – ОПП «Стоматологія» та «Фізична терапія, ерготерапія», 3-й курс – ОПП «Фармація, промислова фармація», 1-й курс ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)», а також студенти фахового медичного коледжу – ОПП «Сестринська справа».

{foto=big=9_kondryn}

Практичне занняття проводить доцент О.Є. Кондрин.

З 2000 року на кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни за спеціальністю „інфекційні хвороби”.

{foto=big=10_interny}

Проходять цикл з інфекційних хвороб інтерни інших спеціальностей: терапевти, загальна практика – сімейна медицина. На кафедрі організована післядипломна освіта лікарів інфекціоністів та інших спеціальностей (лаборанти, травматологи, терапевти, урологи, педіатри, лікарі станцій швидкої та невідкладної допомоги) у формі стажування, циклів тематичного удосконалення: «Вибрані питання медичної паразитології», «Актуальні питання діагностики та лікування інфекційних хвороб» і «Діагностика та ведення хворих на ВІЛ-інфекцію в умовах первинної, вторинної та третинної ланок надання медичної допомоги»; фахових шкіл: «Пре- та постконтактна профілактика в ключових групах ризику та запобігання статевого шляху поширення ВІЛ – інфекції серед населення», «Короновірусна хвороба у пацієнтів з супутньою патологією: діагностика та лікування» та семінару «Диференційна діагностика лімфаденопатій».

{foto=big=11_pac}

{foto=big=11_fahovi}

Викладачі та слухачі фахових шкіл та семінару, 2023 р.

Наукова робота кафедри спрямована на покращення i удосконалення дiагностики, лiкування iнфекцiйних хворих. Під керівництвом професорів Б.М. Дикого та О.Я. Пришляк значно зросла кількість завершених наукових розробок, дисертаційних досліджень, вони отримують вихід в практику охорони здоров’я. Опубліковано більше 400 накових праць, видано 18 інформаційних листів, 3 методичні рекомендації, розроблено 19 раціоналізаторських пропозицій, 16 корисних моделей з отриманням деклараційних патентів. Захищено 3 докторські дисертації, 17 кандидатських дисертацій і 2 магістерські роботи. Публікації окремих працівників кафедри цитуються у міжнародній науковометричній базі “Scopus”, зокрема: проф. Пришляк О.Я. (8 публікацій), проф. Дикий Б.М. (17 публікацій), проф. Грижак І.Г. (5 публікацій), доц. Бойчук О.П. (6 публікацій), доц. Процик А.Л. (4 публікації) та інші.

{foto=big=12_naukovci}

Доценти Т. З. Кобрин і О. П. Бойчук (ліва світлина)

та асистенти О. В. Копчак і У. Я. Мазурок проводять дослідження (права світлина).

З 2005 по 2010 рр. кафедра була провідною установою по захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2000 році на кафедрі була відкрита магістратура, у 2012  році – аспірантура, а у 2019 році – клінічна ординатура для іноземних громадян.

З 2013 по 2019 роки в університеті працювала спеціалізована Вчена рада К.20.601.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.13 – інфекційні хвороби та 14.01.10 – педіатрія.

Співробітниками кафедри в різні часи були авторами та співавторами підручників з інфекційних хвороб, навчальних та навчально-методичних посібників з епідеміології та інфекційних хвороб. Серед них:

 • Мацієвський В. Інфекційні хвороби. – Київ: Здоров’я. 1967. - 420 с.
 • Внутрішні хвороби в практиці сімейного лікаря/ Під редакцією Глушко Л. В., Дикий Б. М. із співавт. – Івано-Франківськ, 2004.- Т.2 – 150 с.
 • Дикий Б.М., Нікіфорова Т.О. Епідеміологія. – Івано-Франківськ: В-во ІФДМУ, 2006.–200с.
 • Дикий Б.М., Грижак І.Г., Щербинска А.М., Воляк М.Н., Нейко Н.В. Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу у лікарській практиці: Практичний посібник - Івано-Франківськ: В-во ІФДМУ, 2007. – 236 с.
 • B.N. Dikij, T.A. Niciforova, O.Y. Pryshlak. Epidemiology. Ivano-Francivsk, 2008. – 196 p.
 • Дикий Б.М., Митник З.М., Пришляк О.Я., Грижак І.Г., Кондрин О.Є. Практична інфектологія: навчальний посібник / Івано-Франківськ, Вид-во ІФНМУ, 2010. – 512 с.
 • Практична інфектологія: посібник / Дикий Б.М., Пришляк О.Я., Грижак І.Г. та ін. Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2023 – 512 с.
 • Інфекційні хвороби. [У 2-х т.] : [підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ України]. / за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко та ін. ; МОЗ України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018.
 • Інфекційні хвороби / підручник за ред. О.А. Голубовської. - Київ: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 • «Інфекційні хвороби»: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., перероб. та допов. Затверджено МОН і МОЗ / За ред. О.А. Голубовської. — К., 2018. — 688 с.
 • Infectious Diseases: textbook / O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V. Shkurba et al. ; edited by O.A. Holubovska. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 664 p. + 12 p. colour insert.
 • Інфекційні хвороби : підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін. ; за ред. О.А. Голубовської. - 4-е вид., переробл. та доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2022. - 464 с .
 • Пришляк О.Я. Епідеміологія : навч. посібник / О.Я. Пришляк, Б.М Дикий., Т.О. Нікіфорова, О.П. Бойчук, Т.З. Кобрин – м. Івано-Франківськ, ДВНЗ ІФНМУ, 2018 р. – 212 с.
 • Епідеміологія (навчальний посібник для підготовки до практичних занять) / За редакцією О.Я. Пришляк. – м. Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2019 р. – 172 с.
 • Pryshliak O, Hryzhak I, Kondryn O, Miziuk R, Vaskul N. The lectures from Epidemiology for the 5-th course students speciality 222 “Medicine”. Ivano-Frankivsk National Medical University: IFNMU Publishing house; 2024. 103 p.

{foto=big=13_knygy24}

З дня існування кафедри постійно працює науковий студентський гурток. Щороку виконуються 2-3 студентські наукові роботи, результати яких доповідаються на студентських наукових конференціях. Студенти кафедрального СНГ нерідко отримують грамоти за перші місця на наукових конференціях в інших ВМЗ (Львів, Чернівці). На базі Івано-Франківського медичного університету кафедра в 2006 році провела Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт на тему „ВІЛ-інфекція, СНІД та ІПСШ” і гуртківці нашої кафедри отримали диплом переможця від Міністерства освіти і науки.

{foto=big=14_gurtok}

Робота наукового гуртка кафедри

Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України кафедра на 3 роки (з 2011 по 2013 рр.) була затверджена базою для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Інфекційні хвороби".

{foto=big=15_olimpiada}

Відкриття Всеукраїнської студентської олімпіади з інфекційних хвороб, квітень 2012 р.. Конференцію відкриває ректор Івано-Франківського національного медичного університету заслужений діяч науки і техніки проф. Рожко М.М. У президії проф. Голубовська О.А.- головний інфекціоніст МОЗ України,  проф. Мороз Л.В.- зав.кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету, проф.Дикий Б.М., проф.Вакалюк І.П.- проректор з наукової роботи . В залі -- члени журі та учасники олімпіади.

Лікувальна робота кафедри багатогранна. Колектив кафедри забезпечує планову i ургентну допомогу лiкувальним закладам мiста i областi, проводить консилiуми, консультацiї, патологоанатомiчнi конференцiї. Регулярно, щомісяця, відбуваються засiдання наукового товариства обласної асоцiацiї iнфекцiонiстiв.

{foto=big=16_obhid}

Клінічний розбір хворого проводять професор О. Я. Пришляк, професор Б. М. Дикий, доцент В. Ф. Пюрик з групою студентів 5-го курсу.

{foto=big=29_hvori23}

Клінічний розбір хворих проводять професор І. Г. Грижак (ліва світлина) та доцент Р. М. Мізюк (права світлина)  зі студентами 5-го курсу.

В практичну охорону здоров’я впроваджено понад 50 рацпропозицій та нововведень. За активної участі колективу кафедри організовано і проведено науково-практичні конференції у м. Яремче «Керовані інфекції» (2003 р.) та «Змішані інфекційні та паразитарні хвороби» (2013 р.).

{foto=big=17_konferencia}

{foto=big=18_konferencia_2013}

Завдяки зусиллям професора Б.М. Дикого, та державницького підходу Уряду України в питаннях підготовки медпрацівників у вересні 2006 року кафедра отримала капітально відремонтований навчальний корпус загальною площею 521 м2. У ньому розміщена лекційна зала на 156 студентів, 11 навчальних кімнат, комп’ютерна кімната, роздягальня. В підвальному приміщенні оснащено укриття цивільного захисту для студентів та працівників кафедри на час повітряних тривог.

{foto=big=19_korpus}

За останні роки значно покращилась клінічна база кафедри. У 2005 році введено в експлуатацію першу чергу, а в 2009 році – другу, нового корпусу клінічної інфекційної лікарні на 160 ліжок, де розташовані відділення: гепатологічного центру, кишкових інфекцій, повітряно-краплинних інфекцій, діагностичне відділення, відділення інтенсивної терапії, стаціонар для хворих на СНІД. Клінічними базами кафедри також є 4 кабінети інфекційних захворювань поліклінік міста Івано-Франківська, обласний центр профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом.

{foto=big=20_okil}

Клінічна база кафедри – обласна клінічна інфекційна лікарня (з 2005 р.)

З 20 березня 2020 року ОКІЛ працює як базовий заклад з надання допомоги хворим на COVID-19 і працівники кафедри не залишаються осторонь, долучаються до боротьби з пандемією, беруть участь в оглядах хворих, щодня обговорюють з лікуючими лікарями клінічні випадки.

{foto=big=21_kovid}

На сьогоднішній день на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології сформований високопрофесійний колектив, який поєднує мудрість та досвід, молодість та амбіційність, працелюбність та старанність, науковий підхід та креативність. Створена хороша матеріальна база для навчання студентів, а клінічна база кафедри вважається однією з кращих в Україні. Запорукою успішної роботи колективу кафедри є повна професійна і людська самовіддача. Намагання відчувати майбутнє, мати стратегію успіху, нести відповідальність за тих, хто разом з тобою, завжди бути у пошуку: самому рухатися вперед і вести за собою, отримувати задоволення від роботи.

{foto=big=27_vaccination}

Щорічна вакцинація від грипу співробітників кафедри.

{foto=big=23_olimpiada}

Члени оргкомітету, журі та учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Інфекційні хвороби", що проходила на базі кафедри з 23 по 27 квітня 2012 року.

{foto=big=24_kolektyv_2008}

Співробітники кафедри у 2011 році. Зліва на право: доц. І.Г. Грижак, доц. Т.О.Нікіфорова, професор О.Я. Пришляк, зав. кафедри, професор Б.М. Дикий, доц. Т.З. Кобрин, доц. В.Ф. Пюрик, доц. О.П. Бойчук, асист. У.Я. Мазурок, доц. О.Є. Кондрин, асист. О.В. Копчак, асист. Е.Ю.Винник, асист. Р.М. Мізюк.

{foto=big=25_kolectyv_2012}

Співробітники кафедри у 2012 році. У першому ряді в центрі – завідувач кафедри, професор, доктор мед. наук, Б.М. Дикий; зліва на право: професор, доктор мед. наук О.Я. Пришляк, доц. В.Ф. Пюрик. У другому ряді зліва на право: асист. О.В. Маринчак, асист. У.Я. Мазурок, доц. Т.О. Нікіфорова, доц. О.Є. Кондрин, асист. О.В. Копчак, асист. І.І. Гринчишин, ст. лаборант Н.В. Васкул, асист. М.Я. Перекліта. У третьому ряді зліва на право: асист. А.Л. Процик, асист. Р.М. Мізюк, доц. І.Г. Грижак, доц. Т.З. Кобрин, доц. О.П. Бойчук.

Співробітники

Пришляк Олександра Ярославівна

Завідувачка кафедри, професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Грижак Iгор Гнатович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кобрин Тарас Зіновійович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кондрин Оксана Євгенівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бойчук Олександр Петрович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мізюк Руслан Михайлович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Васкул Надія Василівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Маринчак Олександра Василівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Процик Андрій Любомирович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана медичного факультету

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мазурок Уляна Яремівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Копчак Оксана Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Прокопович Мар’яна Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тиліщак Зоряна Романівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кваснюк Вікторія Іванівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Матвіюк Ольга Ярославівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Куравкін Марія Михайлівна

асистент, старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Прокоф’єв Микола Валерійович

асистент, старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Піскорська Галина Василівна

асистент-сумісник

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрієчко Людмила Петрівна

оператор ЕОМ

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність