Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Про кафедру

Історичний розвиток кафедри 

Кафедра психіатрії була створена одразу ж по заснуванні Івано-Франківського (в той час - Станіславського) медичного інституту (нинінаціональногоуниверситету) в 1946 році. Одночасно була організована перша на Прикарпатті психоневрологічна лікарня. До цього часу психіатричну допомогу хворим нашого міста і області надавала  регіональна психіатрична лікарня у Львові. Основоположником і першим завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор Олександр КостянтиновичСудомир. Йому належала заслуга створення першого колективу кафедри. Він заклав основи організаційно-методичної бази та організації педагогічного та лікувально-діагностичного процесу. Його науково-дослідницькі інтереси стосувались переважно загальної та судової психіатрії. Блискуче написана  докторська дисертація О. К. Судомира присвячена проблемі симуляції психозів і дотепер не втратила актуальності. Він був співавтором класичного підручника з судової психіатрії. Першими викладачами кафедри психіатрії були О.О. Реміга (1946-1964) та В.І. Хмара (1952-1955). Клінічною базою була психоневрологічна лікарня на 30, а згодом на 60 ліжок. В одномупросторі розміщувались учбова кімната, лабораторія кафедри і кабінет професора. Для проведення лекцій і практичних занять з психіатрії було виготовлено 25 навчальних таблиць, матеріали для експериментально-психологічного обстеження хворих, а дещо пізніше - слайди, навчальні кінофільми з актуальних на той час тем психіатрії. Бібліотекою інституту були придбані в достатній кількості підручники з психіатрії В. Гіляровського, І. Случевського, О. Кербікова та інших авторів. Крім того, співробітниками кафедри періодично складались методичні посібники для студентів з врахуванням сучасних на той час тенденцій та досягнень психіатрії.

Відомим науковцем і клініцистом був доктор медичних наук, професор Георгій Васильович Нощенко (1918-1988), який очолював кафедру психіатрії з 1957 року по 1985 рік. Він продовжував і творчо розвивав традиції свого попередника щодо організації навчання студентів. За роки його керування значно поповнилась матеріально-технічна база кафедри; було організовано фільмотеку з набором навчальних фільмів, поповнились набори навчальних діафільмів та слайдів, таблиць. Активно працював студентський науковий гурток. Наукові інтереси Г.В. Нощенко стосувались переважно ендогенних психозів, він був одним із співавторів колективної монографії «Шизофренія». Саме в період його керування проходило подальше становлення кафедри в різних аспектах її діяльності (ідейно-виховна, учбово-методична, наукова, лікувально-консультативна, санітарно-просвітницька робота). З 1957 по 1985 рік Г.В. Нощенко був беззмінним співголовою обласного товариства невропатологів і психіатрів.

З 1985 по 1990 р.р. кафедру було переведено в статус самостійного доцентського курсу і завідувачем курсу було призначено кандидата медичних наук, доцентаАнатолія Федоровича Бурдейного. Вихованець Івано-Франківського медичного інституту, він проявив себе як чудовий клініцист, талановитий науковець та блискучий організатор. Під його керівництвом колективом кафедри було проведене широкомасштабне клініко-епідеміологічне дослідження шизофренії, вивчались питання розповсюдженості різних видів психіатричних розладів на Прикарпатті.

З 1990 по 1994 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор Мирослав Володимирович Миколайський. Випускник Івано-Франківського медичного інституту, він працював на кафедрі з 1969 року на посаді асистента. Наукові інтереси М.В.Миколайського лежали переважно в площині вивчення патогенезу психічних розладів, зокрема, системного підходу в психіатрії та імунологічних аспектів патогенезу шизофренії, що було відображено в його публікаціях та дисертаціях на здобуття кандидатського та докторського ступенів. Під час його керівництва було створено лабораторію імунологічних досліджень, налагоджено зв'язки з центральною імунологічною лабораторією в м. Києві. Великого значення М.В. Миколайський надавав методичній організації навчального процесу, оптимізації педагогічного процесу, широкому впровадженню тестових методів контролю знань студентів.

З 1994 року кафедру психіатрії було знову переведено в статус доцентського курсу і введено до складу кафедри нейрохірургії з курсом психіатрії, наркології та медичної психології. Новостворену кафедру  очолював доктор медичних наук, професор Олександр Іванович Потапов, а безпосередньо курсом психіатрії, наркології та медичної психології завідував з 1995 по 1997 рік доцент А.Ф. Бурдейний, а з 1997 року по 2001 рік  – кандидат медичних наук, доцент Степан Іванович Євчук.

С. І. Євчук  навчався та закінчив з відзнакою Харківський медичний університет. Після закінчення університету йому було запропоновано вступити до  аспірантури за спеціальністю -  внутрішні хвороби.  Проте,  він відмовився та поїхав у психотерапевтичний санаторій в м. Перм, де під керівництвом психотерапевта М. Лансберга отримав кваліфікацію психотерапевта і вперше ознайомився з працями З. Фройда. Отримавши досвід у галузі психотерапії, повернувся на батьківщину та вступив до аспірантури в Івано-Франківську державну медичну академію.

С. Євчук  разом з М. Пустовойтом розпочали та  розвивали галузь психотерапії  на базі кафедри психіатрії ІФДМА та разом заснували осередок української спілки психотерапевтів.

Однією з головних  наукових праць С. Євчука,  є кандидатська дисертація на тему: «Психо-нейроімунологічні механізми в генезі межових нервово- психічних розладів у жителів зони посиленного радіоактивного контролю Прикарпаття (після аварії на ЧАЕС)».

С. Євчукспільно  з М.Пустовойтом та І.Краснопольською активно вивчалидисоціативні механізми і ролі дисоціації у формуванні клінічної картини різних психічних розладів.В рамках цієї наукової роботи була написана кандидатська дисертація М. Пустовойтапід керівництвом професораО.О.Фільцата запланована докторська дисертація С. Євчука.

Під керівництвом С. Євчука проводився активний пошук нових методів діагностики та лікування ряду психіатричних захворювань з позицій сучасного психодинамічного підходу, велике значення надавалось розвитку психотерапії, зокрема психоаналізу.

В 2001 році було створено кафедру психіатрії, наркології та медичної психології. В 2001-2003рр. та 2007-2021рр. її очолював випускник Івано-Франківського медичного інститутудоктор медичних наук, професор Михайло Іванович Винник. Працюючи лікарем-психіатром і психотерапевтом в системі охорони здоров’я, він захистив кандидатську дисертацію на тему: „Структурно-динамічні особливості і судово-психіатричне значення періоду найближчих наслідків черепно-мозкової травми”. Після закінчення докторантури в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (1996-1999рр.) захистив докторську дисертацію (2000р.), присвячену психічним розладам в інволюційному віці у жінок. В цей час співробітниками кафедри були розроблені  нові методичні розробки як для студентів, так і для викладачів,  написаний посібник для студентів медичних ВУЗів „Основи психодинамічної діагностики і психотерапії”, проведена науково-практична конференція „ Менопауза: гормони і мозок, психіка і соматика”. Суттєво покращилась матеріальна база кафедри.

В травні 2003 року була створена кафедра дитячої неврології з курсом психіатрії, наркології, загальної та медичної психології, яка в вересні 2003 року була трансформована в кафедру нервових хворіб №2 з курсом психіатрії, наркології та медичної психології. Її очолив доктор медичних наук, професор Микола Іванович Пітик. Головними науковими напрямами діяльності М.І. Пітикабули вивчення патогенетичних механізмів епілепсії, захворювань нервової системи, пошук нових шляхів діагностики і лікування цереброваскулярної патології, спадково-дегенеративних захворювань нервової системи. Зроблено вагомий внесок  у вивчення нейроморфологічних та нейрохімічних механізмів пластичності нервової системи, формування емоційно-поведінкових реакцій, питань поведінкової неврології, як нового наукового напряму, проблем перинатальної патології ЦНА. У числі перших дослідників ініціативно включився в дослідженя медико- психологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема динаміки психо-вегетативної дезадаптації у ліквідаторів аварії на ЧАЕС в процесі їх реабілітації.

Значний внесок в розвиток кафедри психіатрії зробив Василь Іванович Лановий, талановитий педагог і клініцист, який був асистентом, а пізніше доцентом кафедри. Закінчив ІФДМІ в 1983р.н. , та отримав спеціалізацію за фахом психіатрія.  Однією з основних наукових робіт В.І. Ланового була його кандидатська дисертація на тему: « Анте- та інтранатальна патологія в генезі психічних захворювань у дітей».

Широке коло його науково-дослідницьких інтересів охоплювало проблеми лікування і реабілітації узалежнень, психосоматичних захворювань, ендогенних психозів та сучасних психотерапевтичних методів, зокрема  вдало організовував психотерапевтичні групи в с.Вікторів для нарко- та алкозалежних  пацієнтів.  Багато років співпрацював з Гайдельберським університетом в Німеччині. Переклав з німецької мови декілька книг : « Між кушеткою і однобічним дзеркалом» Карл Кьоніг, Фріц Б. Сімон. Переклад з німецької В.Басюка, І. Краснопольської, В. Ланового. «Циркулярне опитування» Системна терапія на клінічних прикладах: Підручник. Фріц Б. Сімон, КрістельРех-Сімон.

Крім педагогічної і наукової роботи в університеті надавав медичну допомогу, консультував та був учасником усіх медичних проектів у Благодійному фонді Карітас Івано-Франківськ УГКЦ та Мальтійській службі. Отримав Орден  Папи Римського за службу в благодійному фонді Карітас.Започаткував україно-німецькі  курси по системній психотерапії.

З вересня 2021 кафедру очолюєдоктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Михайло МихайловичПустовойт.

Розпочав свою роботу М. Пустовойт лікарем-інтерном в Івано-Франківській клінічній психіатричній лікарні №1 у 1996 році. В цьому ж році вступив у магістратуру з психіатрії у Львівський медичний університет ім. Данила Галицького, а після її закінчення з відзнакою був направлений на посаду асистента кафедри психіатрії наркології та медичної психології Івано-Франківської державної медичної академії. У 2000 році закінчив виконання та успішно захистив актуальну дисертацію «Дисоціація при невротичній істерії (клініко-експериментальне дослідження)». У 2001-2002 роках працював запрошеним науковцем в Тюбінгенському Університеті ім. Карла Еберхарда. У 2002 році отримав стипендію міжнародного фонду католицької церкви на отримання повної фахової освіти психоаналітика у Німеччині. Першим в Україні виконав кваліфікаційний стандарт Міжнародної психоаналітичної асоціації  і у 2007 році став її дійсним членом. У 2011 році, разом зі своїми колегами з різних регіонів України, заснував Українське психоаналітичне товариство (УПТ), визнане  міжнародною спільнотою. В різні роки обіймав посади секретаря та президента УПТ.

У 2005 - 2010 роках виконував докторську дисертацію з психіатрії, присвячену розробці психосоматичній моделі психотичних розладів в інволюційному періоді життя та методології застосування психодинамічної психотерапії для лікування цих розладів.

У 2011-2012 роках обіймав посаду завідувача кафедри загальної та клінічної патофізіології Одеського національного медичного університету.

З 2008 по 2013 рік був членом  спільної україно-німецької робочої групи з реформування психіатрії в Україні.

З грудня 2012  по вересень 2017 року обіймав посаду ректора Київського Інтитуту Сучасної Психології та Психотерапії.

З вересня 2017р. повересень 2021 р. М. Пустовойт обіймав посаду завідувача кафедри психіатрії та наркології Одеського національного медичного університету.

Є членом робочої групи з розробки концепції розвитку психіатрії в Україні до 2025 року.

Автор понад 100 наукових публікацій у фахових та міжнародних виданнях.

Є співавтором 7 посібників для студентів медичних ВНЗ.

Є співавтором робочих програм з психіатрії, психіатрії та наркології, медичної психології для студентів медичних ВНЗ  ІІІ-IV  рівня акредитації.

У сьогоднішніх реаліях війни активно займається волонтерською роботою з питань організації медичної допомоги і постачання військових госпіталів. Організував конференцію з міжнародною участю «Виклики психіатрії в умовах війни», багато часу приділяє питанням лікування і реабілітації бойового посттравматичного стресового розладу.

Приймає участь у спільному проєкті Прикарпатського обласногоклінічного центру психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківського національного медичного університетуу створенні відділення медико-психологічної реабілітації для українських військових та постраждалих від наслідків російської агресії проти України.

На  сьогоднішній день клінічними базами кафедри психіатрії, наркології та медичної психології є Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради (вул. Медична, 15) та в навчально - практичні кімнати в навчальному корпусі ІФНМУ (вул. Степана Бандери,  79а). 

В даний час на кафедрі працюють доценти І. В. Тодорів, О. М. Пітик, О.В. Панчак, І.Л. Козова, О.П. Шелемей, В.В. Пітулей, І.Р. Ромаш; асистенти: к.мед.н. Ю.М.Бежук, к.псих.н. І.В. Кахно,Л.П. Ткачук, Г.М. Герасимович,  А.-К.Б.Сікора, А.А. Пушко, А.М.Рішко,В.І.Яцинович,А.Ю.Коба.

Активно працює студентський науковий гурток. Студенти-гуртківці приймають участь в інститутських, міжвузівських та міжнародних конференціях, їх роботи неодноразово відзначалися призовими місцями і грамотами.

Сьогодні  на  кафедрі проводяться заняття з лікарями – інтернами з фаху «психіатрія», читаються новаторські лекції, організовуються практичні заняття і семінарські заняття, а також розборибіля ліжка пацієнта. Враховуючи нагальні проблеми, у зв’язку з війною, на кафедрі відкрито первинну спеціалізацію з психотерапії для лікарів різних спеціальностей. 

Професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Михайло ПУСТОВОЙТ проводить клінічний розбір пацієнта з інтернами кафедри 2 року начання.

Співробітники

Пустовойт Михайло Михайлович

завідувач кафедри Психіатрії, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук

Відповідальний за організацію навчально-методичної, наукової роботи кафедри психіатрії, охорону праці та техніку безпеки на кафедрі; облік і зберігання матеріальних цінностей.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Web of Science Research Gate

Винник Михайло Іванович

професор

доктор медичних наук

Відповідальний за післядипломне навчання кафедри психіатрії

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тодорів Ігор Васильович

доцент

кандидат медичних наук

Відповідальний за навчально-методичну роботу з психологічної реабілітації учасників АТО/ООС та їх родин. Консультант університетської клініки, обласного перинатального центру та міського клінічного перинатального центру.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пітик Олена Миколаївна

доцент

кандидат медичних наук

Відповідальна за організацію лікувальної роботи. Відповідальна за роботу з іноземними здобувачами освіти; лектор з дисципліни

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Бежук Юрій Михайлович

асистент

кандидат медичних наук

Ромаш Іван Романович

доцент

кандидат медичних наук

Відповідальний за організацію навчання за допомогою платформи Teams,та підготовку тестів у систему tests.if.ua

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сікора Анастасія-Катерина Богданівна

асистент

завуч, відповідальна за організацію освітнього процесу за ведення діловодства навчально -методичну роботу кафедри психіатрії,

Ткачук Людмила Петрівна

асистент

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пушко Антоніна Анадріївна

асистент

Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри

ORCID Google Scholar Web of Science

Панчак Оксана Володимирівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

Відповідальна за блок психологічних наук кафедри психіатрії

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Козова Ірина Любомирівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пітулей Вікторія Вікторівна

доцент

кандидат психологічних наук наук

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Кахно Ірина Вікторівна

асистент

кандидат психологічних наук наук

ORCID

Дзівак Катерина Володимирівна

асистент кафедри

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Яцинович Віталій Ігорович

асистент

Відповідальний за роботу СНТ і молодих вчених кафедри психіатрії

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Рішко Анна

асистент кафедри, викладач коледжу

ORCID Scopus Web of Science

Краснопольська Ірина

викладач коледжу

Панчишин Михайло Володимирович

Аспірант кафедри

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Синюк Ігор Ігорович

Аспірант кафедри

ORCID Web of Science

Матушевський Богдан Михайлович

Аспірант кафедри

ORCID Web of Science

Марухняк Маряна Ярославівна

лаборант

ВІдповідальна за перевірку ведення академічних журналів та інших журналів молодших спеціалістів; наявність методичних матеріалів на стендах кафедри

Данілова Іванна Андріївна

Старший лаборант

Відповідальна за введення протоколів засідань кафедри та методичних нарад, веде облік робочого часу,заповнює табелі

Діяльність