Кафедра педіатрії

Про кафедру

Історія кафедри. Кафедру педіатрії було організовано 1945 року одночасно з відкриттям інституту.

Кафедрою педіатрії  з 1945 по 1966 роки завідував кандидат медичних наук, доцент Борис Волошинов, випускник Одеського медичного інституту 1919 року. Кандидатську дисертацію на тему «Премоторні рефлекси пілоруса» захистив в 1941 році.

{foto=middle=borus_voloshinov}

Після виходу на пенсію Б.Волошинова, кафедрою педіатрії з 1966 по 1972 роки завідувала   доктор медичних наук, професор Лариса Решоткіна, яка закінчила Чернівецький медичний інститут в 1949 році. В цьому ж інституті підготувала і в 1955 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з проблем дизентерії у дітей. З 1949 року по 1957 рік асистент, доцент кафедри педіатрії Івано-Франківського медичного інституту. Докторську дисертацію «Хронічні розлади живлення у дітей і мікроелементи» захистила в 1968 році. Професору Ларисі Решоткіній була притаманна надзвичайна працездатність та сумлінне ставлення до праці. Працюючи в науковому плані в лабораторії професора Георгія Бабенко, внесла вагомий вклад у вивчення ролі мікроелементів і металоферментів в розвитку різних патологічних процесів у дітей.  Професор Лариса Решоткіна на базі кафедри педіатрії обласної дитячої лікарні та пологового будинку підготувала двох докторів наук С.Ткаченко та Р.Волосянко, ряд кандидатів наук.

{foto=middle=larusa_reshotkina}

З 1973 року Л. Решоткіна завідувала кафедрою дитячих хвороб у Вінницькому медичному інституті ім. М.Пірогова.

З 1973 року по 2000 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Р.Волосянко. Після закінчення клінічної ординатури працювала асистентом до 1967 року, а надалі доцентом цієї кафедри. В 1960 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандитата медичних наук з вивчення ролі еритроцитотерапії при анеміях різного генезу у дітей, а в 1972 році – докторську дисертацію з питань обміну мікроелементів при лейкозах та геморагічних діатезах у дітей. Автор більше 100 наукових праць, «відмінник охорони здоров'я", з 1995 академік Академії наук "Вища школа", член Правління Українського наукового товариства педіатрів, голова обласного наукового товариства педіатрів. Автор п'яти розділів (в співавторстві) посібника "Медицина дитинства".

{foto=middle=romana_volosianko}

До 1976 року на кафедрі працювала доктор медичних наук, професор С.Ткаченко, випускниця Одеського медичного інституту. Докторська дисертація С.Ткаченко була виконана під керівництвом професорів Л.Решоткіної і Г.Бабенко. Всі праці професора С.Ткаченко, за час роботи в Івано-Франківському медінституті, були присвячені актуальним питанням неонатології. Автором вивчався імунний статус новонародженої дитини, доведені зміни мікроелементарного обміну хворих новонароджених дітей. С.Ткаченко була автором  понад 200 наукових праць, на основі яких були підготовлені практичні рекомендації щодо лікування новонароджених при різних патологічних станах. Професор С.Ткаченко була незмінним консультантом відділень новонароджених Івано-Франківського пологового будинку.

З 1968 року на кафедрі педіатрії працювала Алла Юрцева, спочатку клінічним ординатором по 1970 рік, в подальшому - з 1971 по 1987 рік асистентом, а з 1987 року по 1991 рік доцентом. У 1990 році захистила докторську дисертацію, присвячену питанням інфекційного токсикозу у дітей раннього віку з врахуванням імунологічної реактивності". Наукові дослідження присвячені вивченню імунологічної реактивності, обміну мікроелементів та антиоксидантної системи при невідкладних станах у дітей раннього віку.

Проф. А. Юрцева є автором 225 наукових праць, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв.

В 1992 році отримала вчене звання професора. З 1994 по 2012 р. професор А. П. Юрцева очолювала кафедру пропедевтики педіатрії. З 2019 року працює професором кафедри педіатрії ІФНМУ.

3а час роботи на кафедрі дитячих хвороб обласній клінічній лікарні проявила себе мудрим науковцем, була одним з організаторів відділення інтенсивної терапії та реанімації, куратором відділення патології раннього віку.

В 1996 році організовано курс післядипломної освіти за спеціальністю "педіатрія", а в 1999 році - кафедра педіатрії №2 на базі обласної клінічної лікарні, якою завідує доктор медичних наук, професор Ольга Цимбаліста, випускниця Івано-Франківського медичного інституту. В 1989 році О.Цимбаліста захистила кандидатську дисертацію, підготовлену в Ялтинському НДІ курортології  і присвячену санаторно-курортному лікуванню хронічної пневмонії у дітей за допомогою фізіотерапевтичних методів, а в 1995 р. - докторську дисертацію з удосконалення гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічною патологєю легень, виконану в тому ж інституті.

Проф. О.Цимбаліста є автором понад 250 наукових праць. Проф. О.Цимбаліста була куратором дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру.

З 2000  року по 2002 роки кафедрою педіатрії №1 ІФДМА завідувала кандидат медичних наук, доцент Ольга Урбась (Сельська), випускниця цього ж навчального закладу. Кандидатську дисертацію вона підготувала і захистила в 1998 році на базі кафедри,  з питань адаптації кардіореспіраторної системи у дітей дошкільного віку з рецидивуючим бронхітом. ЇЇ наукові дослідження  присвячені актуальним проблемам пульмонології та імунології.

{foto=middle=andryi_volosianko}

Волосянко Андрій Богданович народився 22 січня 1965 р.н. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету з 2002 року.

У 1988 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту та інтернатуру за фахом “Педіатрія” на базі обласної дитячої лікарні м. Івано-Франківська. Після закінчення інтернатури працював ординатором у міській дитячій клінічній лікарні м. Івано-Франківська.

В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-параклінічне обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії дискінезій жовчевивідних шляхів у дітей”, після чого працював на посаді асистента, а з 1999 року – доцента кафедри педіатрії №2 факультету післядипломної освіти.

В 2001 році захистив докторську дисертацію на Спеціалізованій вченій раді НДІ ПАГ м. Києва на тему: “Прогнозування виникнення, профілактика і лікування хронічних гепатитів у дітей”. Диплом доктора медичних наук

ДД № 002235  (12.01.10 - педіатрія) від 10.04.2002 р. Від 17.06.2004 р. вчене звання професора - Атестат 02ПР № 000239 (12.01.10 - педіатрія).

У 2002 році згідно наказу ректора Івано-Франківської державної академії призначений на посаду завідувача кафедри дитячих хвороб №1 з курсом дитячих інфекційних хвороб.

З 2011 р. по даний час очолює кафедру педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету.

Рішенням Вченої Ради Університету в 2021 році призначений Гарантом освітньо-професійної програми «Педіатрія».

Член Робочої групи з розробки основних положень ОПП 222 «Медицина», розробник навчальних, робочих навчальних програм та силабусів з підготовки фахівця другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія», в тому числі, згідно з рекомендаціями міжнародного проекту «MUMEENA».

Здійснює керівництво навчально-методичною роботою кафедри педіатрії. Читає лекції студентам IV,V курсів медичного факультету за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія». Проводить аудиторні заняття зі студентами VІ-го курсу медичного факультету за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія».

Активно впроваджує засади інноваційних та інтерактивних засобів навчання, принципи e-learning, зокрема заохочує ширше вироблення, використання та напрацювання “soft” та “hard skills” усіма учасниками освітнього процесу.

Систематично підвищує рівень педагогічної та викладацької майстерності (Стажування "Соціально-психологічні аспекти впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання у вищих медичних закладах" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 01.10-01.12.2020 р.).

Є автором понад 200 науково-методичних праць. Співавтор посібника “Медицина дитинства” (2 том, 1994 р.), навчального посібника для студентів, лікарів-інтернів “Параклінічні дослідження в педіатрії” (2003 р.), 7 навчально-методичних рекомендацій, навчального посібника - Common Diseases in Neonatology and Peadiatrics / Volosyanko A., Pryymak R., Stefanyshyn A.-Івано-Франківськ, 2020.- 360 с. (протокол № 5 Вченої ради від 23.04.2020 р.).

За останні 5 років видано: 1- навчальний посібник, 1- навчально-методичні рекомендації, 8 статей у журналах, рекомендованих ДАК України, в тому числі 6 - у виданнях, індексованих у SCOPUS та Web of Science.

Важливим напрямком наукових досліджень є впровадження новітніх методик діагностики та лікування захворювань травного тракту, встановлення нових ланок патогенезу та напрацювання новітніх та ефективних методів лікування соматичної патології у дітей раннього та старшого віку.

Керівник комплексної НДР, яка виконувалася на кафедрі педіатрії на тему «Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною соматичною патологією»» (№ держреєстрації 0112U004423). Завершена у 2021 році.

Керівник групи з наукового дослідження на тему: "52-тижневе, подвійне сліпе, рандомізоване, багатоцентрове, з паралельними групами, дослідження ІІІ Фази у пацієнтів від 12 років та старше, що мають бронхіальну астму, для оцінки ефективності та  безпечності Симбікорта (будесонід/формотерол) Турбухалера 160/4,5 мкг (за необхідності) у порівнянні з Пульмікортом (будесонід) Турбухалером 200 мкг двічі на день разом з тербуталіном Турбухалером 0,4 мг (за необхідності)", D589SC00003, 2015-2017 рр.

Протягом 2018-2023 рр. - офіційний опонент кандидатських дисертацій: “Оптимізація діагностики та лікування гострих нестрептококових тонзилофарингітів у дітей”, 14.01.10 – педіатрія, Горбатюк І.Б., 01.03.2019 р. спеціалізована вчена рада Д 76.600.02 у Вищому державному навчальному закладі України “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України; “Клінічно-морфологічні особливості запальних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих із цитотоксичними штамами H. Pylori, у дітей у поєднанні з харчовою алергією”, 14.01.10 – педіатрія, Лозюк І. Я. 26.10.2020 р.

На даний час - член спеціалізованої вченої ради Д 76.600.02 при Буковинському державному медичному університеті МОЗ України .

Здійснює керівництво лікувальною робою кафедри педіатрії.

Сприяє впровадженню в практику охорони здоров’я нових лікувально-діагностичних технологій, у тому числі, гадлайнів на основі міжнародних клінічних випробувань та рекомендацій.

Проводить лікувально-діагностичну роботу в КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та в закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області педіатричного профілю.

Здійснює обходи у відділеннях закладів охорони здоров’я, консилярні та консультативні огляди дитячого та підліткового населення.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія». Член Асоціації педіатрів України. Є головою Асоціації педіатрів та головою обласного осередку Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів Івано-Франківської області.

Проводить систематичну виховну роботу зі здобувачами освіти щодо етики та деонтології, роботу з невстигаючими студентами. Поглиблює власні знання з основних засад біоетики та деонтології. Бере участь у вебінарах, конференціях, заходах відповідного профілю як онлайн, так і офлайн.

Нагороджений Почесним дипломом за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (Сучасна освіта в Україні – 2009, Дванадцята міжнародна виставка навчальних закладів 25-27 лютого 2009 року, м. Київ).


Співробітники

Волосянко Андрій Богданович

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Юрцева Алла Петрівна

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Лембрик Ірина Степанівна

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на ФПІГ та за навчальну роботу на 6 курсі ФПІГ

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Урбась Ольга Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Іванишин Леся Ярославівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі педіатрії та за навчально-методичну роботу для здобувачів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія».

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Цицюра Орися Орестівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за освітню роботу на кафедрі педіатрії та за навчально-методичну роботу для здобувачів V курсу медичного факультету за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія»

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Волошинович Вікторія Мирославівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за освітню роботу на кафедрі педіатрії та за навчально-методичну роботу для здобувачів VI курсу медичного факультету за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія»

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пилип’юк Анна Мусіївна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Алексеєва Юля Іванівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науково-методична робота

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Шлімкевич Інна Василівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за внесення та контроль інформації в систему ЄДЕБО

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Костирко Наталія Ігорівна

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за ПП 48 «Лікарська практика в сімейній медицині» для магістрів медицини медичного факультету IV курсу.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Дутчак Ганна Миколаївна

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Секретарка кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Жиляк Олександра Василівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за ПП 47 «Лікарська практика в сімейній медицині» для магістрів медицини медичного факультету V курсу.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шатинська Тетяна Василівна

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кузенко Оксана Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Голодних Олена Анатоліївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Приймак Руслан Юрійович

асистент

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Лазуркевич Олег Васильович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за студентський науковий гурток на кафедрі

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дутчук Оксана Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Стефанишин Анастасія Богданівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладачка педіатрії англомовним студентам

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Айб Надія Романівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Буяк Павло Зіновійович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за внесення та контроль інформації в систему ЄДЕБО, відповідальний за готовність комп'ютерних класів до навчального процесу

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Фоменко Олександр Валерійович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Ільків Мар’яна Ігорівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Влашин Галина Володимирівна

оператор комп'ютерного набору

Дземан Марія Ігорівна

оператор комп'ютерного набору

Влашин Ольга Ярославівна

старший лаборант

Лазуркевич Тетяна Олегівна

старший лаборант

Дегтярьова Олена Юріївна

лаборант

Воронич Олена Павлівна

прибиральниця службових приміщень

Діяльність