Кафедра патофізіології

Про кафедру

Кафедру патологічної фізіології організовано в 1948 році. Впродовж перших двох семестрів лекції з курсу патофізіології читав завідувач кафедри фармакології професор Ф.В. Ковшар.

image002

Професор Ф.В. Ковшар., 1948 рік.

У 1949 році першим завідувачем кафедри став професор Смик Михайло Михайлович, який її очолював до 1957 року. Його наукові дослідження були спрямовані на вивчення порушень функції печінки та обміну речовин при туберкульозі.

З 1957 по 1963 рік тимчасово обов’язки завідувачів кафедри виконували доценти Л.Г.Єгоров, Л.Я.Фіщенко, Е.П. Кучинський, професор М.В. Колпіков. Наукові дослідження колективу кафедри у ці роки були направлені на вивчення імунологічної реакції організму при інфекційних хворобах та злоякісному пухлинному рості.

image004

Професор Смик Михайло Михайлович

Завідувач кафедри патофізіології з 1949 до 1957 року.

У 1963 році кафедру очолила професор, доктор медичних наук Мінц Сара Мойсеївна, яка завідувала нею 14 років, а з 1977 по 1986 рік займала посаду професора-консультанта кафедри. Вона є автором 92 наукових праць, однієї монографії а її наукові дослідження були присвячені вивченню патогенезу неврогенних дистрофій. Учнями С.М.Мінц є такі відомі на Україні та

image005

Професор Мінц Сара Мойсеївна

Завідувач кафедри патофізіології з 1963 по 1977 рік року.

за її межами вчені-патофізіологи як академік О.П.Резніков (м.Київ), академік С.М.Бутенко (м.Київ), професор А.І.Потопальський (м.Київ), професор І.П.Герелюк (м.Івано-Франківськ). С.М.Мінц була науковим консультантом у таких відомих професорів-клініцистів, як Є.М.Нейко – завідувач кафедри факультетської терапії, ректор Івано-Франківського медичної університету, академік АМН України, С.М.Геник – завідувач кафедри загальної хірургії університету. Під її керівництвом виконали кандидатські дисертації доценти кафедри Н.О.Бабенко і О.Д.Дзюбак.

З кафедрою патофізіології пов’язані перші наукові успіхи і формування наукового світогляду талановитого вченого професора, академіка АМН України Нейка Євгена Михайловича. Є. М. Нейко у 1956-1959 роках навчався у аспірантурі при кафедрі патологічної фізіології, підготував і успішно захистив у 1961 році кандидатську дисертацію на тему "Особливості реактивності організму при гострому перитоніті при поєднанні з кровотечею". Працював асистентом, доцентом нашої кафедри. Виконав докторську дисертацію на тему "Деякі показники обміну речовин і функціональні особливості печінки при експериментальному перитоніті", яку захистив у 1968 році і став наймолодшим у ті часи доктором медичних наук у нашому університеті.

image007

Професор Нейко Євген Михайлович

Працював на кафедрі з 1956 до 1965 року.

Патофізіологія стала долею Герелюка Івана Павловича, якій він вірно і віддано служив 35 років. Аспірант, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри з 1977 по 2000 рік. Наукові дослідження професора І.П.Герелюка були спрямовані на вивчення патогенезу, лікування і профілактики стресу. Він започаткував новий напрямок наукової роботи кафедри - вивчення ролі різних класів ліпідів і ліпідних медіаторів (простогландинів, ендопероксидів, аліфатичних перекисів) у патогенезі стресових пошкоджень серця. Цей напрям дозволив співробітникам кафедри та університету вийти на вирішення загальнодержавної проблеми "Артеріальна гіпертонія, атеросклероз і ішемічна хвороба".

Розробка нового напряму проходила одночасно з реорганізацією радіонуклідної лабораторії, впровадженням тонкошарової і колоночної хроматографії, розробкою нового триіндикаторного методу вивчення коронарного кровообігу і проникності капілярів, гістоавторадіографії і поляризаційної мікроскопії. На кафедрі було детально опрацьовано методику радіоімунного аналізу, що дало можливість проводити наукові дослідження співробітникам

image008

Професор Герелюк Іван Павлович,

Завідувач кафедри патофізіології з 1977 по 2000 рік.

image011

Колектив кафедри патофізіології

під керівництвом проф. Герелюка І.П.(1985 рік).

теоретичних і клінічних кафедр нашого університету, а також науковцям Полтави, Чернівець, Тернополя. В радіонуклідній лабораторії кафедри виконали фрагменти докторських дисертацій професори М.Г.Шевчук, В.Л.Зеляк, С.Т.Дзюбак, Б.В.Грицуляк, Б.В.Шутка, Л.Є.Ковальчук, Л.В.Глушко І.В.Мазепа, Я.С.Гудивок, М.І.Пустовойт, С.Я.Орнат, М.А.Оринчак, П.В.Бигар, В.І.Герелюк, Ю.І.Бондаренко (Тернопіль), В.К.Григоренко (Полтава), Р.В.Косуба (Чернівці).

І.П.Герелюк є автором понад 300 наукових праць, 2 монографій, за його участю видана монографія "Прогресуюча стенокардія напруги". Ним підготовано 3 докторів і 14 кандидатів медичних наук.

З 2001 по 2007 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Левицький Володимир Андрійович, який в 1974 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут.

image013

Професор Левицький Володимир Андрійович

Завідувач кафедри патофізіології  2001 - 2007 року

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію за темою: “Морфометричний аналіз нейро-вазальних відношень нервів плеча в нормі, при порушенні кровотоку, де- і регенерації", а в 1998 році док торську дисертацію за темою: “Нейро-гліо-капілярні взаємовідношення у складових компонентах простої рефлекторної дуги протягом постнатального періоду онтогенезу”. Його наукові дослідження пов’язані з вивченням ендотеліальної дисфункції під впливом гіперхолестеринемії, емоційно-больвого стресу, фізичних навантажень різної інтенсивності та артеріальної гіпертензії.

Професор В.А.Левицький є автором понад 150 наукових публікацій, в тому числі монографії “Стан складових компонентів простої рефлекторної дуги в постнатальному розвитку”, - 1997. - 220 с. Ним підготовлено 1 доктора і 6 кандидатів медичних наук.

З 2007 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Заяць Любомир Мирославович, який в 1980 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Морфофункциональные изменения в органах при уремической эндотоксемии” у Ленінградському державному інституті удосконалення лікарів імені С.В. Кірова, а в 2006 році докторську дисертацію за темою: “Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів” в Київському національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

Професор Л.М.Заяць є автором 210 наукових публікацій. Співавтор 3 підручників: Невідкладні стани. Видання четверте, доповнене та перероблене для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 844с.; Патологічна фізіологія. Книга в трьох частинах. Ч.І. Нозологія. – Львів, В-во «Сполом», – 2009. – 290с.; Патологічна фізіологія. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації затверджений МОН України. – Львів, – 2011. – 490с.

image015

Професор Заяць Любомир Мирославович

Завідувач кафедри патофізіології з 2007 року

Професор Л.М.Заяць є ініціатором розробки нового напрямку наукових досліджень кафедри «Патогенетичні механізми розвитку легеневої патології при дії екзо- та ендогенних факторів».

Почесні нагороди – Почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «За вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій» 2008-2010 рр., Подяка Міністра охорони здоров’я України «За   вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю» 2009 р.. У 2011 році приймав участь у міжнародної виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» (Київ 2-4 березня, 2011 р.) був нагороджений золотою медаллю виставки та Почесним дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України.

Наукові досягнення співробітників кафедри дозволили взяти участь у роботі таких міжнародних конгресів: "Метаболизм, структура и функция сердечной клетки", Баку, 1985 г.; “Роль бронхіального и легечного кровообращения в обмене жидкости и белка в легком”, Ленинград, 1989; "International Society For Pathophysiology" Moscow, 1991; “Мікроциркуляція та її вікові зміни”, Київ, 1999; “Environment and human health”, St.-Petersburg, 2003; ІХ International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors, 12th – 15th October 2011, Pleven, Bulgaria; 3rd International Student Medical Congress Kosice (ISMCK’11) taking place on 21st – 24th of June 2011 at the Faculty of Medicine of Pavel Josef Safarik University Kosice, Slovakia.

Кафедра завжди значну увагу приділяла підготовці кадрів. За останні 20 років захистили кандидатські дисертації Б.І.Ваняєв, І.В.Райцес, Б.Г.Слабий, Н.Г.Міхеєва, В.А.Левченко, І.В.Харченко, І.В.Стукал, О.Д.Чечін, С.Б.Мельник, І.М.Паробецька (Львів), Г.М.Король, В.А.Шуклін, І.Б. Кремінська, М.Р.Герасимчук.

image017

Колектив кафедри патофізіології

під керівництвом проф. Зайця Л. М. (2009 рік).

Сьогодні на кафедрі працюють завідуючий кафедри професор Л.М.Заяць, доценти Н.Г.Міхєєва, З.М.Ящишин, І.Б.Кремінська, М.Р.Герасимчук, асистенти  І.П.Кліщ, Б.М. Дика, В.В.Черкасова, О.Д. Свистак, викладач В.Г.Рогужинська, ст.лаборант, асистент І.Я.Юрків, ст.лаборант Ю.В.Козубаш, ст.лаборант З.В. Тачинська, інженер С.С.Корженевська і робітники: Н.Л.Панькова, А.П.Корпан, В.С. Нагірняк.

Кафедра приймає участь у виконанні міжнародного проекту «Комп’ютери та альтернативи замість тварин». Кафедрою підписано науковий договір про співробітництво з представниками міжнародної мережі за гуманну освіту «InterNICHE», Великобританія, і «Лікарі проти експериментів на тваринах», (DAAE), Німечинна.

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка. Кожного року 12-14 студентів беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти-гуртківці приймають участь у наукових конференціях і симпозіумах і були неодноразово відзначені медалями, дипломами та численними грамотами.

В колективі кафедри народжуються, акумулюються і розвиваються наукові ідеї, звідси вони йдуть у велику науку і практику.

kafzag2012

Колектив кафедри патофізіології

під керівництвом проф. Зайця Л. М. (2012 рік).

kolektyv 2015

Колектив кафедри патофізіології

під керівництвом проф. Зайця Л. М. (2015 рік).

Співробітники

Заяць Любомир Мирославович

Завідувач кафедри

Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кремінська Ірина Богданівна

доцент, завуч кафедри

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Саган Назар Тарасович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кліщ Ірина Петрівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорченко Юлія Василівна

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Штейнберг Оксана Дмитрівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Янків Олена Орестівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Ожоган Юлія Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Доскалюк Богдана Вікторівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пасічник Ольга Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Юрків Ігор Яремович

ст.лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корженевська Світлана Степанівна

інженер

Панькова Надія Леонідівна

робітник

Король Оксана Мирославівна

прибиральниця

Діяльність