Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Про кафедру

 

 Адреса: вул. Максимовича, 5б

Телефон: +38 (0342) 56 28 62

Електронна поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедру iнфекцiйних хвороб з курсом епiдемiологiї засновано в 1947 році. ЇЇ органiзатором і першим завiдувачем став кандидат медичних наук, доцент А.М. Шапiро (1947-1949 рр.). Його співробітниками були асистенти: П.Л. Смотрицька i Ф.К. Фiляновський. Протягом наступних двох років (1949-1950 рр.) кафедрою завiдували доценти: Б.М. Волошинов, Б.I. Єрусалимський, Є.I. Брайнiна.

З 1951-го по 1970-й роки очолював кафедру доктор медичних наук, визначний учений і педагог В. О. Мацієвський. Володимир Олександрович народився в 1909 р., у 1931 роцi він закiнчив Харкiвський медичний iнститут. Навчався в аспірантурі на кафедрi iнфекцiйних хвороб I-го Харкiвського медичного iнституту, а в 1945 роцi захистив кандидатську дисертацiю на тему: "Динамiка комплементарного титру кровi при iнфекцiйних хворобах i його клiнiчне значення". З 1947 р. працював асистентом кафедри iнфекцiйних хвороб Харкiвського медичного iнституту, а з 1950-го року - доцентом кафедри iнфекцiйних хвороб Архангельського медичного iнституту. У 1951 році отримав відповідальне призначення - завiдувача кафедри iнфекцiйних хвороб Станiславського медичного iнституту.

 image001

Колектив кафедри в 1964 р. (зліва направо): Зав. кафедри, доцент В.О. Мацієвський, доц. Г.М. Грекова, доц. С.Н. Павлович, асист. К.В. Железко, асист. П.Л. Борзих.

На той час у педагогічному колективі кафедри працювали кандидати медичних наук, доцент Г. М. Грекова i асистент О. В. Левицька; кандидати медичних наук, асистенти Л. В. Яровий, I. Ф. Жупаненко, П. Л. Борзих, А. М. Демидова, М. О. Кiмельблат, В. М. Годун; асистент М. Г. Бєдний та викладачі - А. П. Волошинська, К. В. Железко.

Наукова дiяльнiсть спiвробiтникiв під керівництвом В. О. Мацієвського була спрямована на вдосконалення методів дiагностики iнфекцiйних захворювань та пошук нових методів лiкування. Напрямками наукових розробок були: iмунохiмiотерапiя черевного тифу (д.мед.н. В. О. Мацієвський), дiагностика хронiчної дизентерії (асист. К. В. Железко), експрес-метод лiкування хворих на дизентерію (асист. М.О. Кімельблат), дiагностика i лiкування хворих на гострі шлунково - кишкові захворювання, які викликанi умовно-патогенною флорою (доц. Г.М. Грекова), комплексне обстеження хворих на вiрусний гепатит (доц. О.В. Левицька), групи кровi й мiкроелементи у хворих на вiруснi гепатити (асист. А.М. Демидова), вплив магнітного фактора на реактивні зрушення лейкоцитів периферичної крові в інфекційних хворих (доц. Василик Л.В.). Проведені й інші численні дослідження: лiкування запальних захворювань, ускладнених протеєм; iнтенсивна терапiя iнфекцiйних хворих. Вивчено також вплив вiтамiнів В2 i В6 на вироблення аглютинiнiв i фагоцитарну реакцiю у тварин за умов лiкування антибiотиками i хiмiопрепаратами, змiни титру комплементу у хворих на скарлатину при лiкуваннi пенiцилiном. Колективом кафедри розроблено складні питання санацiї пацієнтів із черевнотифозним i дифтерiйним бактеріоносійством. Під керівництвом і за допомогою В.О. Мацієвського виконали дисертаційні дослідження і отримали науковий ступінь кандидата медичних наук асистенти: Г.М. Грекова „Вплив пенiцилiнотерапiї на деякi iмунобiологiчнi показники при скарлатинi та досвiд iмунної профiлактики скарлатини” (1962 р.); К.В. Джгун „Дiагностичне значення внутрiшньошкiрної реакцiї при дизентерiї” (1964  р.); О.В. Левицька „Порiвняльна оцiнка деяких клiнiко-лабораторних показникiв при епiдемiчному гепатитi” (1965 р.); М.О. Кiмельблат „Досвiд лiкування дизентерiї антибiотиками та iншими лiкарськими середниками, якi заключенi в целулоїдно - желатиновi капсули” (1969  р.); Л.В. Василик „Вплив екстремальних факторiв на деякi iмунобiологiчнi показники органiзму при iнфекцiйних захворюваннях в експериментi та клiнiцi” (1969 р.).

В.О. Мацієвський в 1967 вперше в Українi видав підручник "Iнфекцiйнi хвороби" українською мовою з використанням української медичної термiнологiї, призначений для студентiв медичних iнститутiв й лікарів. Ще й сьогодні цей підручник представляє інтерес, оскільки автор приділяв велику увагу деталям клінічної картини поширених інфекційних хвороб, розвивав клінічне мислення. За підручник "Iнфекцiйнi хвороби" В.О. Мацієвському було присвоєно науковий ступiнь доктора медичних наук. Володимир Олександрович тривалий час був членом Правлiння республiканського наукового товариства iнфекцiонiстiв та головою обласного комiтету боротьби з гельмiнтозами.

До 1963 року курс iнфекцiйних хвороб викладався разом з курсом епiдемiологiї та дитячих iнфекцiй. Курс дитячих iнфекцiй очолювала доцент Г.М. Грекова. З 1963-го по 1971 рiк предмет епiдемiологiї було видiлено в самостiйний курс, завідувачем призначено кандидата медичних наук, доцента С.О. Павловича, а практичнi заняття проводили асистенти Л.В. Боднарчук i Б.I. Годованець. У 1971 році курс епiдемiологiї знову було приєднано до кафедри iнфекцiйних хвороб, а очолила його доцент О.В. Левицька. З 1990 року лекції з епідеміології читала доцент Галина Павлівна Засуха, а з 1998 року – доцент Тетяна Олексіївна Нікіфорова.

image003

Колектив кафедри в 1975 р. (зліва направо): зав. каф. професор В.П. Шугайло, доцент Г.М. Грекова, доцент О.В. Левицька, асистент М.О. Кімельблат, асистент А.М. Демідова.

У 1970 - 1971 навчальному роцi обов'язки зав. кафедрою виконувала доцент Г.М. Грекова, а з 1972-го по 1976-й рiк посаду завiдувача кафедри обіймав професор В.Т. Шугайло, який в 1970 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Автор 68 наукових праць, де висвітлив результати власні досліджень клініки й лікування інфекційного гепатиту, орнітозу, токсоплазмозу, ботулізму тощо. У 1976 - 1977 навчальному році обов`язки зав. кафедри виконувала доцент О.В. Левицька.

З 1977-го по 1987 роки кафедру інфекційних хвороб очолював доктор медичних наук, професор Р. П. Макось (1929 – 1987 рр.). Роман Павлович із вiдзнакою закiнчив Станiславський медичний iнститут в 1954 роцi. Пiсля закiнчення iнституту з 1954 по 1956 навчався в клiнiчнiй ординатурi на кафедрi госпiтальної терапiї. У 1956 роцi призначений асистентом, в 1969 роцi обраний доцентом кафедри факультетської, а потiм - госпiтальної терапiї. Здобутий лiкарський досвiд, глибокi теоретичнi знання та виконанi ним науковi дослiдження реалiзувались в кандидатськiй (1964 р.) та докторськiй (1975 р.) дисертацiях. У 1977 році вiн отримує звання професора й був призначений на посаду завiдувача кафедри iнфекцiйних хвороб.

Науковi розробки Романа Павловича присвячувались вивченню моторної функцiї рiзних вiддiлiв травного каналу. З цією метою він розробив оригінальні прилади для дуоденографiї, одержання секрету дванадцятипалої кишки, дослiдження екскреторної функцiї кишок, за допомогою яких вивчав морфологiчнi i функцiональнi змiни в дванадцятипалiй кишцi, пiдшлунковiй залозi й кишечнику. До прiорiтетних наукових дослiджень Р.П. Макося та його учнiв також слiд вiднести вивчення iмунологiчних аспектiв вiрусного гепатиту, які перебiгають на тлі захворювань дигестивної системи i ендокринопатiй (гіпо- і гіпертиреоз, цукровий діабет). Були вивчені наступні показники: реакція бласттрансформації лімфоцитів, популяції розеткоутворюючих Т- і В-клітин, рівні імуноглобулінів при рiзних формах вiрусних гепатитів. В практику охорони здоров'я на республiканському рiвнi впроваджено застосування iмунокоректорiв при вiрусному гепатитi В iз супутнiми ендокринопатiями, які є крайовою патологією населення Прикарпаття і Карпат. Вивчалися клініко-імунологічні аспекти переджовтяничного періоду ВГА і ВГВ, а також імунологічні показники у хворих на дизентерію.

image004

Колектив кафедри у 1982 році. У першому ряді (зліва направо): доц. О.В. Левицька, проф. Р.П. Макось, доц.  Л.В. Василик. У другому ряді: асист. М.О. Кімельблат, доц. Г.П. Засуха, асист. В.Г. Потапова, асист. В.М. Годун, доц. Б.М. Дикий

У спiвдружностi з працiвниками обласної санепiдстанцiї виконана робота по встановленню причин росту захворюванностi вiрусним гепатитом В i сальмонельозом в м. Iвано-Франкiвську.

Науковий доробок професора Р.П. Макося становить 90 наукових праць. Пiд його керiвництвом виконано і захищені 2 кандидатські дисертації: Г.П. Засуха „Клiнiко-iмунологiчнi аспекти диференцiйованого лiкування i диспансеризацiї хворих на дизентерiю Зонне” (1976 р.); Т.О. Нiкiфорова „Клiнiко-iмунологiчнi аспекти переджовтяничного перiоду вiрусного гепатиту А i В” (1987 р.).

Роман Павлович був членом Правлiння Українського республiканського та головою Iвано-Франкiвського обласного наукового товариства iнфекцiонiстiв, головним позаштатним iнфекцiонiстом областi. За сумлiнну працю його було нагороджено знаком "Вiдмiнник охорони здоров'я".

image006

З 1987 року по 1991 рiк кафедру очолював професор, доктор медичних наук, Терентій Михайлович Зубик (1934 р.н.). Т.М. Зубик з вiдзнакою закiнчив IФДМІ у 1959 році та був призваний на медичну службу в Збройні Сили СРСР. З 1959 - го по 1967 рiк працював молодшим лiкарем у вiйськовiй частинi в Заполяр'ї, надалi начальником медичного пункту вiйськової частини, дивiзiйним епiдемiологом та начальником iнфекцiйного вiддiлення вiйськового госпiталю.

З 1967 року по 1972 рiк працював ад'юнктом і старшим викладачем кафедри iнфекцiйних хвороб вiйськово - медичної академiї iм. С.М. Кiрова, м.Ленінград, Росія. В 1972 роцi захистив кандидатську дисертацiю. За час роботи у вiйськово - медичнiй академiї працював у медичних консультативних бригадах в Анголi, Лаосi, Кампучiї, брав активну участь у лiкуваннi iнфекцiйних хворих серед воїнiв-iнтернацiоналiстiв.

У 1987 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: „Iнтенсивна терапiя iнфекцiйних хворих у вiйськових лiкувальних закладах (критичнi стани, змiст, органiзацiя, iнтенсивне лiкування)”. У цьому ж роцi демобiлiзований iз лав Збройних Сил i обраний по конкурсу на посаду завiдувача кафедри iнфекцiйних хвороб Івано-Франківського медичного інституту. На той час викладачами на кафедрi працювали доценти Б.М. Дикий, О.В. Левицька, та асистенти Л.В. Василик В.Г. Потапова, Г.П. Засуха, Т.О. Нiкiфорова, Б.А. Зубик, О.Я. Пришляк, Г.Б. Матейко.

Під його керівництвом виконана комплексна господарсько-договірна робота, що ставила на меті вивчення стану здоров’я працівників великого машинобудування. Для робітників ВО „Коломия-Сiльмаш” були розроблені і впроваджені методи профiлактики гострих респiраторних захворювань. Під науковим керівництвом Т.М. Зубика завершена кандидатська дисертація Г.Б. Матейко: „Вірусний гепатит А у дівчаток-підлітків з патологією щитовидної залози” та запланована кандидатська дисертація О.Я. Пришляк, яка була присвячена вивченню ефективності лікування хворих на гострі вірусні гепатити А і В із використанням калефлону і внутрішньопечінкового електрофорезу рибоксину.

Професор Т. М. Зубик є спiвавтором пiдручникiв „Инфекционные болезни", "Тропические инфекционные болезни”, „Дифференциальная диагностика инфекционных болезней”, „Руководство по инфекционным болезням” та автором 4-х навчально-методичних посiбникiв.

У 1991 роцi Терентій Михайлович повернувся на роботу у вiйськово-медичну академiю м. Санкт-Петербурга (Росія), де й сьогодні працює на посадi професора. Назавжди залишився патріотом України і бере активну участь у громадсько - полiтичному життi української дiаспори в Росії.

image008

З 1991 по 2013 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор Б. М. Дикий (1939 р.н.). Богдан Миколайович закiнчив з вiдзнакою лiкувальний факультет Iвано-Франкiвського медичного iнституту у 1968 році. З 1968 по 1971 рiк навчався в очнiй аспiрантурi на кафедрi мiкробiологiї, а по її закінченні перейшов на роботу асистентом. В 1972 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Про деякi бiологiчнi властивостi протея i лiкування запальних захворювань, ускладнених мiкробами iз роду протеус”. У 1978 році переведений на роботу асистентом кафедри iнфекцiйних хвороб. За підсумками плідної наукової діяльності в 1982 році отримав звання і посаду доцента кафедри. Науково-дослiдна робота Б.М. Дикого пов'язана із вивченням клiнiко-iмунологiчного стану хворих на вiруснi гепатити на тлі ендокринопатiй. За його участю впроваджені нові методи обстеження інфекційних хворих: компютерна термографія, УЗД, фіброгастроскопія, колоноскопія. В 1995 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук на тему: „Особливостi перебiгу вiрусного гепатиту В у хворих з патологiєю щитовидної залози та принципи лiкування”. У 1996 роцi йому присвоєно вчене звання професор. Богдан Миколайович є видатним науковцем і організатором наукової роботи співробітників кафедри. Самостійно є автором понад 280 наукових робiт, 15 патентів на винаходи. За його авторством вийшли навчальні посібники: “Епідеміологія” (2006 р.), “Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці” (2007 р.), «Практична інфектологія» (2010 р.), у співавторстві – “Внутрішні хвороби в практиці сімейного лікаря” (2004 р.), «Інфекційні хвороби» (2012 р.).

Нагороджений медаллю і значком „Вiдмiнник вищої школи”, «Кращий науковець року», 2008-2009 р, медаллю «Агапіта Печерського», 2015 р. В 2005 році йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Професор Б.М. Дикий з 1991 року обіймає посаду голови обласного товариства iнфекцiонiстiв, призначався головним iнфекцiонiстом управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiї, тричі призначався Головою державної екзаменаційної комісії МОЗ України. Член редакційної ради журналів „Інфекційні хвороби”,  „Сучасні інфекції”, „Профілактична медицина”, „Гепатологія”, „Клиническая инфектология и паразитология”.

Професор Б. М. Дикий здійснював керiвництво над виконанням комплексних кафедральних і міжкафедральних наукових робіт. З 1991 по 1994 рік кафедра розробляла тему: “Ентеросорбція при лікуванні вірусних гепатитів, лептоспірозу, гастроентероколіту”. Спiльно з кафедрами хiрургiї, реанімації і анестезіології, онкології проведено комплексне дослідження: „Розробка нових методів ранньої диференційної діагностики вірусного гепатиту і механічної жовтяниці” і на основі даних сучасних методів дослідження вставлено критерiї диференцiальної дiагностики паренхiматозних i механiчних жовтяниць, діагностики раку панкреато-біліарної зони на ранніх етапах захворювання (1996 – 1997 рр.).

З 1999 по 2003 рік вивчена проблема: „Ураження печінки при різних інфекційних захворюваннях на тлі супутньої патології: методи лікування”. В цьому плані встановлені особливості перебігу лептоспірозу у хворих із супутньою ендокринною патологією; перебігу сальмонельозу, поєднаного з хронічними шлунково-кишковими захворюваннями; особливості перебігу мікст-гельмінтозів. Були розроблені і впроваджені нові методи лікування: синглетно-киснева терапія при вірусних гепатитах, гельмінтозах; рослинні гепатопротектори (калефлон, трицинол, кверцетин, корвітин, альтан), рибоксин-електрофорез, глутаргін; імуномодулятори (протефлазид, літію карбонат) - у хворих на вірусні гепатити. Вивчені інтегральні показники активності клітин імунної системи й розроблено спосіб розрахунку коефіцієнту природної цитотоксичності у хворих на вірусні гепатити.

В 2009-2011 рр. під керівництвом Дикого Б.М. була успішно виконана науково-прикладна дослідницька робота з державним фінансуванням «Інфекції TORCH-групи у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку». У продовження цієї роботи здійснювалася НДР з державним фінансуванням «TORCH- інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики і лікування» (2012-2014 рр).

Професор Б.М. Дикий дбайливо плекав молоді наукові кадри, чим посилив не тільки науковий потенціал кафедри, університету, але й держави. За час його керівництва на кафедру прийшли працювати перспективні молоді інтелектуали-науковці, кафедра стала одним з найчисельніших і найпотужніших підрозділів університету.

Під керівництвом професора Б. М. Дикого виконані і захищені 3 докторські дисертації: О. Я. Пришляк „Особливості перебігу лептоспірозу на тлі супутньої патології”, 2006 р., Г. Б. Матейко „Герпесвірусна  інфекція у вагітних: особливості перебігу, діагностики і лікування”, 2008 р., І. Г. Грижак «Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики, оптимізація лікування», 2018 р. та 6 кандидатських дисертацій: О. Я. Пришляк „Застосування калефлону та рибоксину в комплексному лiкуваннi хворих на вiруснi гепатити”, 1995 р.; Т. З. Кобрин „Застосування трицинолу та корiнфару в комплексному лiкуваннi хворих на гострий гепатит В”, 1998 р.; В. Ф. Пюрик „Серцево-судиннi розлади у хворих на лептоспiроз i методи їх корекцiї”, 1999 р.; I. Г. Грижак „Лiтiя карбонат в комплексному лiкуваннi хворих на вiруснi гепатити А i В”, 1999 р.; О. П. Бойчук „Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу і лікування”, 2006 р.; О. Є. Кондрин „Гіменолепідоз: стан ендогенної інтоксикації та дисбіотичні процеси; методи корекції”, 2007 р.

На сьогоднішній день Богдан Миколайович Дикий – знаний науковець, досвідчений клініцист, – успішно працює на посаді професора кафедри інфекційних хвороб та епідеміології та надає консультативну допомогу відділенню повітряно-краплинних інфекцій ОКІЛ.  З 2014 року – голова спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

З 2013 року по даний час кафедру інфекційних хвороб та епідеміології очолює професор, доктор медичних наук О.Я. Пришляк (1963 р.н).  

image010

Олександра Ярославівна в 1988 роцi закiнчила з вiдзнакою ІФДМІ. З 1988 р. по 1990 р. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю „Інфекційні хвороби”. З 1990 року – асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ІФДМА. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Калефлон і рибоксин в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити А і В”. З 1998 р. – доцент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології. Вчене звання доцента присвоєно в 2000 році. З 2006 року – доктор медичних наук. Дисертацію на тему "Перебіг лептоспірозу у хворих із супутньою патологією" захистила 21.09.2006 р. З 2007 р. по серпень 2013 року – професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. З вересня 2013 року – завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ІФНМУ.

Пришляк О. Я. є членом робочої групи по створенню Державної програми з проблеми «Хронічний гепатит С», «Хронічний гепатит В». Також Олександра Ярославівна є експертом з ліцензування завдань „Крок-2”.

Професор Пришляк О. Я. проводить лікувальну і консультативну роботу в обласній клінічній інфекційній лікарні, в лікувальних закладах міста та області. Вона консультує хворих у всіх відділах інфекційної лікарні (в т.ч. у центрі по боротьбі з ВІЛ та профілактики СНІДу), важких та діагностичних у консультативному кабінеті, в ЛПЗ міста та області.

Олександра Ярославівна постійно приймає участь в обласних науково-практичних конференціях, пленумах та з’їздах інфекціоністів України, де ділиться досвідом лікування та діагностики інфекційної патології.

Пришляк О. Я. тісно співпрацює з закладами охорони здоров'я області, постійно надає їм методичну допомогу, бере участь в регіональних програмах, науково-практичних конференціях, колегіях, підсумкових медичних радах.

Професор Пришляк О.Я є автором понад 200 друкованих наукових праць, основними з яких є:

 • навчальні посібники "Эпидемиология" та "Epidemiolоgу" до підготовки з практичних занять для іноземних студентів медичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації із грифом Міністерства охорони здоров'я України;
 • навчальний посібник «Практична інфектологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів із грифом Міністерства освіти і науки України.
 • національний підручник за ред. О. А. Голубовської «Інфекційні хвороби» для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації із грифом Міністерства охорони здоров'я України та  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Пришляк О.Я. є заступником голови профільної циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін ІФНМУ, членом лікувальної комісії ІФНМУ.

Під керівництвом Пришляк О. Я. успішно захищені дві магістерські наукові роботи і три кандидатські дисертації: асистентом кафедри Маринчак О. В. «Особливості перебігу хронічного гепатиту С у хворих із супутнім цукровим діабетом та корекція лікування», аспірантом кафедри Васкул Н.В. «Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С у осіб із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та лікувальна корекція» та асистентом Проциком А.Л. «Клініко-патогенетичні зміни функціонального стану печінки, біоценозу кишечника та оптимізація лікування хворих на лямбліоз і аскаридоз», а також виконується асистентом Матвіюк О.Я. кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичні особливості кору у дорослих, прогностичні критерії тяжких та ускладнених форм захворювання, корекція лікування».

Основним напрямком наукових досліджень Олександри Ярославівни є вивчення перебігу інфекційних хвороб на тлі супутньої патології.

Пришляк О. Я. була співвиконавцем комплексної міжкафедральної НДР на тему: «Клінічне і медико-соціальне обгрунтування ефективних методів прогнозування і запобігання патологічних станів, діагностики та лікування захворювань вагітних жінок в інші періоди їхнього життя» та «Ураження печінки при різних інфекційних захворюваннях на тлі супутньої патології: методи лікування» і комплексної науково-дослідної роботи із державним фінансуванням МОЗ України на тему: «Інфекції TORCH-групи у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку».

Олександра Ярославівна є активним учасником міжнародних та всеукраїнських з'їздів, конгресів і науково-практичних конференцій з питань інфекційних хвороб та епідеміології, гепатології.

Професор Пришляк О. Я. – знаний в Україні спеціаліст в галузі інфектології, гепатології, член Українського товариства інфекціоністів, член редакційної ради часопису «Актуальная инфектология», журналів „Інфекційні хвороби”, „Сучасні інфекції”, „Профілактична медицина”, „Гепатологія”, „Клиническая инфектология и паразитология”.

image012

22.01.2016 року Указом Президента України Пришляк О. Я. присвоєне почесне знання «Заслужений лікар України».

О. Я. Пришляк – член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

На сьогоднi колектив кафедри складається із досвідчених наукових кадрів та викладачів: 3 професори, 5 доцентів та 9 асистентів.

Грижак Iгор Гнатович (1962 р.н.). професор, доктор медичних наук. Закiнчив ІФДМІ в 1985 роцi. Працював цеховим терапевтом, кардіологом міської поліклініки. В 1989-1990 роках навчався в клінічній ординатурі за спецiальнiстю внутрiшнi хвороби. З 1992 р. працював асистентом, а з 2004 р. - доцентом кафедри. У 1994 роцi приймав участь у лiквiдацiї епідемії холери в Миколаївськiй областi. Науково-дослiдна робота Грижака I.Г. полягала у вивченнi перебiгу вiрусних гепатитiв при застосуваннi iмуномодулятора лiтiю карбонату, захистив кандидатську дисертацію в 1999 р. В 2009-2011 рр. був відповідальним виконавцем науково-прикладної дослідницької роботи з державним фінансуванням «Інфекції TORCH-групи у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку», в 2012-2014 рр. – науково-прикладної дослідницької роботи з державним фінансуванням «TORCH-інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики і лікування». Читає лекції з проблем інфектології на кафедрі післядипломної освіти. З 2005 року займається проблемами ВІЛ-інфекції та СНІДу. Досвідчений клініцист, лікар вищої категорії, консультує стаціонарне відділення Івано-Франківського обласного центру боротьби і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу. Вiн є автором 102 наукових праць, має 6 винаходів, 4 рацпропозицiї. У співавторстві видав навчальний посібник „Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці”, «Практична інфектологія». Нагороджений грамотою і премією Головного управляння освіти і науки Івано-Франківської ОДА в 2011 р.

Захистив докторську дисертацію на тему «Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб, особливості перебігу, діагностики, оптимізація лікування» (2018 р.).

І.Г. Грижак – член спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

З січня 2019 року працює на посаді професора кафедри. Відповідальний за тематичне удосконалення лікарів з питань ВІЛ-інфекції та СНІДу. Є куратором клінічних ординаторів (англійською мовою), випускників факультету підготовки іноземних громадян. Під керівництвом професора Грижака І.Г. виконується кандидатська дисертація асистентом Дем’янчук М.В. «Антифібротична ефективність противірусної терапії у ВІЛ-інфікованих, хворих на хронічний гепатит В+С та спосіб її підвищення».

Кобрин Тарас Зіновійович (1965 р. н.), доцент, кандидат медичних наук. Закiнчив ІФДМІ в 1989 роцi. В 1990-1993 роках працював районним ендокринологом Лисецької ЦРЛ. З 1993 року перейшов на посаду асистента кафедри iнфекцiйних хвороб. У 1998 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а в 2002 році отримав звання доцента кафедри. У 1994 роцi приймав участь у лiквiдацiї епідемії холери в Миколаївськiй областi. Науково-дослiдна робота Кобрина Т.З. пов’язана з вивченням ефективності гепатопротекторiв рослинного походження у хворих на вiруснi гепатити. Вiн є автором більше 100 наукових праць, має 2 рацпропозицiї. Читає курс лекцій з інфекційних хвороб на стоматологічному факультеті. Працює заступником декана медичного факультету зі спеціальностей «Педіатрія» та «Фізична терапія.Ерготерапія». Досвідчений клініцист, лікар вищої категорії. Надає консультативну допомогу хворим у відділенні інтенсивної терапії ОКІЛ та в клініці ІФНМУ.

Т.З. Кобрин – член апробаційної ради при спеціалізованій Вченій раді для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Оксана Євгенівна Кондрин (1961 р.н.), кандидат медичних наук, доцент. Закінчила лiкувальний факультет ІФДМІ в 1984 р. За направленням працювала лікарем-інфекціоністом в Енбекшельдерській ЦРЛ в Казахстані (1984-1989 рр.). З 1989-1993 р.р. працювала в Івано-Франківській інфекційній лікарні на посаді бактеріолога і завідувачки клінічної лабораторії. В 1993-1995 роках навчалась в клiнiчній ординатурі на кафедрі iнфекцiйних хвороб, а з 2001 року працює асистентом, з 2008 р. – на посаді доцента. Проводить наукові дослідження в галузі паразитології. Захистила кандидатську дисертацію в 2007 році. Є автором 58 наукових праць, 4-ох деклараційних патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа, співавтор посібника «Практична інфектологія». Відповідальний виконавець з клінічних випробувань препаратів в 2008-2014 р. На кафедрі відповідає за післядипломну освіту з інфектології лікарів області. Читає курс лекцій англійською мовою з інфекційних хвороб та епідеміології для студентів-іноземців 4 і 5 курсів зі спеціальностей “стоматологія” та “лікувальна справа”.

О.Є. Кондрин – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради К.20.601.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.13 – інфекційні хвороби та 14.01.10 – педіатрія у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Лікар вищої категорії, консультує хворих в гепатологічному відділенні ОКІЛ.

Олександр Петрович Бойчук (1973 р.н.), кандидат медичних наук, доцент, магістр медицини. Закінчив ІФДМА в 1998 р. із відзнакою. Навчався в магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб і захистив магістерську роботу на тему: „Клініко-функціональний стан печінки при кишкових інфекціях”. З 2001 працює асистентом кафедри, а з 2010 р. – доцент кафедри. З 2010 р. по 2013 рік працював на посаді заступника декана медичного факультету.

Розробляв наукову тему профілактики і лікування уражень печінки у хворих на сальмонельоз з використанням антиоксидантів рослинного походження. Захистив кандидатську дисертацію на тему „Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу і лікування” в 2006 році. Є автором 86 наукових праць, 1 інформаційного листа, 2 деклараційних патентів на винахід.

Читає курс лекцій з епідеміології для студентів 5 курсу спеціальностей “Педіатрія” та “Лікувальна справа”.

Лікар вищої категорії, консультує хворих у відділенні повітряно-краплинних інфекцій.

Нагороджений грамотою Головного управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА в 2008 р. та в 2011 р., спільною грамотою голів Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради в 2012 р.

О.П. Бойчук – член апробаційної ради при спеціалізованій Вченій раді для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Тетяна Олексіївна Нікіфорова (1949 р.н.), доцент, кандидат медичних наук. Закiнчила лiкувальний факультет IФДМІ у 1973 р. Навчалась в клiнiчній ординатурі на кафедрі iнфекцiйних хвороб в 1979-1980 рр. З  1981 по 1988 рік працювала старшим лаборантом кафедри. У 1987 році захистила дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Клiнiко-iмунологiчнi аспекти переджовтяничного перiоду вiрусного гепатиту А i В”. У 1988 році перейшла на посаду асистента, а в 1998 році призначена доцентом кафедри. Татяна Олексіївна очолює курс епiдемiологiї, читає курс лекцій з епідеміології на 5-му курсі медичного факультету. Провадить науковий сектор роботи кафедри, була відповідальним виконавцем трьох комплексних кафедральних науково-дослідних робіт. Автор понад 150 друкованих праць, 6 рацiоналiзаторських пропозицiй, 3-х інформаційних листів. У співавторстві із професором Б. М. Диким видала навчальний посібник „Епідеміологія” для студентів і лікарів українською, російською та англійською мовами. Досвідчений клініцист, лікар вищої категорії, консультує хворих у КІЗі міської поліклініки № 2.

Мізюк Руслан Михайлович (1976 р.н.), асистент, кандидат медичних наук. В 2000 році закінчив ІФДМА. В 2000-2005 роках працював асистентом кафедри мікробіології, а з 2006 року асистентом кафедри інфекційних хвороб. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Вивчення протимікробної активності культивованих і дикоростучих лікарських рослин Галичини відносно основних збудників гнійно-септичних інфекцій”. Лікар першої категорії, курує хворих у стаціонарному відділенні Центру СНІД-у. Науково-дослідна робота пов’язана з вивченням резистентності мікроорганізмів до протимікробних засобів та шляхів подолання. Є автором 40 наукових праць, 1 рацпропозиції, 2 патентів України на корисну модель.

Читає курс лекцій англійською мовою з епідеміології для студентів-іноземців 5 курсу зі спеціальності “лікувальна справа”. Проводить практичні заняття на 4, 5, 6 курсах медичного, стоматологічного та факультету підготовки іноземних громадян.

Васкул Надія Василівна (1987 р.н.), асистент, кандидат медичних наук. Закінчила з відзнакою ІФНМУ в 2010 році. В 2010-2012 роках пройшла інтернатуру по спеціальності «Інфекційні хвороби» та отримала звання лікаря-інфекціоніста. З 2010 по 2012 рік навчалася в магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології ІФНМУ. Захистила магістерську роботу на тему: «Роль Нуклекса в підвищенні ефективності лікування хворих на хронічний гепатит С». З 2012 по 2015 роки навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Інфекційні хвороби» на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології ІФНМУ. З 2015 року працює асистентом кафедри. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С у пацієнтів із підвищеним сумарним ризиком серцево-судинної патології та лікувальна корекція» за спеціальністю інфекційні хвороби та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Науково-дослідна робота Васкул Н. В. пов’язана з вивченням клініко-лабораторних особливостей перебігу та лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів із підвищеним сумарним ризиком серцево-судинної патології. Є автором 60 друкованих праць. Проводить діагностично-лікувальну роботу в ІІІ відділі ОКІЛ. Проводить практичні заняття на 4, 5, 6 курсах медичного, стоматологічного та факультету підготовки іноземних громадян.

Маринчак Олександра Василівна (1982 р.н.), асистент, кандидат медичних наук. Закінчила ІФНМУ в 2005 р. У 2007-2008 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». З 2008 р. працює на посаді асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Особливості перебігу хронічного гепатиту С у хворих із супутнім цукровим діабетом та корекція лікування» за спеціальністю інфекційні хвороби та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Є автором 28 наукових праць.

Курує хворих у гепатологічному відділенні №1 ОКІЛ. Проводить практичні заняття зі студентами IV курсу стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян, V та VІ курсів медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія».

Мазурок Уляна Яремівна (1969 р.н.), асистент. Закінчила Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут в 1995 році. Працювала лікарем-інфекціоністом міської поліклініки № 1 м. Івано-Франківська. З 2001 року працює асистентом кафедри. Проводить практичні заняття на 4, 5, 6 курсах ІФНМУ та в медичному коледжі ІФНМУ. З 2017 року викладач вищої кваліфікаційної категорії медичного коледжу.  Займається науковими дослідженнями з проблем лікування хворих на кір, вітряну віспу, гельмінтози, Лайм-бореліоз. Є співавтором 3-х наукових статей та 15 тез. Лікар вищої категорії, курує хворих у відділенні повітряно-краплинних інфекцій ОКІЛ.

Копчак Оксана Володимирівна (1961 р.н.), асистент. Закінчила ІФДМІ в 1984 р. В 1985-1993 р.р. працювала в Рожнятівській ЦРЛ терапевтом та інфекціоністом. З 1993 по 2002 рік обіймала посаду районного інфекціоніста і завідувачки інфекційним відділенням тієї ж лікарні. З  2002 р. працює на посаді асистента кафедри інфекційних хвороб ІФНМУ. Веде практичні заняття на 4, 5 курсах зі студентами медичного та стоматологічного факультетів та в медичному коледжі ІФНМУ. З 2017 року викладач вищої кваліфікаційної категорії медичного коледжу. Напрямок наукової діяльності – проблеми лікування холестатичних форм вірусних гепатитів. Лікар вищої категорії, курує хворих у гепатологічному відділенні ОКІЛ.

Процик Андрій Любомирович (1987 р. н.) працює асистентом кафедри з 2012 року. Закінчив ІФНМУ в 2010 р. з відзнакою.

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні зміни функціонального стану печінки, біоценозу кишечника та оптимізація лікування хворих на лямбліоз і аскаридоз». Є автором 32 наукових праць.

Лікар другої категорії, курує хворих у відділенні повітряних-краплиннних інфекцій та чергує у приймальному відділенні ОКІЛ.

Проводить практичні заняття у студентів медичного, стоматологічного та факультету підготовки іноземних громадян. Є співкуратором студентського наукового гуртка.

Прокопович Мар’яна Василівна (1991 р.н.), асистент. У 2014 р. закінчила ІФНМУ з відзнакою. У 2014-2016 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». З лютого 2016 р. працює на посаді асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Проводить практичні заняття зі студентами V курсу медичного факультету та зі студентами факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Лікувальна справа»; зі студентами ІV курсу стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян, а також зі студентами медичнного коледжу ІФНМУ. З 2018 року викладач ІІ кваліфікаційної категорії медичного коледжу.

Відповідальний виконавець з клінічних випробувань препаратів у 2015-2017 роках.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Антифібротична ефективність противірусної терапії у ВІЛ-інфікованих, хворих на хронічний гепатит В+С та спосіб її підвищення».

Курує хворих у стаціонарному відділенні Центру СНІД-у. Є автором 20 наукових праць, 1 патенту на корисну модель.

Тиліщак Зоряна Романівна (1986 р.н.), асистент. У 2009 р. закінчила ІФНМУ. У 2009-2011 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби» на базі кафедри. З 2011 р. по 2016 р. працювала лікарем-епідеміологом міської СЕС. З 2015 р. працює на посаді асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Проводить практичні заняття зі студентами V курсу медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», ІV курсу стоматологічного факультету, а також медичного коледжу ІФНМУ. З 2018 року викладач ІІ кваліфікаційної категорії медичного коледжу.

Займається науковими дослідженнями з проблем лікування хворих на герпесвірусні інфекції. Відповідальний виконавець з клінічних випробувань препаратів у 2015-2017 роках. Курує хворих у відділенні повітряно-крапельних інфекцій ОКІЛ. Є автором близько 10 наукових праць.

З вересня 2019 р. працює на посаді асистента кафедри Яців Ольга Ярославівна (1993 р.н.). У 2017 р. закінчила ІФНМУ з відзнакою. У 2017-2019 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». Проводить практичні заняття зі студентами V курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Лікувальна справа» а також зі студентами медичного коледжу ІФНМУ. Займається науковими дослідженнями з проблем лікування хворих на кір. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Клініко-патогенетичні особливості кору у дорослих, прогностичні критерії тяжких та ускладнених форм захворювання, корекція лікування». Є автором 1 статті та 7 тез у збірниках наукових конференцій. Курує хворих у відділенні повітряно-крапельних інфекцій ОКІЛ.

Викладачами працюють і в різний час працювали досвідчені лікарі-інфекціоністи ОКІЛ та КІЗів міських поліклінік: головний лікар – Роман Степанович Остяк, заступники головного лікаря – Л. І. Андрусишин, Н. М. Дьоміна, Л. С. П’яста; лікарі Л. Р. Грижак, М. П. Миронюк, Г. В. Піскорська, Е. Ю. Винник, М. Я. Перекліта, І. І. Гринчишин, Л. І. Будеркевич, О. В. Савчук; лікарі-епідеміологи: Л. І. Мурзова, Л. О. Герасимчук та інші.

Тривалий час доцентом кафедри працювала Пюрик Валентина Федорівна (1957 р.н.). Після закiнчення в 1990 роцi IФДМІ, з 1991 по 1992 рiк працювала лiкарем - лаборантом мiської полiклiнiки. У 1992 році перейшла на роботу старшим лаборантом кафедри iнфекцiйних хвороб, де з 1997 р. працює асистентом, а в 2003 році призначена на посаду доцента. Займалась розробкою наукової проблеми попередження і лікування серцево-судинних ускладнень у хворих на лептоспіроз. В 1999 роцi захистила дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Читала курс лекцій з інфекційних хвороб та епідеміології для студентів медичного коледжу ІФНМУ спеціальностей “сестринська справа” та “лікувальна справа” та на факультеті післядипломної освіти. Є автором 78 наукових робiт, 4 рацпропозицiй. Лікар вищої категорії, консультувала відділення повітряно-краплинних інфекцій. У 2020 році звільнилась за власним бажанням.

На кафедрі навчаються студенти різних курсів та факультетів: 5 і 6-й курси медичного факультету зі спеціальністей «Лікувальна справа» та «Педіатрія», 4-й курс стоматологічного факультету, 4, 5 і 6-й курси факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальністей «Лікувальна справа» та «Стоматологія», а також студенти медичного коледжу: 3-й курс спеціальність «Сестринська справа», 3 і 4 курси зі спеціальності «Лікувальна справа».

image014

Лекцію читає професор Б. М. Дикий

image016

Практичне занняття проводить доцент О.Є. Кондрин.

З 2000 року на кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни за спеціальністю „інфекційні хвороби”.

image018

Проходять цикл з інфекційних хвороб інтерни інших спеціальностей: терапевти, загальна практика – сімейна медицина. На кафедрі організована післядипломна освіта лікарів інфекціоністів та інших спеціальностей (лаборанти, травматологи, терапевти, урологи, педіатри, лікарі станцій швидкої та невідкладної допомоги) у вигляді стажування та циклів тематичного удосконалення: «Вибрані питання інфектології», «Профілактика передавання ВІЛ-інфекції від матері до дитини», «Вибрані питання клінічної паразитології».

image020

Наукова робота кафедри за всі роки існування була спрямована на покращення i удосконалення дiагностики, лiкування iнфекцiйних хворих. Під керівництвом професора Б.М. Дикого значно зросла кількість завершених наукових розробок, дисертаційних досліджень, вони отримують вихід в практику охорони здоров’я. Опубліковано більше 400 накових праць, видано 18 інформаційних листів, 3 методичні рекомендації, розроблено 19 раціоналізаторських пропозицій, 16 корисних моделей з отриманням деклараційних патентів. Захищено 3 докторські дисертації, 17 кандидатських дисертацій і 2 магістерські роботи. Публікації окремих працівників кафедри цитуються у міжнародній науковометричній базі “Scopus”, зокрема: проф. Пришляк О.Я. (1 публікація), проф. Дикий Б.М. (17 публікацій), проф. Грижак І.Г. (1 публікація), доц. Нікіфорова Т.О. (4 публікації).

image022

Доценти Т. З. Кобрин і О. П. Бойчук (ліва світлина) та асистенти О. В. Копчак і У. Я. Мазурок проводять дослідження (права світлина).

На даний час на кафедрі виконується комплексна НДР на тему: „Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутньої патології, поєднаних хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування” (2019-2023 рр).

З 2005 по 2010 рр. кафедра була провідною установою по захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2000 році на кафедрі була відкрита магістратура, у 2012  році – аспірантура, а у 2019 році – клінічна ординатура для іноземних громадян.

З 2013 року в університеті працює спеціалізована Вчена рада К.20.601.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.13 – інфекційні хвороби та 14.01.10 – педіатрія.

Співробітниками кафедри в різні часи були авторами та співавторами підручників з інфекційних хвороб, навчальних та навчально-методичних посібників з епідеміології та інфекційних хвороб. Серед них:

 • Мацієвський В. Інфекційні хвороби. – Київ: Здоров’я. 1967. - 420 с.
 • Дифференциальная диагностика инфекционных болезней/ Т. М. Зубик и соавт.- Л.: Медицина, 1991. – 334 с.
 • Руководство по инфекционным болезням/ Т. М. Зубик и соавт.- С.-Петербург, 1996. – 707 с.
 • Внутрішні хвороби в практиці сімейного лікаря/ Під редакцією Глушко Л. В., Дикий Б. М. із співавт. – Івано-Франківськ, 2004.- Т.2 – 150 с.
 • Дикий Б.М., Нікіфорова Т.О. Епідеміологія. – Івано-Франківськ: В-во ІФДМУ, 2006.–200с.
 • Дикий Б.М., Грижак І.Г., Щербинска А.М., Воляк М.Н., Нейко Н.В. Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу у лікарській практиці: Практичний посібник - Івано-Франківськ: В-во ІФДМУ, 2007. – 236 с.
 • B.N. Dikij, T.A. Niciforova, O.Y. Pryshlak Epidemiology.  Ivano-Francivsk, 2008. – 196 p.
 • Дикий Б.Н., Никифорова Т.А., Пришляк А.Я. Эпидемиология. Ивано-Франковск, 2009. – 196 с.
 • Дикий Б.М., Митник З.М., Пришляк О.Я., Грижак І.Г., Кондрин О.Є. Практична інфектологія: навчальний посібник / Івано-Франківськ, Вид-во ІФНМУ, 2010. – 512 с.
 • Інфекційні хвороби. [У 2-х т.] : [підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ України]. / за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко та ін. ; МОЗ України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018.
 • Інфекційні хвороби / підручник за ред. О.А. Голубовської. - Київ: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 • «Інфекційні хвороби»: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., перероб. та допов. Затверджено МОН і МОЗ / За ред. О.А. Голубовської. — К., 2018. — 688 с.
 • Infectious Diseases: textbook / O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V. Shkurba et al. ; edited by O.A. Holubovska. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 664 p. + 12 p. colour insert.
 • Пришляк О.Я. Епідеміологія : навч. посібник / О.Я. Пришляк, Б.М Дикий., Т.О. Нікіфорова, О.П. Бойчук, Т.З. Кобрин – м. Івано-Франківськ, ДВНЗ ІФНМУ, 2018 р. – 212 с.

Епідеміологія (навчальний посібник для підготовки до практичних занять) / За редакцією О.Я. Пришляк. – м. Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2019 р. – 172 с.

book

З дня існування кафедри постійно працює науковий студентський гурток. Щороку виконуються 2-3 студентські наукові роботи, результати яких доповідаються на студентських наукових конференціях. Студенти кафедрального СНГ нерідко отримують грамоти за перші місця на наукових конференціях в інших ВМЗ (Львів, Чернівці). На базі Івано-Франківського медичного університету кафедра в 2006 році провела Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт на тему „ВІЛ-інфекція, СНІД та ІПСШ” і гуртківці нашої кафедри отримали диплом переможця від Міністерства освіти і науки.

image058

Робота наукового гуртка кафедри

Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України кафедра на 3 роки (з 2011 по 2013 рр.) була затверджена базою для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Інфекційні хвороби".

image060

Відкриття Всеукраїнської студентської олімпіади з інфекційних хвороб, квітень 2012 р.. Конференцію відкриває ректор Івано-Франківського національного медичного університету заслужений діяч науки і техніки проф. Рожко М.М. У президії проф. Голубовська О.А.- головний інфекціоніст МОЗ України,  проф. Мороз Л.В.- зав.кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету, проф.Дикий Б.М., проф.Вакалюк І.П.- проректор з наукової роботи . В залі -- члени журі та учасники олімпіади.

Лікувальна робота кафедри багатогранна. Колектив кафедри забезпечує планову i ургентну допомогу лiкувальним закладам мiста i областi, проводить консилiуми, консультацiї, патологоанатомiчнi конференцiї. Регулярно, щомісяця, відбуваються засiдання наукового товариства обласної асоцiацiї iнфекцiонiстiв.

image062

Клінічний розбір хворого проводять професор О. Я. Пришляк, професор Б. М. Дикий, доцент В. Ф. Пюрик з групою студентів 5-го курсу.

В практичну охорону здоров’я впроваджено понад 30 рацпропозицій та нововведень. За активної участі колективу кафедри організовано і проведено науково-практичні конференції у м. Яремче «Керовані інфекції» (2003 р.) та «Змішані інфекційні та паразитарні хвороби» (2013 р.).

image064

image066

Завдяки зусиллям завідувача кафедри професора Б.М. Дикого, та державницького підходу Уряду України в питаннях підготовки медпрацівників у вересні 2006 року кафедра отримала капітально відремонтований навчальний корпус загальною площею 521 м2. У ньому розміщений лекційний зал на 156 студентів, 11 навчальних кімнат, лабораторія, комп’ютерна кімната, роздягальня.

image068

За останні роки значно покращилась клінічна база кафедри. У 2005 році введено в експлуатацію першу чергу, а в 2009 році – другу, нового корпусу обласної клінічної інфекційної лікарні на 160 ліжок, де розташовані відділення: гепатологічного центру, кишкових інфекцій, повітряно-краплинних інфекцій, діагностичне відділення, відділення інтенсивної терапії, стаціонар для хворих на СНІД. Клінічними базами кафедри також є 4 кабінети інфекційних захворювань поліклінік міста Івано-Франківська, міська та обласна санітарно-епідеміологічні станції, обласний центр профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом.

image070

Клінічна база кафедри – обласна клінічна інфекційна лікарня (з 2005 р.)

З 20 березня 2020 року ОКІЛ працює як базовий заклад з надання допомоги хворим на COVID-19 і працівники кафедри не залишаються осторонь, долучаються до боротьби з пандемією, беруть участь в оглядах хворих, щодня обговорюють з лікуючими лікарями клінічні випадки.

image072image074

На сьогоднішній день на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології створена хороша матеріальна база для навчання студентів. Клінічна база кафедри вважається однією з кращих в Україні. Сформований колектив, який поєднує мудрість та досвід, молодість та амбіційність, працелюбність та старанність. Запорукою успішної роботи колективу кафедри є повна професійна і людська самовіддача. Намагання відчувати майбутнє, мати стратегію успіху, нести відповідальність за тих, хто разом з тобою, завжди бути у пошуку: самому рухатися вперед і вести за собою, отримувати задоволення від роботи.

image076

Члени оргкомітету, журі та учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Інфекційні хвороби", що проходила на базі кафедри з 23 по 27 квітня 2012 року.

image078

Співробітники кафедри у 2011 році. Зліва на право: доц. І.Г. Грижак, доц. Т.О.Нікіфорова, професор О.Я. Пришляк, зав. кафедри, професор Б.М. Дикий, доц. Т.З. Кобрин, доц. В.Ф. Пюрик, доц. О.П. Бойчук, асист. У.Я. Мазурок, доц. О.Є. Кондрин, асист. О.В. Копчак, асист. Е.Ю.Винник, асист. Р.М. Мізюк.

image080

Співробітники кафедри у 2012 році. У першому ряді в центрі – завідувач кафедри, професор, доктор мед. наук, Б.М. Дикий; зліва на право: професор, доктор мед. наук О.Я. Пришляк, доц. В.Ф. Пюрик. У другому ряді зліва на право: асист. О.В. Маринчак, асист. У.Я. Мазурок, доц. Т.О. Нікіфорова, доц. О.Є. Кондрин, асист. О.В. Копчак, асист. І.І. Гринчишин, ст. лаборант Н.В. Васкул, асист. М.Я. Перекліта. У третьому ряді зліва на право: асист. А.Л. Процик, асист. Р.М. Мізюк, доц. І.Г. Грижак, доц. Т.З. Кобрин, доц. О.П. Бойчук. 


Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Пришляк Олександра Ярославівна

Зав.кафедрою, професор, д.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Дикий Богдан Миколайович

професор, д.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Грижак Iгор Гнатович

професор, д.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Кобрин Тарас Зіновійович

доцент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Кондрин Оксана Євгенівна

доцент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Бойчук Олександр Петрович

доцент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Нікіфорова Тетяна Олексіївна

доцент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Мізюк Руслан Михайлович

доцент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Васкул Надія Василівна

асистент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Маринчак Олександра Василівна

асистент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Процик Андрій Любомирович

доцент, к.мед.н.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Мазурок Уляна Яремівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Копчак Оксана Володимирівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Прокопович Мар’яна Василівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Тиліщак Зоряна Романівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Кваснюк Вікторія Іванівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Матвіюк Ольга Ярославівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Піскорська Галина Василівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Куравкін Марія Михайлівна

ст. лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Андрієчко Людмила Петрівна

оператор ЕОМ

 

Діяльність