Кафедра радіології та радіаційної медицини

Про кафедру

Кафедру радіології та  радіаційної медицини організовано в серпні 1956 року під керівництвом  В.І.Ветощука. Наукова робота професора В.І.Ветощука була спрямована на вивчення питань теорії томографії, методики пошарового рентгенологічного дослідження та на розробку апаратів для томографії. Результати цієї роботи викладено в докторській дисертації, захищеній 1972 року. В.І.Ветощук одержав 17 авторських свідоцтв на нові конструкції томографів. Тривалий час на кафедрі працювали доцент П.В.Паращак та доцент М.З. Долчук. У той період кафедра активно займалася розробленням і втіленням у практику методів функціональної рентгенодіагностики захворювань органів грудної порожнини. Результати цієї роботи опубліковані в журналах по спеціальності, повідомлені на всесоюзних і республіканських конференціях.

{foto=small=Vytoscuk}

Василь  Іванович Ветощук  - завідувач кафедри рентгенології і медичної радіології (1956-1986) – доктор медичних наук, професор, Академік Академії національного прогресу України. Член правління Асоціації радіологів.

       З 1970 року на кафедрі працює В.М. Рижик на посаді асистента. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Рентгенографія, томографія, первинно-збільшена рентгенографія в діагностиці травм кісток та суглобів кінцівок”. В 1974-1977 р. В.М.Рижик працював в Тунісі на посаді завідуючого рентгенодіагностичним відділом обласного госпіталю. Починаючи із 1986 року кафедрою завідує професор В.М.Рижик. В 1989 році професор Рижик В.М., консультант ООН, по призначенню ВООЗ працював в Індії, Монголії. Професор Рижик В.М. присвячує діагностичну роботу пацієнтам із захворюванням ЛОР-органів, легеневої системи та є консультантом кабінету МРТ на базі міської лікарні №1. Під його керівництвом виконано та захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій. Професор В.М. Рижик є співавтором відкриття та розробки закономірного зв’язку між розвитком хронічного аспіринового поліпозного риносинуситу і порушенням метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини, за які нагороджений дипломом та золотою медаллю. Також разом з професором Дудієм П.Ф. нагороджені дипломом та золотою медаллю Асоціації польських винахідників та раціоналізаторів за відкриття методу оцінки лікування поліпозного риносинуситу з прогнозуванням подальшого ведення та діапазону хірургічного втручання.

{foto=small=Ryzyk}

Валер’ян Миколайович Рижик  - завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини з 1986 р., доктор медичних наук, професор, Член Європейської Асоціації радіологів, Заслужений діяч науки та техніки, голова Асоціації радіологів Прикарпаття.

У 2010 році доцент Дудій П.Ф. захистив докторську дисертацію на тему: «Спіральна комп’ютерна томографія в діагностиці захворювань кісток та порожнин лицевого черепа» та отримав вчене звання професора у 2012р. Під керівництвом професора Дудія П.Ф. на кафедрі виконано та захищено дві кандидатські дисертації. Професор Дудій П.Ф. консультує хворих та обстежує пацієнтів з університетської клініки, закріплених відділень обласної клінічної лікарні, стоматологічних поліклінік міста Івано-Франківська, центральної міської клінічної лікарні, Прикарпатського клінічного онкологічного центру.

Доцент Остап’як І.М.  консультує хворих і проводить планові обходи пацієнтів у радіологічному відділенні Прикарпатського клінічного онкологічного центру. Доцент Остап’як І.М. є головою товариства променевих терапевтів області.

Доцент Витвицький З.Я. консультує пацієнтів та обстежує хворих із закріплених відділень ОКЛ, університетської клініки. Свою консультативно-діагностичну роботу присвячує пацієнтам з патологією опорно-рухового апарату. Доцент Витвицький З.Я. є керівником з виробничої практики в студентів університету протягом 15 років.

Доцент Федик О.М. консультує пацієнтів та проводить рентгенологічні обстеження хворих університетської клініки, ОКЛ з відділів травматологічного профілю, консультує хворих обласної дитячої клінічної лікарні.

Доцент Царук О.Я. обстежує пацієнтів педіатричного профілю на базі обласної дитячої клінічної лікарні. Значну частину своєї консультативної роботи присвячує виявленню вроджених вад серця у дітей. Доц. Царук О.Я. – регіональний представник центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Доц. О.Я. Царук на базі медичної практики «Доктор Царук» впровадила і активно використовує метод телемедицини в навчанні та консультативній допомозі пацієнтам.

Доцент Ленчук Т.Л. проводить ультразвукові обстеження та консультації хворих  на базі міської поліклініки №2, відповідальна за роботу з студентами факультету іноземних громадян.

Доцент Мацькевич В.М. обстежує хворих університетської клініки, відділень ЦМКЛ, Івано-Франківського обласного пульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради.  

Асистент Стасів І.Д., асистент Лаврук Х.З. проводять ультразвукові обстеження хворих на базі університетської клініки.

Асистент Стасів І.Д., асистент Лаврук Х.З., асистент Куца С.О. проводять роботу по написанню кандидатської дисертації.

Кафедра підтримує тісні зв’язки із органами практичної охорони здоров’я. На лікарських конференціях, засіданнях наукового товариства постійно виступають із доповідями усі працівники кафедри.

Працівники кафедри приймають активну участь в роботі Європейської асоціації радіологів, асоціації радіологів України. Учасники міжнародних конгресів радіологів у Відні, Празі, США, Індії, де зроблено 18 доповідей.

Працівники кафедри радіології та радіаційної медицини є членами редакційних рад наступних журналів: професор Рижик В.М. – «УРЖ», професор Рижик В.М., професор Дудій П.Ф. – «Променева діагностика і променева терапія», доцент Ленчук Т.Л.  – «Галицький лікарський вісник».

Кафедра радіології та радіаційної медицини здійснює комплексну роботу у науковій та лікувальній співпраці з кафедрою оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї, а також кафедрами акушерства та гінекології післядипломної освіти, ендокринології.

У 2021 році на кафедрі запланована комплексна науково-дослідна робота на тему «Променева, клініко-лабораторна діагностика та морфопатогенез органів та систем при дифузному альвеолярному пошкодженні легень».

Від 2017 року університет співпрацює з медичною практикою «Доктор Царук», на базі якої активно проводиться навчання курсантів інституту післядипломної освіти за спеціальністю «Радіологія». Від вересня 2018 року підписаний договір про наукове співробітництво з клінікою репродуктивної медицини «Екстрамед» (Івано-Франківськ), від вересня 2020 року із «Лікувально-діагностичний центр св. Луки УГКЦ».

Сьогодні перед колективом кафедри стоять завдання з покращення матеріально-технічного забезпечення учбового процесу, адаптації до нового учбового плану, а наукові дослідження спрямовані на удосконалення методів рентгенологічної, ультразвукової, КТ та МРТ діагностики різних захворювань.

Кафедра проводить заняття по вибіркових дисциплінах ВК 15.1. «Радіологія» та ВК 15.2. «Променева діагностика, променева терапія» з студентами ІІІ курсу медичного та ВК 15.1. «Радіологія» та ВК 15.2. «Сучасні методи радіології в стоматології» для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультетів, по ОКП 37 «Онкологія та радіаційна медицина» з студентами V курсу медичного факультету та відповідних курсів факультету підготовки іноземних громадян.  

На факультеті післядипломної освіти кафедра проводить підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Радіологія». Для лікарів-рентгенологів та лікарів ультразвукової діагностики проводяться курси спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення по 9 темах.

На кафедрі радіології та радіаційної медицини постійно ведеться робота, спрямована на покращення навчального процесу, удосконалюється програмне навчання. В навчальному процесі широко використовуються методи самостійної роботи студентів, засоби дистанційного навчання.

Тематичні плани лекцій і практичних занять постійно оновлюються із врахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Заняття з студентами, інтернами та курсантами ННІ ПО проводяться на базі відділення рентгенодіагностики з кабінетами СКТ та МСКТ ОКЛ, відділення функціональної діагностики ОКЛ, відділення променевої терапії ОКОД, кабінети МСКТ та МРТ ОКОД, відділення променевої діагностики ОДКЛ, рентгенкабінет клініки ІФНМУ, рентген кабінет ОФПЦ, кабінети МРТ МКЛ №1, кабінети УЗД перинатального центру, кабінети УЗД та відділення  рентгенодіагностики з кабінетом МСКТ ЦМКЛ.

Протягом усього часу існування кафедри радіології та радіаційної медицини  працює студентський науковий гурток. Головним напрямом його роботи є ознайомлення студентів з сучасною рентгенодіагностичною апаратурою, методами рентгенологічного, ультразвукового,  КТ і МРТ- дослідження хворих. За час роботи в ньому взяло участь 438 студентів. Зроблено чимало доповідей на міжкафедральних та університетських конференціях. Багато гуртківців нині працюють лікарями-рентгенологами в лікувальних закладах області.

На кафедрі радіології у 2019 р. вперше в університеті було успішно проведено та впроваджено об’єктивний структурований клінічний іспит  (ОСКІ) зі спеціальності «Радіологія».

Вже більше 30 років під чуйним керівництвом професора В.М. Рижика колектив кафедри працює в дружній атмосфері підтримки та співпраці. Співробітники завжди готові надати консультативну допомогу один одному у складних клінічних випадках та підтримати колег у їх професійних звершеннях та здобутках. Валер’ян Миколайович Рижик є не тільки науковим наставником не одного покоління радіологів та справедливим керівником підрозділу,  але й зразком людяності і доброти для своїх підлеглих.

{foto=middle=sklad_kafedry}

Колектив кафедри радіології на базі рентген відділення обласної клінічної лікарні (2019р.)

{foto=middle=majsterclas}

Майстер-клас для студентів факультету підготовки іноземних громадян із проведення рентгенологічного дослідження товстого кишечника – іригоскопії.

{foto=middle=ispyt}

Проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) зі спеціальності «Радіологія» у лікаря-інтерна у 2019 році.

{foto=middle=ispyt_2}

Проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) зі спеціальності «Радіологія» у лікаря-інтерна у 2019 році.

{foto=middle=Yaremche_2015}

Колектив кафедри радіології та радіаційної медицини на Всеукраїнській конференції, присвяченій ювілею професора В.М. Рижика (м. Яремче, 2015р.)

Співробітники

Рижик Валер'ян Миколайвич

Завідувач кафедри, професор

Доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дудій Петро Федорович

Професор

Доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Витвицький Зиновій Ярославович

Доцент

Кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Федик Оксана Миколаївна

Доцентка

Кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Остап'як Іван Михайлович

Доцент

Кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ленчук Тетяна Любомирівна

Доцентка

Кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

ORCID Scopus Google Scholar

Мацькевич Вікторія Миколаївна

Доцентка

Кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Царук Олександра Ярославівна

Доцентка

Кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ільницька Христина Михайлівна

Асистентка

Кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Стасів Ірина Дмитрівна

Асистентка

Кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Куца Стефан Олегович

Асистент

Кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

ORCID Google Scholar Web of Science

Стефанська Тетяна Юріївна

Старша лаборантка

Діяльність