ВІДДІЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ (ECTS) ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Про відділ

Контактна інформація:

вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018

Тел./факс +380342-53-01-87

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Введення даних для рейтингу викладачів: https://e-ifnmu.netlify.app/

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Анкетування здобувачів освіти

- Результати анкетування здобувачів освіти ІФНМУ за освітньо-професійною програмою 221 "Стоматологія" щодо перегляду і оновлення ОПП на 2023/2024 н.р.

- Результати анкетування здобувачів освіти ІФНМУ за освітньо-професійною програмою 221 "Стоматологія" щодо перегляду і оновлення ОПП на 2022/2023 н.р.

- Результати опитування студентів ОПП Педіатрія 2021

- Результати анкетування здобувачів освіти ІФНМУ за освітньо-професійною програмою 221 "Стоматологія" щодо перегляду і оновлення ОПП на 2021/2022 н.р.

- Загальні результати анкетування для студентів (здобувачів освіти) ІФНМУ щодо організації освітнього процесу (Microsoft Forms)

- Результаты опроса студентов стоматологов

- The results of a survey of dental students

- Результати анкетування студентів освітньої програми педіатрія щодо організації освітнього процесу 2021

Результати анкетування студентів спеціальності медицина щодо організації освітнього процесу 2020

Результати анкетування студентів спеціальності фізична терапія, ерготерапія щодо організації освітнього процесу 2020

- Результати анкетування здобувачів освіти за ОПП Стоматологія

- Аналіз анкетування студентів медичного факультету кураторами груп з 2016 до 2020 року

- Анкетування студентів у моніторингу якості освітнього та виховного процесу ІФНМУ

- Результати анкетувань студентів ОПП Стоматологія радою кураторів 2019 рік

- Результати анкетувань студентів ОПП Стоматологія радою кураторів 2018 рік

- Результати анкетувань студентів ОПП Стоматологія радою кураторів 2017 рік

_______________________________________________________________________________________________________________________

Анкетування науково-педагогічних та педагогічних працівників

_______________________________________________________________________________________________________________________

Звіти внутрішніх аудитів освітнього процесу

_______________________________________________________________________________________________________________________

Інтегровані рейтингові показники студентів випускних курсів

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 Про відділ

Відділ Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) та моніторингу якості освіти є структурним підрозділом Івано-Франківського національного медичного університету  і створений з метою впровадження в Університеті кредитно-трансферної накопичувальної системи організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі види спеціальностей та Освітні програми (ОП).

Відділ створений за наказом ректора університету № 634-Д від 17.11.2011р. у відповідності до Статуту Івано-Франківського національного медичного університету.

 

Основними завданнями Відділу є:

Впровадження в Університеті європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу у відповідності до вимого Болонської декларації, розробка методології і методики моніторингу та забезпечення якості освіти.

Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів освіти, розробка спільно з факультетами, ННІПО, відділом аспірантури та докторантури єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію,  показників моніторингу якості знань на ОП.

Організація і здійснення методичного керівництва проведенням моніторингу якості підготовки фахівців в Університеті.

Розробка комплексу показників, що забезпечують цілісне уявлення про стан освітнього процесу в Університеті.

Систематизація інформації про стан і розвиток освітнього процесу в Університеті, забезпечення регулярного і наочного представлення отриманої інформації.

Інформаційне забезпечення аналізу і прогнозування стану й розвитку освітнього процесу в Університеті, аналіз матеріалів моніторингу освіти та вироблення управлінських рішень.

Спостереження за освітнім процесом (проведення ректорських контролів, контрольні відвідування занять керівництвом усіх рівнів, взаємовідвідування тощо), метою якого є визначення шляхів його інтенсифікації, зокрема за рахунок підвищення рівня його організації, використання новітніх освітніх технологій, впровадження результатів науково-дослідних робіт, активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищення рівня кваліфікації викладачів, більш ефективного використання навчальних, кадрових, матеріальних і технічних ресурсів.

Запровадження системи управління якістю, як стратегічного рішенням вищого керівництва ІФНМУ, з метою поліпшення загальної дієвості Університету в цілому та забезпечення міцної основи для ініціатив щодо сталого розвитку.

Соціальний моніторинг, метою якого є дослідження сучасного стану регіонального освітнього середовища, вивчення попиту на освітні послуги, які пропонує Університет, визначення рівня задоволення якістю освіти випускниками і роботодавцями тощо.

Контроль за дотриманням вимог керівних документів, що стосуються освітнього процесу, підвищення ефективності освітнього процесу та якості навчання осіб, що навчаються в Університеті за різними ОП..

Організація роботи щодо узагальнення  матеріалів з оптимізації освітнього процесу, вивчення вітчизняного та світового досвіду надання освіти в галузі «Охорона здоров’я», розробка рекомендацій з його впровадження.

Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та освітній процес факультетів, ННППО, відділ аспірантури та докторантури, кафедр, медичного коледжу.

Участь в організаційній роботі щодо відкриття нових факультетів, спеціальностей, ОП.

Участь в організації та проведенні  науково-методичних та навчально-методичних конференцій.

Надання консультативно-методичної допомоги працівникам структурних підрозділів Університету з питань впровадження кредитно-трансферної накопичувальної системи організації освітнього процесу, діагностики, оцінки та моніторингу якості знань здобувачів освіти, запровадження СУЯ.

Інформування всіх суб’єктів освітнього аудиту про результати моніторингових досліджень, оприлюднення результатів моніторингу через інформаційні ресурси Університету.

Забезпечення студентів та випускників Університету документами  про освіту згідно чинного законодавства.

 

Положення про відділ
Виготовлення дублікатів документів про освіту

У відповідності  до Закону України „Про вищу освіту", на виконання Наказу МОН від 10.12.2003 № 811 „Про затвердження Положення про ІВС „ОСВІТА" ,  Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка затвердженого Верховною радою України 28.12.2020р., Наказу МОН України «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки (зареєстрований в міністерстві юстиції України 29 січня 2021 року за № 122/35744) дублікат документа про освіту замовляється у разі:

 1. втрати, викрадення документа про вищу освіту;
 2. пошкодження документа про вищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації;
 3. якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту;
 4. невідповідності документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі;
 5. зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 6. неможливості встановити інформацію, що необхідна, зокрема, для підготовки документа про вищу освіту до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або його легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів закладу освіти.

Дублікати документа про вищу освіту виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до Університету, що видав документ про вищу освіту.

Для замовлення дубліката диплома (додатка до диплома європейського взірця) власнику втраченого, пошкодженого документа про освіти, або уповноваженій ним особі необхідно надати до Університету наступні документи:

 1. Заяву на ім’я ректора Університету (додаток 1).
 2. Копію втраченого диплома та додатка до диплома (при відсутності цих документів необхідно звернутися в архів Університету для їх отримання).
 3. Архівну довідку, отриману в архіві Університету про те, особо навчалася в Університеті та отримала відповідний диплом.
 4. Довідку з поліції отриману, по місцю проживання (додаток 2).
 5. Квитанцію про оплату вартості виготовлення дублікату диплома та додатку до диплома.
 6. Оголошення в газеті про втрату документа про освіту ( додаток 3).
 7. Ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта.
 8. Ксерокопію ідентифікаційного коду.
 9. Згоду на збір та обробку персональних даних.
 10. Транслітерацію власного Прізвища та імені латинськими літерами згідно чинного законодавства.
 11. Зазначити українською та англійською мовами повну назву Документу про освіту, що був підставою для вступу до Університету (вид документа (атестат, диплом молодшого спеціаліста тощо), серія та реєстраційний номер, найменування закладу освіти, який видав документ, країна видачі, дата видачі).
 12. Вказати, яку іноземну мову вивчав в Університеті.

Для замовлення дубліката додатку до диплома необхідно надати наступні документи:

 1. Заяву на ім’я ректора Університету (додаток 1)
 2. Копію втраченого додатка до диплома (при відсутності цього документа необхідно  звернутися в архів Університету для його отримання)
 3. Квитанцію про оплату вартості виготовлення дублікату додатку до диплома про вищу освіту.
 4. Ксерокопію першої сторінки паспорта.
 5. Транслітерацію власного Прізвища та імені латинськими літерами згідно чинного законодавства.
 6. Зазначити українською та англійською мовами повну назву Документу про освіту, що був підставою для вступу до Університету (вид документа (атестат, диплом молодшого спеціаліста тощо), серія та реєстраційний номер, найменування закладу освіти, який видав документ, країна видачі, дата видачі).
 7. Вказати, яку іноземну мову вивчав в Університеті.

Для замовлення дубліката студентського квитка  необхідно надати наступні документи в деканат факультету (дирекцію медичного коледжу):

 1. Заяву на ім’я декана факультету (директора фахового медичного коледжу)  (додаток 4).
 2. Квитанцію про оплату вартості виготовлення дублікату студентського квитка.
 3. Оголошення в газеті про втрату студентського квитка ( додаток 6)
 4. Згоду на збір та обробку персональних даних,  якщо даний документ не був попередньо підписаний студентом (даний документ отримується в деканаті та зберігається в особовій справі студента).

На підставі поданих документів деканат факультету (дирекцію фахового медичного коледжу) формує наказ про видачу дублікату студентського квитка, який після підпису ректора Університету, подається у Відділ, що служить підставою для виготовлення дублікату студентського квитка.

Додаток 1

ВЗІРЕЦЬ 

Ректору Івано-Франківського

національного медичного університету

професору Рожку М.М.

випускника лікувального

факультету 1985 року,

спеціальності «Лікувальна справа»

Сірка Івана Петровича,

Тел.. 000000000000

Адреса м. Ів………………………..

вул. Р……………………………….

 

Заява

             Прошу Вашого дозволу на видачу мені дубліката диплома спеціаліста та дубліката додатку до диплома про вищу освіту так, як оригінали цих документі, виданих мені в 1985 році після закінчення Івано-Франківського державного медичного інституту,  були втрачені.

До заяви додаю наступні документи ……(вказати перелік документів). 

Sirko Ivan 

Дата                                                                                                                                         Підпис

Додаток 2

ВЗІРЕЦЬ 

Довідка

Видана гр. Сірку Івану Петровичу  в тому, що він дійсно звертався  в Городенківським РВ УМВС України в Івано-Франківській області з приводу втрати диплома спеціаліста  АВ № 123321, реєстраційний № 125, виданого Івано-Франківським державним медичним інститутом

Серед знайдених документів  даний диплом  не значиться.

дата        Посада           Печатка          підпис            Прізвище, ініціали

Додаток 3

ВЗІРЕЦЬ оголошення в газету

Втрачений диплом спеціаліста  АВ № 123321, реєстраційний № 125, виданий 22.06.1985 року Івано-Франківським державним медичним інститутом на прізвище Сірка Івана Петровича вважати недійсним.

До оголошення обов’язково необхідно додати назву газети, із зазначенням дати випуску та номера.

Додаток 4

Декану медичного факультету

Професору Яцишину Р.І.

студентки 3 кусу 10 групи

медичного факультету,

Кузьмич Ірини Іванівни

Заява               

Прошу Вашого дозволу на видачу мені дубліката студентського квитка так, як  студентський квиток мною було втрачено.

дата            Підпис

Додаток 5

Взірець оголошення в газету

Втрачений студентський квиток  ВА № 12332112  виданий 01.09.2019  року Івано-Франківським національним медичним університетом  на прізвище Кузьмич Ірини Іванівни вважати недійсним.

До оголошення обов’язково необхідно додати назву газети, із зазначенням  дати випуску та номера.

Вартість виготовлення дублікатів документів про освіту відшкодовується власником документа про освіту шляхом переведення відповідних коштів на рахунок Університету.

Івано-Франківський національний медичний університет

Код ЄДРПОУ 02010758,

Банк Держказначейська служба України, м. Київ

МФО 820172;  р/р UA 488201720313291005201004289

Свідоцтво100202196, под. номер 020107509155

Призначення платежу: за дублікат документа про освіту (необхідно вказати назву)  

Для уточнення вартості виготовлення дублікату документу про освіту необхідно зв’язатися з представником Відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти для уточнення  суми  необхідної  для здійснення відповідної оплати, яка встановлюється чинним законодавством України та відповідним наказом ректора Університету.

Видача виготовлених дублікатів документів про освіту їхнім власникам здійснюється у відділі ECTS та моніторингу якості освіти при наявності паспорта

При отриманні дубліката документа про освіту іншою особою - при наявності паспорта та нотаріально завіреного доручення на право отримання цього документа.

Дублікати студентських квитків видаються студентам університету через деканати факультетів (дирекцію фахового медичного коледжу). 

Телефон для довідок: +38(0342)-53-01-87, щодня, крім суботи та неділі, 3 0800 до 1700, обідня перерва з 1200 до 1300.

 Система управління якістю
 

Співробітники

КАПЕЧУК Василь Васильович

Начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-01-87; +380972687978

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Представник керівництва з питань СУЯ відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015, доцент кафедри офтальмології

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

ЧАВ’ЯК Іван Ігорович

Методист відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти

кандидат фізико-математичних наук

тел.: +380342-53-48-44

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший куратор ЄКТС факультету підготовки іноземних громадян, заступник начальника відділу

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

МЕЛЬНИК-ШЕРЕМЕТА Ольга Петрівна

Старший куратор ЄКТС медичного факультету

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-25-75

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

ТУРЧИН Назар Ігорович

Куратор ЄКТС медичного факультету

тел.: +380342-53-25-75

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини та реабілітації

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

ОКТИСЮК Юрій Вікторович

Куратор ЄКТС стоматологічного факультету

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-10-50

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доцент кафедри дитячої стоматології

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

МЕЛЬНИК Дмитро Олександрович

Куратор ЄКТС фармацевтичного факультету

кандидат хімічний наук

тел.: +380342-78-83-91

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доцент кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

ЗЕМАН-ГАБУР Тетяна Зіновіївна

Куратор ЄКТС факультету підготовки іноземних громадян

тел.: +380342-53-48-44

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

асистент кафедри хірургії післядипломної освіти та урології

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

ГЛОВ’ЯК Віталій Григорович

Куратор ЄКТС фахового медичного коледжу ІФНМУ

тел.: +380342-53-02-03

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувач навчально-виробничої практики фахового медичного коледжу

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

БАГРИНОВСЬКИЙ Роман Іванович

Відповідальний за проведення Епапів 1 та 2 Єдиного державного кваліфікаційного іспиту на медичному факультет

тел.: +380342-53-25-72

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

асистент кафедри медичної біології та медичної генетики

Детальна інформація (pdf) Web of Science

ШОВКОВА Наталія Іванівна

Відповідальна за проведення Епапів 1 та 2 Єдиного державного кваліфікаційного іспиту на стоматологічному факультеті

кандидат медичних наук

тел.: 380342-53-10-50

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доцент кафедри дитячої стоматології

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

РУЩАК Надія Іванівна

Відповідальна за проведення Епапів 1 та 2 Єдиного державного кваліфікаційного іспиту на фармацевтичному факультеті

кандидат фармацевтичних наук

тел.: +380342-78-83-91

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

асистент кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

ВОЛОШИНОВИЧ Володимир Мирославович

Відповідальний за проведення Епапів 1 та 2 Єдиного державного кваліфікаційного іспиту на факультеті підготовки іноземних громадян

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-48-44

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доцент кафедри судової медицини, медичного та фармацевтичного права

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

ВАСИЛЮК Наталія Василівна

Відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок 3» у навчально-науковому інституті післядипломної освіти

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-20-45

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доцент кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

ГВОЗДЕЦЬКА Галина Сергіївна

Відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок М» та ЄДКІ у фаховому медичному коледжі

тел.: +380342-53-02-03

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувачка сестринським відділенням фахового медичного коледжуvasyliuk_nv_01.01.2023

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

ПАВЛЮК Ігор Ростиславович

Відповідальний за інформаційно-програмне забезпечення відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти

тел.: +380342-78-41-63

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

викладач кафедри медичної інформатики та медичної і біологічної фізики

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

МУДРА Світлана Зіновіївна

Провідний фахівець відділу ЄКТС та моніторингу освіти

тел.: +380342-53-01-87

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

МАРЦІНКОВСЬКА Іванна Петрівна

Фахівець І категорії відділу ЄКТС та моніторингу освіти, за сумісництвом

тел.: +380342-53-01-87

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за документальний супровід Системи управління якістю, лікар-анестезіолог Центру стоматології університетської клініки ІФНМУ

Детальна інформація (pdf)

ФРИЧ Наталія Ігорівна

Фахівець відділу ЄКТС та моніторингу освіти

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-01-87

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за видачу витягів з навчально-методичних документів для випускників Університету, доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

Детальна інформація (pdf) Google Scholar Web of Science

ДЕНІНА Роксолана Валентинівна

Фахівець відділу ЄКТС та моніторингу освіти

кандидат медичних наук

тел.: +380342-53-01-87

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за видачу витягів з навчально-методичних документів для випускників Університету, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

СЕМ’ЯНЧУК Оксана Михайлівна

Інспектор відділу ЄКТС та моніторингу освіти

тел.: +380342-53-01-87

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)