Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Про кафедру

Історичний розвиток кафедри 

Кафедра психиатрії була створена одразу ж по заснуванні Івано-Франківського (в той час - Станіславського) медичного інституту (нині университету) в 1946 году. Одночасно була організована перша на Прикарпатті психоневрологічна лікарня. До цього часу психіатричну допомогу хворим нашого міста і області надавала  регіональна психіатрична лікарня у Львові. Основоположником і першим завідувачем кафедрою був д.м.н., проф. Олександр Костантинович Судомир. Йому належала заслуга створення першого колективу кафедри. Він заклав основи організаційно-методичної бази та організація педагогічного та лікувально-діагностичного процесу. Його науково-дослідницькі інтереси стосувались переважно загальної та судової психіатрії. Блискуче написана  докторська дисертація О. К. Судомира присвячена проблемі симуляції психозів і дотепер не втратила актуальності. Він був співавтором класичного підручника з судової психіатрії. Першими викладачами кафедри психіатрії були О.О. Реміга (1946-1964) та В.І. Хмара (1952-1955). Клінічною базою була психоневрологічна лікарня на 30, а згодом на 60 ліжок. В одній кімнаті розміщувались учбова кімната, лабораторія кафедри і кабінет професора. Для проведення лекцій і практичних занять з психіатрії було виготовлено 25 навчальних таблиць, матеріали для експериментально-психологічного обстеження хворих, а дещо пізніше - слайди, навчальні кінофільми з актуальних на той час тем психіатрії. Бібліотекою інституту були придбані в достатній кількості підручники з психіатрії В. Гіляровського, І. Случевського, О. Кербікова та інших авторів. Крім того, співробітниками кафедри періодично складались методичні посібники для студентів з врахуванням сучасних на той час тенденцій та досягнень психіатрії.

Відомим науковцем і клініцистом був д.м.н. проф. Георгій Васильович Нощенко (1918-1988), який очолював кафедру психіатрії з 1957 року по 1985 рік. Він продовжував і творчо розвивав традиції свого попередника щодо організації навчання студентів. За роки його керування значно поповнилась матеріально-технічна база кафедри; було організовано фільмотеку з набором навчальних фільмів, поповнились набори навчальних діафільмів та слайдів, таблиць. Активно працював студентський науковий гурток. Наукові інтереси Г.В. Нощенко стосувались переважно ендогенних психозів, він був одним із співавторів колективної монографії «Шизофренія». Саме в період його керування проходило подальше становлення кафедри з її багатосторонньою діяльністю (ідейно-виховна, учбово-методична, наукова, лікувально-консультативна, санатітарно-освітня робота). З 1957 по 1985 рік проф. Г.В. Нощенко був беззмінним співголовою обласного товариства невропатологів і психіатрів.

З 1985 по 1990 р.р. кафедру було переведено в статус самостійного доцентського курсу і завідувачем курсу було призначено к.м.н., доц. Анатолія Федоровича Бурдейного. Вихованець Івано-Франківського медичного інституту, він проявив себе як чудовий клініцист, талановитий науковець та блискучий організатор. Під його керівництвом колективом кафедри було проведене широкомасштабне клініко-епідеміологічне дослідження шизофренії, вивчались питання розповсюдженості різних видів психіатричних розладів на Прикарпатті.

З 1990 по 1994 рік кафедру очолював д.м.н.,проф. Мирослав Володимирович Миколайський. Випускник Івано-Франківського медичного інституту, він працював на кафедрі з 1969 року на посаді асистента. Наукові інтереси проф. М.В. Миколайського лежали переважно в площині вивчення патогенезу психічних розладів, зокрема, системного підходу в психіатрії та імунологічних аспектів патогенезу шизофренії, що було відображено в його публікаціях та дисертаціях на здобуття кандидатського та докторського ступенів. Під час його керівництва було створено лабораторію імунологічних досліджень, налагоджено зв'язки з центральною імунологічною лабораторією в м. Києві. Великого значення в роботі проф. М.В. Миколайський надавав методичній організації навчального процесу, оптимізації педагогічного процесу, широкому впровадженню тестових методів контролю знань студентів.

З 1994 року кафедру психіатрії було знову переведено в статус доцентського курсу і введено до складу кафедри нейрохірургії з курсом психіатрії, наркології та медичної психології. Новостворену кафедру  очолював д.м.н., професор Олександр Іванович Потапов, а безпосередньо курсом психіатрії, наркології та медичної психології завідував з 1995 по 1997 рік доцент А.Ф. Бурдейний, а з 1997 року – к.м.н., доцент Степан Іванович Євчук. На кафедрі в цей час працював к.м.н. доцент Лановий Василь Іванович, який вперше започаткував україно-німецькі  курси по системній психотерапії. Під керівництвом доц. С.І. Євчука проводився активний пошук нових методів діагностики та лікування ряду психіатричних захворювань з позицій сучасного психодинамічному підходу, велике значення надавалось розвитку психотерапії, зокрема психоаналізу.

В 2001 році було створено кафедру психіатрії, наркології та медичної психології. Її очолив випускник Івано-Франківського медичного інституту д.м.н., професор  Михайло Іванович Винник. Працюючи лікарем-психіатром і психотерапевтом в системі охорони здоров’я, він захистив кандидатську дисертацію на тему: „Структурно-динамічні особливості і судово-психіатричне значення періоду найближчих наслідків черепно-мозкової травми”. Після закінчення докторантури в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (1996-1999рр.) захистив докторську дисертацію (2000р.), присвячену психічним розладам в інволюційному віці у жінок. В цей час співробітниками кафедри були розроблені  нові методичні розробки як для студентів, так і для викладачів,  написаний посібник для студентів медичних ВУЗів „Основи психодинамічної діагностики і психотерапії”, проведена науково-практична конференція „ Менопауза: гормони і мозок, психіка і соматика”. Суттєво поктащилась матеріальна база кафедри.

В травні 2003 року була створена кафедра дитячої неврології з курсом психіатрії, наркології, загальної та медичної психології, яка в вересні 2003 року була трансформована в кафедру нервових хвороб №2 з курсом психіатрії, наркології та медичної психології. Її очолив доктор медичних наук, професор Микола Іванович Пітик. На  сьогоднішній день клінічними базами кафедри психіатріі є лікувально-діагностичні відділення державної обласної психіатричної клінічної лікарні №1 та відкритої в 1988 році обласної психоневрологічної лікарні №3, обласного клінічного психоневрологічного диспансеру. Заняття по наркології проводяться на базі обласного наркологічного диспансеру.      

За роки існування кафедри (курсу) психіатрії асистентом, а пізніше доцентом кафедри працював к.м.н. В.І.Лановий, талановитий педагог і клініцист. Широке коло його науково-дослідницьких інтересів охоплювало проблеми лікування і реабілітації узалежнень, психосоматичних захворювань, ендогенних психозів та сучасних психотерапевтичних методів.  Асистентами кафедри працювали  0.0. Реміга, В.І. Хмара, Н.Г. Тотрова, Л. М. Томашек, М.М. Пустовойт, І. І. Козовик.

З серпня 2007 року кафедру очолював д.м.н., проф. М. І. Винник. З вересня 2021 кафедру очолив д.м.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Пустовойт Михайло Михайлович.

В даний час на кафедрі працюють доценти І. В. Тодорів, О. М. Пітик, О.В. Панчак, І.Л. Козова, О.П. Шелемей, В.В. Пітулей; асистенти: к.мед.н. Бежук Ю.М., к.мед.н. І.Р. Ромаш,  І. І. Краснопольська,  Л.П. Ткачук, Г.М. Герасимович,  Сікора А.-К.Б., А.А. Пушко, та психолог  к.псих.н. І.В. Кахно.

З впровадженням магістратури на кафедрі психіатріі з 1995 р. було написано та успішно захищено 4 магістерські роботи.

Активно працює студентський науковий гурток. Студенти-гуртківці приймають участь в інститутських, міжвузівських та міжнародних конференціях, їх роботи неодноразово відзначалися призовими місцями і грамотами.

 

- ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ В ПСИХІАТРІЇ

- КЛІНІКА, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ ЛІМБІЧНОЇ ЕПІЛЕКСІЇ

 

Співробітники

Пустовойт Михайло Михайлович

завідувач кафедри Психіатрії, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук

Відповідальний за організацію навчально-методичної, наукової роботи кафедри психіатрії, охорону праці та техніку безпеки на кафедрі; облік і зберігання матеріальних цінностей.

ORCID

Винник Михайло Іванович

професор

доктор медичних наук

Відповідальний за післядипломне навчання кафедри психіатрії

ORCID

Тодорів Ігор Васильович

доцент

кандидат медичних наук

Відповідальний за навчально-методичну роботу з психологічної реабілітації учасників АТО/ООС та їх родин. Консультант університетської клініки, обласного перинатального центру та міського клінічного перинатального центру.

Пітик Олена Миколаївна

доцент

кандидат медичних наук

Відповідальна за організацію лікувальної роботи. Відповідальна за роботу з іноземними здобувачами освіти; лектор з дисципліни

Бежук Юрій Михайлович

асистент

кандидат медичних наук

Відповідальний за роботу СНТ і молодих вчених кафедри психіатрії

Ромаш Іван Романович

асистент

кандидат медичних наук

Відповідальний за організацію навчання за допомогою платформи Teams,та підготовку тестів у систему tests.if.ua

ORCID Scopus

Сікора Анастасія-Катерина Богданівна

асистент

завуч, відповідальна за організацію освітнього процесу за ведення діловодства навчально -методичну роботу кафедри психіатрії,

Краснопольська Ірина Іванівна

асистент

відповідальна за організаційно-методичну роботу, розклади, розподіл годин

Герасимович Галина Миронівна

асистент

Ткачук Людмила Петрівна

асистент

Пушко Антоніна Анадріївна

асистент

Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри

Панчак Оксана Володимирівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

Відповідальна за блок психологічних наук кафедри психіатрії

Козова Ірина Любомирівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

Шелемей Оксана Петрівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

Пітулей Вікторія Вікторівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

ORCID

Кахно Ірина Вікторівна

асистент

кандидат психологічних наук наук

Пасько Ірина Іванівна

асистент

Дзівак Катерина Володимирівна

Старший лаборант кафедри

ORCID

Марухняк Маряна Ярославівна

лаборант

ВІдповідальна за перевірку ведення академічних журналів та інших журналів молодших спеціалістів; наявність методичних матеріалів на стендах кафедри

Данілова Іванна Андріївна

Старший лаборант кафедри

Відповідальна за введення протоколів засідань кафедри та методичних нарад, веде облік робочого часу,заповнює табелі

Діяльність