ЄДКІ. Крок

 

- Наказ № 505 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

- ПОСТАНОВА від 19 березня 2022р. № 316 Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти  на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я” в умовах воєнного стану

- Про затвердження Графіка іспитів 2022

- Посилання на сайт ректорського контролю підготовки до "КРОКу"  

- Лист МОЗ України «Про додаткову підготовку студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» з питань профілактики захворювань, вакцинації та імунізації» 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019р. Про внесення змін до Порядку проведення єдиного державного кваліфікованого іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я"

- Наказ МОЗ України №106 від 22.01.2021 Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках

- Додаток до наказу МОЗ України №106 від 22.01.2021

 

БАЗИ:


- Бази ЄДКІ Крок 1 ЗЛП для підготовки до ректорського контролю

- Бази Крок 2 ЗЛП  для підготовки до ректорського контролю

- База I Етапу ЄДКІ  КРОК1 Стоматологія

- База II Етапу ЄДКІ  КРОК2 Стоматологія

- База І Етапу ЄДКІ КРОК 1 Фармація

- База ІІ Етапу ЄДКІ КРОК 2 Фармація

- База Крок 1 для підготовки до ректорського контролю з медичної біології

- Порядок проведення лiцензiйних iнтегрованих iспитiв

 

ГРАФІКИ:


- Графік консультацій до ЄДКІ

- Графік проведення іспитів Крок 1 та Крок 2, ЄДКІ

- ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ КРОК-3 ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ «Стоматологія» І РОКУ НАВЧАННЯ

 - ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Стоматологія» Крок 1 Стоматологія

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ СЛАДАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ КРОК-2 (Витяг з «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів», затвердженого МОЗ України 12.04.2017 року)

 

ЄДКІ. ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР:

- ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

Шановні студенти!

Ліцензійний іспит - це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря або провізора. Студенти, які готуються за фахами «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «фармація» складають два окремі тестові екзамени – «перший етап ЄДКІ» та «Крок 2». Перший екзамен «перший етап ЄДКІ» складається з:

  • Інтегрованого тестового іспит КРОК 1;
  • Іспиту з англійської мови професійного спрямування.

 «Крок 2» - з основних професійно орієнтованих дисциплін. Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти мінімально необхідному рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

Форма ліцензійних екзаменів

Іспит проводиться у формі письмового тестування. Загальна довжина тесту - 200 тестових завдань, які входять в так званий екзаменаційний буклет: Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Він включає тестові завдання формату А, які складаються з ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п'яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D , Е). Правильна відповідь на тестове завдання - це одна найкраща відповідь на запитання (твердження).

На іспиті Ви отримуєте екзаменаційний буклет та бланк відповідей.

Екзаменаційний буклет. Екзаменаційний буклет має номер; студент вписує на обкладинці свій ідентифікаційний код, прізвище та ініціали.

Кожне тестове завдання (ТЗ) пронумеровано від 1 до 20 0. До завдання додається чотири-п'ять відповідей ( A , B , C , D , E ). Ви маєте обрати одну найкращу відповідь.

Бланк відповідей. Бланк відповідей складається з двох частин: Ліва частина містить інформацію про екзамен та особисті дані студента (ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, курс, дату складання екзамену та додаткову інформацію). Права частина є бланком відповідей на тестові завдання.

Уважно прочитайте кожне тестове завдання. Переконайтеся, що Ви точно зрозуміли, про що Вас запитують. Спробуйте самостійно дати відповідь на ТЗ, а потім знайдіть її серед запропонованих варіантів.

В іншому разі уважно прочитайте кожний варіант відповідей та відкиньте ті, які з Вашої точки зору абсолютно невірні. Серед відповідей, які залишилися, оберіть найкращу.

Правильна відповідь, вноситься до бланка шляхом повного замальовування кружка з відповідною літерою біля номера, що відповідає номеру даного тестового завдання.

Уважно стежте, щоб позначка відповіді, яку Ви відмічаєте у бланку, відповідала номеру тестового завдання, на яке Ви відповідаєте.

Робіть густу темну відмітку так, щоб не можна було прочитати літери всередині кружка, який замальовано. Правильна відповідь на тестове завдання дає 1 бал, неправильна відповідь дає 0 балів. Якщо Ви відмічаєте більше, ніж одну літеру, така відповідь вважається неправильною. Якщо Ви змінюєте літеру, повністю стирайте гумкою попередню відмітку так, щоб з'явилася літера. Залишки відміток можуть призвести до того, що деякі відповіді будуть вважатися неправильними.

Не витрачайте занадто багато часу на окреме ТЗ. Ви маєте лише І хвилину для відповіді на кожне ТЗ. Періодично перераховуйте, скільки Ви зробили та скільки Вам залишилося зробити.

Після закінчення роботи перевірте, чи повністю Ви заповнили бланк. Бланки відповідей перевіряються шляхом комп'ютерного сканування у Центр Тестування МОЗ України.

Після закінчення часу тестування, про що Ви будете повідомлені адміністраторами екзамену, Ви припиняєте роботу, закриваєте екзаменаційний буклет та чекаєте, поки адміністратор збере Ваші тестові матеріали.

Якщо Ви закінчите іспит раніше, необхідно повідомити про це адміністратора екзамену, здати йому свої тестові матеріали та залишити екзаменаційну аудиторію, не заважаючи іншим студентам.

Після закінчення екзамену кожний екзаменаційний буклет перевіряється на цілісність. Відсутність будь-якої частини Вашого екзаменаційного буклету автоматично призводить до нескладання Вами екзамену.

 

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів: 

Діюча величина критерію "склав" для інтегрованого тестового іспиту  "КРОК 1" та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту:

  • для інтегрованого тестового іспиту "Крок 1" на рівні 60,5 %правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань;
  • для іспиту з іноземної мови професійного спрямування на рівні 30,5 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань.

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1». У разі не перескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.

«КРОК 2» - Діюча величина критерію – 60,5% правильних відповідей.
Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.

 

Як готуватись

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, першим кроком підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення і повторення учбового матеріалу.

Наступним кроком є опрацювання відкритих інформаційних матеріалів для підготовки студентів до ліцензійних іспитів – екзаменаційних буклетів. Починаючи з 2013-2014 н.р. Центр тестування оприлюднює на сайті екзаменаційні буклети минулих років для кожного іспиту.

Кожний тест, який складатимуть студенти, міститиме частину тестових завдань з екзаменаційних буклетів минулих років, тому знання буклетів безумовно підвищує шанси на успішне складання.

Центр тестування пропонує зосередитися для тренування на екзаменаційних буклетах минулих років. В будь-якому випадку, слід пам'ятати, що лише частина тесту формується з тестових завдань екзаменаційних буклетів попередніх років, а джерелом решти тесту є закритий банк тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тому для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчить та повторюйте учбовий матеріал!

 

Корисна інформація

Нові банки тестових завдань до ліцензійного іспиту завжди можна завантажити з офіційного сайту центру тестування: http://testcentr.org.ua/

 

- Інформаційні матеріали для підготовки до Кроку для студентів факультету підготовки іноземних громадян (Крок 1)

- Інформаційні матеріали для підготовки до Кроку для студентів факультету підготовки іноземних громадян (Крок 2)